background preloader

Forskare vill revolutionera skolundervisningen

Forskare vill revolutionera skolundervisningen
Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Om man lär sig för att man själv är motiverad så är man också redo att kämpa på då allting inte går som smort. Traditionellt har skolan koncentrerat sig på information, och känslor har åsidosatts trots att det är känslorna som reglerar inlärningen. - Att bli intresserad är en biologisk egenskap hos människan, men omständigheterna kan förlama intresset, säger Kristiina Kumpulainen, professor i pedagogik. Kreativitet och växelverkan istället för pluggande För det andra vill forskarna satsa mera på växelverkan och kreativt tänkande. Ut ur klassrummet Flexibla och inspirerande utrymmen Related:  cinahasselgrenSkolutvecklingForskning

Baka Sockerfritt - Enkelt & Gott! - Baka Sockerfritt ”Vi gör elever till aktörer” Mathivation är ett projekt som ska öka elevers motivation till att studera matematik, som används på flera skolor i landet. På ett seminarium under Almedalsveckan berättar grundaren Farid Nolen hur elevers lärande av varandra kan få stora effekter. – Vi jobbar med att ge eleverna riktiga uppdrag. De går från att vara passiva mottagare till aktörer som kan påverka och förändra. Metoden innebär att till exempel låta elever från klass åtta och nio hålla en inspirerande föreläsning för sjundeklassare. Efteråt får sjundeklassarna frågan om de vill göra detsamma i områdets mellanstadieskolor. – Andelen som svarar ja brukar landa mellan 30–70 procent. Matematiken får på sätt nya ansikten. Jørgen Sjaastad är senior forskare på Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning. – Ungdomarna frågar sig inte längre vad de ska bli när de blir stor, utan snarare vem de ska vara. – Min empiri visar att personlig vägledning från en mentor kan leda till högre prestationer än normalt.

Svaga elever löper större risk för demens ”Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok.” Skrev humoristen Falstaff Fakir i slutet på 1800-talet i berättelsen om ”Den flitige gossen”. Följt drygt 7.500 pensionärer Studierna har genomförts vid Karolinska institutet och Stockholms universitet. Buffert mot demens utvecklad i 10-årsåldern Resultatet visade att det betyg eller intellektuella förmågan eller kognition, som personerna hade vid 10-årsåldern också vara viktigast för hur tidigt personerna utvecklade någon demenssjukdom. – I de här resultaten så ser vi att det var viktigare vad man hade för betyg som barn än vad man gjorde senare i livet, säger Agneta Herlitz, professor i åldrandets psykologi vid Karolinska institutet. Barndomsbetyg viktigare än utbildning Betydelsen av betyget i barndomen för att man senare ska drabbas av demenssjukdomar var också viktigare än vad man hade för utbildning. Viktigt att alla barn får intellektuell stimulans – Det är att fortsätta att tänka som vi gör, säger Agneta Herlitz.

Kan någon kan Canva Det är viktigt rama in lektionen med en början, ett innehåll och ett avslut. Anne-Marie Körlings tankar om att hålla i undervisningen som Ett glas vatten, där lektionens syfte och innehåll är genomtänkt, strukturerat och anpassat efter den elevgrupp läraren möter, fungerar bra som en metafor för detta. Tanken att ”hålla i sin undervisning” fungerar även för längre projekt. Jag gillar att rama in, paketera och rubricera de projekt eleverna håller på med. Minuterna när jag laborerar med bilder och texter gör att nya idéer ploppar upp. Hmmm… Så det är kanske därför projektbilderna har samma proportioner som skivkonvoluten… Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat. Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Att nå personligt satta mål ökar självförtroendet Att få eleverna att sätta upp personliga mål är enligt Hattie en svår uppgift. Relationell tilltro möjliggör elevers inre motivation Dialog, inte monolog Text: Vanja Lozic

Elever om skolarbetet Skolan mer intressant hos elever som känner lärares tilltro Elever som upplever att lärarna får dem att tro på sig själv i skolarbetet svarar i högre grad att de tycker att skolarbetet är intressant. Skolenkäten visar på många liknande förhållanden. Eleverna i årskurs 5 tycker att skolarbetet är mer intressant än de äldre eleverna I årskurs 5 tycker 9 av 10 elever att skolarbetet är intressant. Resultaten har varit likartade sedan frågan introducerades i Skolenkäten år 2012. Andel elever i årskurs 5, 9 och i år 2 i gymnasiet som tycker att skolarbetet är intressant Elever som känner lärarnas tilltro tycker att skolarbetet är mer intressant Skolenkäten visar att de elever som uppger att lärarna får dem att tro på sig själva i sitt skolarbete och som förväntar sig att de ska göra sitt bästa, i större utsträckning också uppger att de tycker att skolarbetet är intressant. Elever som upplever att utrymme ges för reflektion tycker att skolarbetet är mer intressant

untitled Kollegialt lärande - hur får vi till det? | Tankar om skolförbättring Forskningen visar att när lärare har ett systematiskt samarbete där nya metoder utvecklas, prövas i klassrummet, utvärderas och utvecklas, så leder det till bättre resultat för eleverna. Kollegialt lärande är en beskrivning av ett sådant samarbete och skolforskare, OECD och andra utredare är eniga om att det är vad skolan behöver. Frågan är hur vi ska lyckas med det? På Katedralskolan i Uppsala genomförde vi hösten 2013 en förändring av organisationen som skulle skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande och ett systematiskt kvalitetsarbete för bättre elevresultat. Fram tills hösten 2013 träffades lärarna varje vecka i programlagsmöten. I programlagen pratade vi om elever, vi planerade och organiserade temadagar, gymnasiearben och andra aktiviteter. De vetenskapliga beläggen för att ett systematiskt lärarsamarbete förbättrar elevernas resultat är starka och i läroplanen ställs kravet att lärare "ska samverka med andra lärare". Utvecklingsgrupper Vilka resultat kan vi se?

Därför tror skolforskare inte längre på disciplin Det senaste året har allt fler börjat ifrågasätta idéerna om hårdare krav och tidigare betyg i skolan. Det gäller även liberala debattörer, och från forskarhåll har kritiken varit hård länge. När en ny regering röstades fram i september var vi därför många som hoppades på att det skulle leda till en ny skolpolitik. Riktigt så enkelt blev det nu inte. När Jan Björklund förra året presenterade sin utredning om forskningsstödet för hans reformer (”Det tar tid”), konstaterade den handplockade utredaren på punkt efter punkt att stödet antingen var svagt, obefintligt eller att det saknades forskning. Förvrängning är en metod som Björklund använt sig av under hela sin karriär som skoldebattör och skolminister. Journalister har inte varit svårbedda när det gällt att framställa en kamp mellan dem som är emot kunskap, de flummiga, och dem som är för; trots att några debattörer som är emot ”kunskap” inte finns. Det är inte lätt att förändra skolan.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S.

”Man ger upp lite för lätt” Skolinspektionen har granskat ett antal yrkesgymnasier där andelen avhopp är mycket hög. En slutsats i rapporten är att nästan ingen av de granskade skolorna har ett effektivt system för att hantera elever som inte dyker upp på lektionerna. Mårten Petersson har varit projektledare för den kvalitetsgranskning som ligger bakom rapporten. Lärare har ofta mycket i sina tjänster och fullt upp med att genomföra undervisningen och stötta de elever som är på plats i klassrummet. Har läraren dessutom ett ansvar för de elever som inte är i skolan? – Det är ofta det svaret vi får från lärare, att man inte hinner. – Samtidigt finns det lärare som anser att det inte hör till deras uppdrag att arbeta med de elever som inte kommer till skolan och en sådan inställning är inte förenlig med skollagens krav. Skolplikten omfattar inte gymnasiet och det är frivilligt för eleven att läsa en gymnasieutbildning. – Det är precis samma skyldigheter. – Alla lärare har mycket.

What’s Worth Learning in School? What’s Worth Learning in School? “The student: ‘Why do we need to know this?’” BY LORY HOUGH(originally published in the Winter 2015 issue of Harvard Ed. Magazine) We teach a lot that isn’t going to matter, in a significant way, in students’ lives, writes Professor David Perkins in his new book, “Future Wise.” Professor David Perkins likes to tell this story: Indian leader Mahatma Gandhi was getting on a train. As Perkins writes in his new book, Future Wise, “People cherish the story as a marvelous example of a charitable act. But as he also points out, and as he told an audience at the Future of Learning institute held this past summer at the Ed School, it was more than that: It was also a knowledgeable act. Educators, Perkins says, need to embrace these same insights. What’s worth learning in school? “In the back of the class, there’s that idly waving hand,” Perkins writes. “The student: ‘Why do we need to know this?’” As a teacher, Perkins says he hates that question.

14 smarta kökslösningar när du ska renovera köket 1. Smarta lösningar för elkontakter. Behövs alltid fler kontakter än man tror. 2. En arbetsyta med integrerat sopnedkast. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bildkällor: vedum.se, decorpad.com, shelterness.com, topinspired.com, bhg.com, buzzfeed.com, remodelista.com, servicecentral.com.au, kitcall.com Inspirerad? 10 värsta misstagen när du planerar ditt nya kök 5 absolut vanligaste misstagen när vi ritar köket själv 16 rustika kök – köksinspirationen du behöver

Ambition vässar texterna Jag har en ambition. En ambition som säger att jag ska skriva om klass 7C i Alviksskolan och deras omöjliga uppdrag: att klättra upp till himlen och vidare. Men omöjligt blev möjligt och vips är de redan där. Som Ison säger: ”Ambition sa: tänk stort, dröm större.” ”Asså wooow vad grym jag känner mig just nu! ”Mitt färdiga tal!! ”Omarbetad text utkast 3. ”Efter hårt arbete är jag klar med mitt 3e utkast!!” Tweetsen från Emelie, Adam, Edvard, Emma och de andra i klass 7C på Alviksskolan i Bromma rinner in på Twitter, liksom deras bilder av hashtaggen #talaomAMBITION. Just nu ska de skriva ett tal, ett tal till Ambition. – Det är den svåraste, vassaste, mest språkutvecklande skrivuppgiften hittills. I klassrummet är det full fart. För att hinna med måste Malin Larsson vara superstrukturerad. – Hur ser slutet ut? – En triad, tror du att du skulle kunna tänka dig att göra det? – Där ska det vara en anafor – en upprepning. Alla elever skriver för hand. – Det är jättefysiskt.

Related: