background preloader

Begrepp

Facebook Twitter

Bygga strategier för lärande. Att lära känna nya elever tar både tid och energi.

Bygga strategier för lärande

I år fick jag tre nya grupper och bara att lära sig alla namnen har tagit kraft. Därför kommer terminens första blogginlägg inte förrän nu. Den här terminen har vi SO-lärare på skolan planerat en gemensam uppstart med en tvåveckors metodkurs. Idén föddes när vi satt och sambedömde de nationella proven i samhällskunskap. Vi upptäckte att våra elever ibland hade svarat på mer än vad som frågats efter. Synliggc3b6r lc3a4randet. Kunskapsc3b6versikter2. Steg 3. Språkutvecklande – pedagogKrstd.

Ännu ett inlägg där jag beskriver den tredje och avslutande delen i mitt språkutvecklande arbetssätt som jag, enligt egen erfarenhet upplever leda till ökad måluppfyllelse.

Steg 3. Språkutvecklande – pedagogKrstd

Med uppgifter starkt inspirerade av Göran Svanelid och stödstrukturer inspirerade av Carmen Winding. I inlägget beskriver jag mitt nuvarande perspektiv på hur elever kan visa sina kunskaper på olika nivåer i betygsskalan via resonemang. Svanelid har själv beskrivit LGR11 som en ”resonerarevolution” och jag känner verkligen att den kommunikativa förmågan i kombination med den begreppsliga- och analytiska förmågan är det som hjälper elever att nå både ett och annat steg högre på den imaginära trappa man kan föreställa sig progressionen som. Begreppslig förmåga. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena.

Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I höstas var jag på en föreläsning av Agneta Isaksson”Begreppslig utveckling i de naturvetenskapliga ämnena”, där jag fick hämtat många idéer. I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala, som jag nu arbetar med i min undervisning.Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda.

Begreppskarta - S k p Google. LegiLexi. Fler och bättre läsare med rätt undervisning Syftet med den metaanalys som genomfördes av National Reading Panel var att komma fram till vad man ska undervisa om i skolan för att eleverna ska bli bättre läsare.[1] Analysen visade att när det gäller läsförståelse var följande aktiviteter mest effektiva: att under läsningen formulera egna frågor till textenatt övervaka och utvärdera sin läsförståelseatt summera textenatt besvara frågor om textenatt göra berättelseschema/fokusera på textstrukturenatt göra begrepps- och tankekartoratt i mindre grupper bearbeta texter tillsammansatt aktivera bakgrundskunskapatt skapa mentala bilder av en text.

LegiLexi

Det visade sig också att allra bäst resultat uppnåddes om man kombinerade flera av dessa aktiviteter och lärde ut dem tillsammans.[2] Som illustreras i tabellen nedan har flera av de aktiviteter, som identifierats som mest effektiva för läsförståelsen, en direkt koppling till hörförståelse: Begreppskartor - No med Veronica. Begreppskarta (concept map) En begreppskarta syftar till att visa hur elever förstår relationer mellan centrala begrepp eller aktörer inom ett område.

Begreppskartor - No med Veronica

Man kan t ex göra en begreppskarta över personerna i en TV- såpa och beskriva hur relationerna ser ut mellan dem. De flesta ungdomar skulle utan problem klara av att göra en sådan begreppskarta! Begrepp kan beskrivas som saker och händelser som ger tankebilder. Förbindelseord binder samman begreppen (är, var, till, kan… ). Begreppskartor - No med Veronica. Begreppskarta - S k p Google. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Begreppskarta värme - Evas wikisida. Begreppskartor - ger förståelse och en helhet över fakta på ett område - visar på samband mellan aktuella begrepp - underlättar att föra diskussioner, göra motiveringar för att kunna ta ställning, dra slutsatser självständigt Så här gör man:

Begreppskarta värme - Evas wikisida

Begreppskarta Optik. Lärarhandledning - Resurser - Språkutveckling. Naturvetenskapliga texter innehåller ofta "ihoppackade" ämnesord som egentligen är kombinationer av flera substantiv/verb/adjektiv.

Lärarhandledning - Resurser - Språkutveckling

Som lärare kan man då behöva "packa upp" orden för att klargöra dem. Några exempel från området genmodifierade växter: genmodifierad: gen (ett substantiv) och modifiera (ett verb) har här blivit ett nytt ord som beskriver t ex en växt, ett adjektiv. "Packa upp": växten som är genmodifierad har på något sätt fått sina gener modifierade/förändrade. restriktionsenzym: restriktion (substantiv, i betydelsen kontroll) och enzym (ett substantiv) har blivit ett nytt ord, ett substantiv.

BEGREPPSKARTAN. Det snabbt föränderliga informationssamhället förutsätter av sina medlemmar att de behärskar kunskapshelheter och har förmågan att utvärdera saker utgående från flera olika vetenskapsområden samtidigt.

BEGREPPSKARTAN

Under lektionerna borde man alltid vid sidan av innehållsstudier försöka hjälpa eleven att utveckla sin tankeförmåga och sin förmåga att bearbeta kunskap. Samtidigt borde eleven lära sig att lära. Då man i stället för inlärning av lösryckta faktakunskaper aktivt vill bearbeta information, är begreppskartan en effektivare metod än diskussion och skrivning. Aspergers syndrom i grundskola och gymnasium. Ordlista – NO. Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. E471106504. Begreppslista - NO. Smakprov. Smakprov. A - SO-begrepp.

Begreppskartor, statistik och sannolikhet, åk 1-3. How to Create a Concept Map using Paper, Microsoft Word or Google Drive. Aspergers syndrom i grundskola och gymnasium. Input Kapitel 6 Skriva Skrivmallar NY. Forslag. Skrivmallar. Skrivmallar. Samtalsroller. Sambandsord. Input Forslag pa vidare lasning NY. ”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning.

”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning

Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. När jag började använda dem upptäckte jag att alla elever blev hjälpta av dem, och att de dessutom tyckte att det var roligt, säger Helene Fägerblad.