background preloader

Info

Facebook Twitter

Kollegialt lärande

Det viktiga samtalet. Books - Låt språket räknas by Susanne Jonsson. Kamerafunktionen i Google Översätt. Så sparar du i 30-40-årsåldern. Kom igång Första jobbet är ett bra tillfälle att också fundera över pension.

Så sparar du i 30-40-årsåldern

Har du tjänstepension genom arbetet eller måste du kompensera det med ett större eget sparande? Försök att välja en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Går inte det så försök att bli kompenserad med högre lön så att du kan spara själv. Jobba heltid Den allmänna pensionen påverkar du genom att jobba – och att jobba heltid. Spara själv. Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2. Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen.

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2

Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket.

Därför är läroboken så svår att förstå. Lotta Olvegård har forskat om vad som gör lärobokstexter i historia svåra att förstå för andraspråkselever.

Därför är läroboken så svår att förstå

Tillsammans med sina kollegor på Göteborgs universitet har hon också tagit fram en modul till Läsyftet om texter i grundskolans olika ämnen. Lotta Olvegård disputerade 2014 med avhandlingen ”Herrevälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan”. Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket. Som en extra sporre i samband med att Läslyftet finns nu en intervju med Maaike Hajer på Pedagog Stockholm.

Maaike Hajer visar vägen in i ämnesspråket

Maaike Hajer är professor vid universitetet i Utrecht och gästprofessor vid Malmö högskola. Ingångar till ett språkutvecklande klassrum. Att ämnesundervisning behöver vara språkinriktad är de flesta överens om.

Ingångar till ett språkutvecklande klassrum

Men i vilken ända ska man börja? Pedagog Stockholm frågade Maaike Hajer, professorn från Nederländerna som har hjälpt svenska lärare att få syn på språket i sitt ämne. Föreställ dig ett klassrum där språkinriktad ämnesundervisning pågår. Anna Kaya. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete.

Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hejlskov

Timperly. Matematik. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. Språkutveckling - Halmstads kommun. Språkets betydelse i samhället ökar.

Språkutveckling - Halmstads kommun

I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. Språkforskningsinstitutet. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. Digital medborgare regler. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Pedagogiskt material. Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget, det är fetmarkerat. Mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt! Bild. Språkplaner. Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas.

Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Dags att undervisa begripligt. Bild: Jens Magnusson.Uppdelningen i extra anpassningar och särskilt stöd är inte bara en fråga om nya formuleringar, anser Wern Palmius och Lennart Rådbrink, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. – Det här kan bli en stor förändring. Hur kan vi synliggöra elevens kunskap i multimodala sammanhang?

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Synliggöra och möjliggöra lärandet för alla elever. Träna snabbhet! Badsmart: Simma. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser... IUP-processen och pedagogisk planering. Undervisningen planeras utifrån läroplanen och elevers utvecklingsbehov och lärandet följs upp och dokumenteras kontinuerligt.

Inför utvecklingssamtalet sammanfattas elevers kunskapsutveckling i skriftliga omdömen, och utifrån utvecklingssamtalet görs en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. Elevens skriftliga individuella utvecklingsplan innehåller alltså två delar: omdömen och en framåtsyftande planering. Snacka fackspråk! Små små ord av ämnet. Ny teknik för tidigare upptäckt av dyslexi testas i Järfällas skolor - Järfälla kommun. Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen - Pedagog Skåne Nordväst. Gästinlägg om den språkutvecklande lärmiljön. Jag jobbar som lärare oavsett om mitt ämne är modersmål eller ett annat ämne.

Bedöma kunskaper i grundskolan. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Det innebär att lärare behöver utvärdera och stödja såväl elevernas kunskapsmässiga utveckling som utveckling i övrigt. Utvärderingarna av elevernas kunskaper ska vara allsidiga och läraren behöver ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt.

How in questions. The word “HOW” is one of the most productive words in English. Språklänkportalen - Startsidan. Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Skrivlyft. Åsiktstexter och genretypiska ord. Stöd för att utveckla undervisningen. Min undervisning. Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. YouTube - Berättarperspektiv. Att utveckla ett resonemang i svenska. Bok och antologi Unos Uno - Att förändra med teknik. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan.

Sagor från andra länder Del 1 - Den magiska penseln. "Förstärk formativ bedömning med digitala verktyg". Spel ger lust att lära. Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Handlingsplan_instruktion1.pdf. En berättelsestruktur växer fram. Hörförståelse i svenska. Bokpratsspel ny version. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online.

Astrid, Läsfixarna och Cirkelmodellen - en oslagbar kombination i ett språkutvecklande arbete. Sagor från andra länder Del 6 - Podni och Podna. Individualiserat lärande i skolan – vad innebär det? - Vetenskapsrådet. Vad är en bra lektion?