background preloader

Formativ Bedömning

Facebook Twitter

Formative. Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. För att kunna arbeta systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering utav undervisningen i allmänhet och bedömning i synnerhet så kan olika matriser underlätta både för lärare och elever.

Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Bedömningsmatriser kan användas för att tydliggöra målen och bedömningskriterierna för en hel kurs, ett enskilt arbetsområde alternativt en specifik uppgift. I en allmän bedömningsmatris bör det tydligt framgå en koppling mellan syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven utifrån Skolverkets kurs- och ämnesplaner. 50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. Att synliggöra bedömningen av förmågorna. BFL+IKT. Bedomningsaspekterbild tryck peter. Lsvsli2i compressPdf. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Det är en konst att skriva bra feedback, och det är en konst att få eleverna att verkligen använda den.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Det finns en mycket smart metod för att lyckas med det. Detta blogginlägg handlar om den metoden, men även om hur jag förberedde eleverna på att förstå min feedback, exempel på feedback jag skrev samt alla dokument med de uppgifter och övningar jag genomförde. Kortfattat är upplägget så här: de skriver en text, jag samlar in och skriver feedback, de tränar på bedöming av uppgiften samt tjuvstartar träningen på nästa kapitel, de får tillbaka feedback på ett speciellt sätt (se steg 6 nedan), de skriver en ny text utifrån tipsen i feedbacken. Nu en nogrannare beskrivning av hur jag gjorde. Syftet var att eleverna skulle träna på att välja relevant fakta och motivera sina val av källor.

Exempel på feedback jag gav ”Du säger att det är körtlarnas jobb att sönderdela maten. Tänk på att använda biologiska begrepp mer, precis som du gör i ditt första resonemang. Slutord PS 1. PS 2. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. Metacognition: Helping Students Assess Their Own Learning. I've been thinking a lot about formative assessments lately.

Metacognition: Helping Students Assess Their Own Learning

Formative assessments are all about gathering information from your students - during instruction - in order to inform your teaching. The most obvious place to gather that information is from student work (click HERE to see a post about that), and it can be a lot of fun.Another place to gather information is also from your students. But now you have to get inside their brains, and find out how they assess their own learning. Dipsticks-to-check-for-understanding-todd-finley?crlt_pid=camp. File_download. Utvärdering, bedömning och lärande -  allt i ett! Utvärdering av undervisningen om likhetstecknet Så här i slutet av årskurs ett ville jag ta reda på hur min undervisning om likhetstecknet fallit ut hos eleverna.

Utvärdering, bedömning och lärande -  allt i ett!

Jag har använt mig av mattelyftsmodulen taluppfattning när jag planerat min undervisning och lagt upp den kring de kritiska aspekter som finns vid inlärning av likhetstecknet. Nu ville jag utvärdera och bedöma hur långt vi nått för att kunna planera kommande arbete i årskurs två med likhetstecknet. Liksom många andra blev jag inspirerad av Cristian Abrahamssons inlägg Kims matteprov. Kunde Cristians sätt att arbeta med Kims prov fungera lika väl i årskurs 1?

Följande kritiska aspekter hade jag valt ut. Hur gjorde vi? Jag lät eleverna arbeta med uppgifterna individuellt under en lektion. Klassrumskommunikation. Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om...

Klassrumskommunikation

Vad säger styrdokument? I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs i kapitel 1 under rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. I samtliga läroplaner för svensk ungdomsskola (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) skrivs i kapitel 2 Övergripande mål och riktlinjer under underrubriken 2.2 Kunskaper:

Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning.

Formativ bedömning gör lärande synligt

Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Formativ bedömning gör lärande synligt. A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment. February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment.

A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment

Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom. " and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment. April 5, 2014 As a follow up to the materials I have already posted on formative assessment, I am introducing you today this wonderful chat that I learned about through Bianca.

A Handy Chart Featuring 8 Ways to Do Formative Assessment

50+ Ways to Do Formative Assessment in Class. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. 2015-02-26 13.11.08.png. Att sätta tydliga mål för varje lektion. Lektioner är en viktig del av arbetsdagen för lärare och elever. Då finns möjligheten att delta i det växande som lärande innebär. Möjligheten bereds både för oss som lärare som vill delta och iaktta elevers lärande, men även att elever uppmärksammar sitt eget och andras lärande – och växer av det. För mig som lärare är det därför viktigt att ha koll på bå¨de vart kursen är på väg i som helhet (med stöd i styrdokument etc) men ändå viktigare är att försöka veta vart eleverna vill med sitt lärande.

Men där den senare kan uppnås genom samförstånd och dialog tenderar den förra att granskas och analyseras i stor utsträckning av läraren. Visst, många lärare arbetar med att planera moment eller upplägg tillsammans med eleverna men det finns nog en förväntan att det dagliga planerandet av lektioner och styrning mot det ”slutgiltiga” målet administreras av läraren. Är detta problematiskt? Min lösning på detta är att bygga in s.k. gameification i klassrummet.

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. BFL. Bedömning kan vara både summativ och formativ. Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Formativ bedömning. YES WE CAN! Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Formative assessment. Formative Assessments.

Why Formative Assessments Matter. Summative assessments, or high stakes tests and projects, are what the eagle eye of our profession is fixated on right now, so teachers often find themselves in the tough position of racing, racing, racing through curriculum. 53 Ways to Check for Understanding. BFL i undervisning. Min mapp "Formativt lärande" på Pinterest. Dipsticks: Efficient Ways to Check for Understanding. Formative Assessments. Koden till bättre lärande. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete.

Formativ bedömning – en del av elevhälsoarbetet Skolan ska både förebygga och åtgärda situationer där elever riskerar att inte nå målen. En effektiv återkoppling och en säker bedömningskompetens från lärarens sida är verktyg för att både förebygga och åtgärda svårigheter att nå målen. i min föreläsning vill jag diskutera de pedagogiska perspektiv som medvetet eller omedvetet ligger till grund för hur vi ser på skolans roll när elever hamnar i svåra situationer. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer.

Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds. Formative Assessment Strategies - Dylan Wiliam On-Demand Webinars. Ramverk för kartläggning och utveckling av kollegialt lärande, formativ bedömning och pedagogiskt ledarskap. Formativ bedömning @ Nordström Education. En förändrad kunskapssyn, teknologins utveckling och tillgången till information och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för att arbeta med bedömning. Tillsammans med forskningsrön från bland annat John Haitte, HelenTimperley och Dylan Willliam ställs nya krav på utbildning och utveckling av ett nytt förhållningsätt till betyg och bedömning i skolan.

Formativ bedömning är ett förhållningsätt som kan användas för att utveckla lärarens bedömningskompetens och ett sätt att arbeta med skolans grundläggande kunskapsuppdrag. Bedömningen kan användas som ett redskap i elevernas lärprocess och kan med stöd av digitala verktyg synliggöra lärandet och bedömningsprocessen. Dylan William har utvecklar fem nyckelstrategier inom formativ bedömning som med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet och ge effektiv återkoppling. Processutbildningar. Lär dig grunderna. Innehåll:STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategiernaSTEG 3 En förståelse för metodernaSTEG 4 Andras erfarenheter STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet.

Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. LLW-KAU’s Videos on Vimeo.