background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Skolutveckling lärande och lärarrollen. Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen. Var tredje svensk lärare säger sig aldrig ha fått återkoppling på sitt arbete, varken av rektor eller kollegor.

Lärarbesök i klassrum bästa fortbildningen

Svenska skolan är bland de sämsta i OECD på att utvärdera lärarnas arbete. Det försämrar lärarnas motivation och därmed elevernas resultat. Kollegialt lärande genom coachning Janna Scheele. Kollegahandledning.pdf. Lärarcoachen - Del 2. Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete. Genom åren har många olika former av kollegial kompetensutveckling växt fram.

Kollegial handledning leder till öppenhet och samarbete

Vad sker när man försöker genomföra ett kollegialt grupphandledningsprogram? Vilken kompetensutveckling kommer till stånd och hur utvecklas lärarskickligheten vid en sådan kollegial handledning? Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. "Sommarboken" för mig som pedagog. Nya nationella skolutvecklingsprogram - Regeringen.se. Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor.

Nya nationella skolutvecklingsprogram - Regeringen.se

Anledningen till uppdraget är bland annat de sjunkande resultaten i skolan och att särskilt stöd ofta sätts in sent i grundskolan. Alla elever ska ges förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Vidare är it som pedagogiskt verktyg fortfarande ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet. Handledning öppnar upp för nya perspektiv – Förstelärarbloggen. Therese Linnér har under sina två år som förstelärare funderat endel kring handledning.

Handledning öppnar upp för nya perspektiv – Förstelärarbloggen

Både vad det gäller handledning av kollegor, men också kring att skapa en reflektionskultur, för att skapa en framåttänkande och konstruktiv miljö på skolan. ”Idag fungerade allt bra, eleverna var så lugna. Idag var det kalabalik, inget fungerade. Varför kan inte den gruppen lyssna?” Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”.

Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Utmanande undervisning i klassrummet. Janna Scheéle - Lärarkvällarna. S lägesbedömning 2015. Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun. Åter visar siffrorna på fortsatta framgångar för Sollentunas elever.

Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun

I år klättrar de från trettonde till tionde plats för sammanvägt kunskapsresultat. Ovanstående citat kommer från ett pressmeddelande på Sollentuna kommuns hemsida från den 8 april, och bygger på de Öppna jämförelser från SKL som jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Den mycket intressanta frågan är om resultatet är en spegling av satsningarna på bl a matematik, nära samarbete mellan föräldrar och skola, samt kollegahandledning? Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster) Plan_mot_diskriminering_och_krankande_behandling_lasaret_2015_2016_del_2.pdf. "Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning". Lärare ska fortbildas i grupp, alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap.

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning"

Det är kärnbudskapet i Helen Timperleys fors­kning, som bland annat består av metaanalyser som hon genomfört tillsammans med kollegor på University of Auckland i Nya Zeeland, där hon är professor i pedagogik. Resultaten presenterades i boken Det professionella lärandets inneboende kraft (på svenska 2013), som snabbt fått stor spridning. – Sedan den kom har jag arbetat ännu mer med skolledare och fått insikter om vikten av att sätta upp mål för personalen, vara specifik med sina förväntningar och utarbeta en viss typ av möteskultur. Just nu jobbar jag med ledarskapspraktiker för rektorer i Australien. Jag skulle kunna skriva en ny bok om det, men den blir nog inte av, säger Helen Timperley. Lärarcoachen - Del 1. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset.

Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss.

Forskare vill revolutionera skolundervisningen. Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras.

Forskare vill revolutionera skolundervisningen

På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem.