background preloader

Kristianegry

Facebook Twitter

Teacher

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? For å finne frem til egnede tiltak er det viktig å ivareta barnas rett til å bli hørt og hensynet til barnas beste.

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?

Det er viktig å vurdere hvilke tiltak som ivaretar barnas interesser best mulig. Se nettressurs for tiltak i skolemiljøsaker Eksempler på bruk av faglig skjønn De ansatte i skolen må bruke sitt faglige skjønn når de skal vurdere hvilke tiltak de skal sette inn. Tilpass tiltakene til den konkrete saken. Faglig skjønn krever kompetanse. Mobbing i skolen - En film om ansvaret for å forhindre ... Den skjulte mobbingen skolene ikke ser. Fakta om studien Forskerne har undersøkt 20 barne- og ungdomsskoler på Østlandet som har opplevd en bedring i skolemiljøet etter å ha satt inn mobbetiltak.

Den skjulte mobbingen skolene ikke ser

Hvilke tiltak er det som går igjen? Hva er det som faktisk fungerer? Og hvilke typer mobbing overses eller er ekstra vanskelig å gjøre noe med? I den ferske Elevundersøkelsen for 2017 kommer det frem at over 50 000 barn og unge i norsk skole blir mobbet flere ganger i måneden. En stor andel av disse svarer at voksne på skolen ikke visste om mobbingen, hele 40,5 prosent. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. – Det kan være flere typer mobbesaker som går under radaren. Det kan være mange grunner til at dette skjer, for eksempel fordi mobbingen foregår utenfor lærernes blikk og kontroll, fordi elevene ikke melder fra om mobbingen eller fordi lærerne ikke oppfatter mobbingen som alvorlig nok. Mobbing i skolen - Elevenes velferd - Oslo kommune. Blir du mobbet?

Mobbing i skolen - Elevenes velferd - Oslo kommune

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Å ha det trygt og godt på skolen er en rettighet alle elever har, og det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende. Alle ansatte på skolen har en plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Det er derfor viktig at du tør å si fra til en voksen du stoler på. Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet? Ta kontakt med skolen.

Medelevers rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Innsats for å løse alle typer mobbing, inkludert digital mobbing, må involvere hvert enkelt barn og hver enkelt ungdom, og deres vennegrupper.

Medelevers rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret

En ny rapport, basert på en analyse av retningslinjer fra 27 land i Europa om tiltak mot digital mobbing, etterlyserer flere tiltak rettet mot jevnaldrende i kampen mot digital mobbing. Forskerne har i rapporten sett på fire grupper som er viktige for å forebygge digital mobbing: jevnaldrende, foreldre, lærere og skoler. Samlet sett, på tvers av de fire gruppene, konkluderer forskerne med at det er et mangelfullt fokus på jevnaldrende og betydningen av støtte fra jevnaldrende. Ti råd til skolen om digital mobbing.

Skrevet av Hanne Jahnsen, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.

Ti råd til skolen om digital mobbing

Mobiltelefon, internett og ulike sosiale medier er en fantastisk arena for kommunikasjon og deling av informasjon. Digital dømmekraft. Når barn og unge er heldigitale, må arbeidet med digital dømmekraft også være en naturlig del av skolehverdagen.

Digital dømmekraft

Det ønsker tre av fagfolkene ved grunnskolelærerutdanningen å bidra til. Derfor har de tatt initiativ til den vitenskapelige antologien Digital dømmekraft for lærere, lærerstudenter og forskerkollegaer. – Det er viktig at digital dømmekraft ikke bare blir et tema i skolen når man skal brannslukke, sier førstelektor Tonje Hilde Giæver. – Man må også kunne snakke om dette når situasjonen ikke er så betent. Barna er digitale hele tiden, og dette er et stort og sammensatt fagområde.

Det er masse relevante eksempler fra hverdagen til barn i alle aldersgrupper. Hva er digital dømmekraft? Ny kampanje om nettmobbing møtt med sjikane. Markedsførings-informasjonskapsler brukes til å spore besøkende på tvers av hjemmesider.

Ny kampanje om nettmobbing møtt med sjikane

Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte brukeren, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts-annonsører. Navn: _dbefe Leverandør: bh.contextweb.com. Digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett - Bruk Hue. Hva skal skolen gjøre med digital mobbing? Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Skolen har likevel et ansvar, hvis krenkelsene fører til at elevene ikke har det trygt og godt på skolen. Barn trenger voksne de kan stole på, som de vet ikke blir sinte. Dette er avgjørende for at de skal søke hjelp når de gjør noe dumt eller opplever mobbing og ubehagelige ting på nett. De fleste som blir mobbet på nettet, blir også mobbet på tradisjonelt vis. Mobbing på nett og mobil. Foto: Redd Barna/Magnus Ross Den vanligste formen på nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller på spillsteder med en chatfunksjon.

Mobbing på nett og mobil

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro. I 2018 svarer 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen 2018: Mobbing og arbeidsro

I 2017 svarte 6,6 prosent av elevene dette. De første resultatene fra Elevundersøkelsen 2018 på nasjonalt nivå er klare. NTNU Samfunnsforskning har i en analyse sett nærmere på spørsmålene om mobbing og arbeidsro. Tallene fra elevundersøkelsen Resultatene fra 2019 publiseres 14. februar. Se resultatene fra tidligere års elevundersøkelser i Skoleporten. - Lett å mobbe digitalt. 5 råd for å unngå digital mobbing 1.

- Lett å mobbe digitalt

Ta mobbing via sosiale medier på alvor 2. Snakk med barn og unge om nettbruk og nettvett tidlig 3. 4. 5. To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008. Medietilsynet. Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder. Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket.

Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet. Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Vi forstår godt bekymringen din. Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet. Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing. Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier. Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt.

Eksemplifiserende filmer om mobbing