background preloader

Formativ Bedömning

Facebook Twitter

Formative. Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. För att kunna arbeta systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering utav undervisningen i allmänhet och bedömning i synnerhet så kan olika matriser underlätta både för lärare och elever. Bedömningsmatriser kan användas för att tydliggöra målen och bedömningskriterierna för en hel kurs, ett enskilt arbetsområde alternativt en specifik uppgift. I en allmän bedömningsmatris bör det tydligt framgå en koppling mellan syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven utifrån Skolverkets kurs- och ämnesplaner. En allmän bedömningsmatris för en kurs eller ämne kan skapas i Officepaketet (OneNote, Word, Excel), Googles kalkylark eller i olika webbaserade lärplattformar som kan delas mellan lärare och elever.

En mer specifik bedömningsmatris kopplad till ett arbetsområde eller en uppgift bör även innehålla en beskrivning av kopplingen mellan bedömning, undervisning och lärandemål (Alignmentplanering). 50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. Att synliggöra bedömningen av förmågorna. BFL+IKT. Bedomningsaspekterbild tryck peter. Lsvsli2i compressPdf. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning.

Bättre än betyg: smart metod för feedback | Provfri matematik – bedömning i praktiken. Det är en konst att skriva bra feedback, och det är en konst att få eleverna att verkligen använda den. Det finns en mycket smart metod för att lyckas med det. Detta blogginlägg handlar om den metoden, men även om hur jag förberedde eleverna på att förstå min feedback, exempel på feedback jag skrev samt alla dokument med de uppgifter och övningar jag genomförde. Kortfattat är upplägget så här: de skriver en text, jag samlar in och skriver feedback, de tränar på bedöming av uppgiften samt tjuvstartar träningen på nästa kapitel, de får tillbaka feedback på ett speciellt sätt (se steg 6 nedan), de skriver en ny text utifrån tipsen i feedbacken. Nu en nogrannare beskrivning av hur jag gjorde.

Syftet var att eleverna skulle träna på att välja relevant fakta och motivera sina val av källor. Så här gjorde vi steg för steg. Exempel på feedback jag gav ”Du säger att det är körtlarnas jobb att sönderdela maten. Tänk på att använda biologiska begrepp mer, precis som du gör i ditt första resonemang. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. Metacognition: Helping Students Assess Their Own Learning. I've been thinking a lot about formative assessments lately. Formative assessments are all about gathering information from your students - during instruction - in order to inform your teaching. The most obvious place to gather that information is from student work (click HERE to see a post about that), and it can be a lot of fun.Another place to gather information is also from your students.

But now you have to get inside their brains, and find out how they assess their own learning. How in the world are we supposed to do this? And why is it important? Let's tackle the importance question first. Studies show that students who are partners in their own assessment show increased engagement in all subject areas, and are more likely to become life-long learners.

Here's the good news. When it comes to math, those of us teaching the Common Core State Standards are modeling the 8 Math Practice Standards (see that post, HERE). Dipsticks-to-check-for-understanding-todd-finley?crlt_pid=camp. What strategy can double student learning gains? According to 250 empirical studies, the answer is formative assessment, defined by Bill Younglove as "the frequent, interactive checking of student progress and understanding in order to identify learning needs and adjust teaching appropriately. " Unlike summative assessment, which evaluates student learning according to a benchmark, formative assessment monitors student understanding so that kids are always aware of their academic strengths and learning gaps. Meanwhile, teachers can improve the effectiveness of their instruction, re-teaching if necessary. "When the cook tastes the soup," writes Robert E.

Stake, "that's formative; when the guests taste the soup, that's summative. " Formative assessment can be administered as an exam. But if the assessment is not a traditional quiz, it falls within the category of alternative assessment. In the sections below, we'll discuss things to consider when implementing AFAs. Other Assessment Resources. File_download. Utvärdering, bedömning och lärande -  allt i ett! Utvärdering av undervisningen om likhetstecknet Så här i slutet av årskurs ett ville jag ta reda på hur min undervisning om likhetstecknet fallit ut hos eleverna. Jag har använt mig av mattelyftsmodulen taluppfattning när jag planerat min undervisning och lagt upp den kring de kritiska aspekter som finns vid inlärning av likhetstecknet.

Nu ville jag utvärdera och bedöma hur långt vi nått för att kunna planera kommande arbete i årskurs två med likhetstecknet. Liksom många andra blev jag inspirerad av Cristian Abrahamssons inlägg Kims matteprov. Kunde Cristians sätt att arbeta med Kims prov fungera lika väl i årskurs 1? Jag bestämde mig för att prova och konstruerade, utifrån de kritiska aspekterna jag undervisat om, ett prov. Följande kritiska aspekter hade jag valt ut. Hur gjorde vi? Jag lät eleverna arbeta med uppgifterna individuellt under en lektion. Vi enades om hur vi skulle markera rätt och fel på provet. Det blev en väldig aktivitet i klassrummet direkt.

Lärarens lärande Att diskutera. Klassrumskommunikation. Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. " I samtliga läroplaner för svensk ungdomsskola (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) skrivs i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer under underrubriken 2.2 Kunskaper: "läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven Samtalet som form för lärande och utveckling finns också beskrivet i många kurs- och ämnesplaner.

Vad säger forskning? Det flerstämmiga klassrummet förespråkas av bl.a. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik.

Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet.

. – Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Men ordet bedömning är laddat. Formativ bedömning gör lärande synligt. A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment. February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment.

Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom. " and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. However, knowing that several of you might probably need a refresher about these concepts I went ahead and created the visual below for you to keep as a reminder. Besides the book I mentioned earlier, I also drew on Eberly Center page for more examples. I invite you to have a look and share with your colleagues. A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment.

April 5, 2014 As a follow up to the materials I have already posted on formative assessment, I am introducing you today this wonderful chat that I learned about through Bianca. The chart features 8 strategies teachers can use to conduct a formative assessment. By definition, formative assessment is assessment for learning (summative assessment is assessment of learning ) which usually takes place simultaneously with learning. The aim of formative assessment is to students understanding and plan subsequent instruction. In the chart below, you will get to discover 8 ways you can check for students comprehension, have a look and share with us what you think of it. 50+ Ways to Do Formative Assessment in Class. February 22, 2015 Here is another wonderful resource shared today by Edutopia titled “53 Ways to Check for Understanding”.

This 2 pages PDF features a host of useful strategies to use for formative assessment in class. Formative assessment, as we have agreed elsewhere, is assessment for learning which is completely different from summative assessment, which is assessment of learning. The insights gained from formative assessments are usually used to decide on the next instructional steps and also inform teachers as to the additional opportunities needed to ensure students' success.

Examples of formative assessment include: assigning projects and performances, giving writing assignments, and asking questions. Relevant: Edutopia’s document that contains over 50 strategies to check for students understanding is available for free download from this link. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning.

Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Skolvärlden. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser.

Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11. Återkoppling – en väsentlig del av undervisningen Se också: 2015-02-26 13.11.08.png. Att sätta tydliga mål för varje lektion. Lektioner är en viktig del av arbetsdagen för lärare och elever. Då finns möjligheten att delta i det växande som lärande innebär. Möjligheten bereds både för oss som lärare som vill delta och iaktta elevers lärande, men även att elever uppmärksammar sitt eget och andras lärande – och växer av det. För mig som lärare är det därför viktigt att ha koll på bå¨de vart kursen är på väg i som helhet (med stöd i styrdokument etc) men ändå viktigare är att försöka veta vart eleverna vill med sitt lärande.

Men där den senare kan uppnås genom samförstånd och dialog tenderar den förra att granskas och analyseras i stor utsträckning av läraren. Visst, många lärare arbetar med att planera moment eller upplägg tillsammans med eleverna men det finns nog en förväntan att det dagliga planerandet av lektioner och styrning mot det ”slutgiltiga” målet administreras av läraren. Är detta problematiskt? Kanske inte. Min lösning på detta är att bygga in s.k. gameification i klassrummet. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. BFL. Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Vi kallar det bedömning för lärande (BFL) och menar att det är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet.

Det formativa förhållningssättet bidrar till att eleven utvecklar sitt lärande genom att få reda på var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven, och vad som är nästa steg. För läraren innebär det formativa förhållningssättet att synliggöra elevernas kunskaper, under arbetets gång, samt ge riktad feedback, i rätt tid; samtidigt som läraren får återkoppling på sin undervisningen och anpassar den efter eleverna. Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och lärarens förmåga att utveckla och tillämpa klassrumsbedömning av hög standard. Formativ bedömning | Fröken IT. YES WE CAN! Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera.

En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Diskutera/reflektera online/fånga upp åsikter och tankar anonymt…: Synliggöra via bloggar och wikispaces: Formative assessment. Formative Assessments. Why Formative Assessments Matter. 53 Ways to Check for Understanding | Edutopia.

BFL i undervisning. Min mapp "Formativt lärande" på Pinterest. Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding. Formative Assessments. Koden till bättre lärande. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds. Formative Assessment Strategies - Dylan Wiliam On-Demand Webinars. Ramverk för kartläggning och utveckling av kollegialt lärande, formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Formativ bedömning @ Nordström Education. Lär dig grunderna. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav.

LLW-KAU’s Videos on Vimeo.