background preloader

Info

Facebook Twitter

Kollegialt lärande

Det viktiga samtalet. På vår skola har vi haft studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt.

Det viktiga samtalet

När man jobbar språkutvecklande måste man också arbeta med bedömning för lärande. Books - Låt språket räknas by Susanne Jonsson. Kamerafunktionen i Google Översätt. Har ni provat kamerafunktionen i Google Översätt-appen?

Kamerafunktionen i Google Översätt

Tanken är att man riktar kameran mot en text och får den översatt. Detta kan göras antingen genom att man markerar den text man vill få översatt eller så slår man på funktionen ”instant” så översätts texten direkt i kameran. Funktionen har funnits ett tag men nu har kameraöversättningen expanderats till hela 27 språk, inklusive svenska. Så sparar du i 30-40-årsåldern. Kom igång Första jobbet är ett bra tillfälle att också fundera över pension.

Så sparar du i 30-40-årsåldern

Har du tjänstepension genom arbetet eller måste du kompensera det med ett större eget sparande? Försök att välja en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket.

Försök att bli medveten om ditt eget talspråk. Säger du t.ex. ”Ställ den där.” eller säger du ”Ställ tillbaka din pärm på hyllan bredvid de blåa böckerna.”? Därför är läroboken så svår att förstå. Lotta Olvegård har forskat om vad som gör lärobokstexter i historia svåra att förstå för andraspråkselever.

Därför är läroboken så svår att förstå

Tillsammans med sina kollegor på Göteborgs universitet har hon också tagit fram en modul till Läsyftet om texter i grundskolans olika ämnen. Lotta Olvegård disputerade 2014 med avhandlingen ”Herrevälde. Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket. Som en extra sporre i samband med att Läslyftet finns nu en intervju med Maaike Hajer på Pedagog Stockholm.

Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket

Maaike Hajer är professor vid universitetet i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Ingångar till ett språkutvecklande klassrum. Att ämnesundervisning behöver vara språkinriktad är de flesta överens om.

Ingångar till ett språkutvecklande klassrum

Men i vilken ända ska man börja? Pedagog Stockholm frågade Maaike Hajer, professorn från Nederländerna som har hjälpt svenska lärare att få syn på språket i sitt ämne. Föreställ dig ett klassrum där språkinriktad ämnesundervisning pågår. Anna Kaya. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. Tio tips för en inkluderande skolstart.

Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan.

Hejlskov

Timperly. Matematik. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. Språkutveckling - Halmstads kommun. Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till.

Språkforskningsinstitutet. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Digital medborgare regler. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar!

Det vore oerhört roligt! Bild. Språkplaner. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring. Hur kan vi synliggöra elevens kunskap i multimodala sammanhang? Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang.

Synliggöra och möjliggöra lärandet för alla elever. Träna snabbhet! Badsmart: Simma. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser... IUP-processen och pedagogisk planering. Undervisningen planeras utifrån läroplanen och elevers utvecklingsbehov och lärandet följs upp och dokumenteras kontinuerligt. Inför utvecklingssamtalet sammanfattas elevers kunskapsutveckling i skriftliga omdömen, och utifrån utvecklingssamtalet görs en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. Snacka fackspråk! Olika skolämnen har olika språkbruk. Små små ord av ämnet. Ny teknik för tidigare upptäckt av dyslexi testas i Järfällas skolor - Järfälla kommun. Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst.

Gästinlägg om den språkutvecklande lärmiljön. Jag jobbar som lärare oavsett om mitt ämne är modersmål eller ett annat ämne. Bedöma kunskaper i grundskolan. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. How in questions. The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences.

The word “HOW” combines with many other words to create these questions. In this post I try to introduce the basic phrases “How much”, “How many”, “How often”, “How well”, “How long”, “How far” and “How old”. Språklänkportalen - Startsidan. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Skrivlyft. Åsiktstexter och genretypiska ord. Stöd för att utveckla undervisningen. Min undervisning. Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. YouTube - Berättarperspektiv. Att utveckla ett resonemang i svenska.

Bok och antologi Unos Uno - Att förändra med teknik. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Sagor från andra länder Del 1 - Den magiska penseln. "Förstärk formativ bedömning med digitala verktyg" Spel ger lust att lära. Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Handlingsplan_instruktion1.pdf. En berättelsestruktur växer fram. Hörförståelse i svenska. Bokpratsspel ny version. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Sagor från andra länder Del 6 - Podni och Podna. Individualiserat lärande i skolan – vad innebär det? - Vetenskapsrådet.

Vad är en bra lektion?