background preloader

Språkutvecklande arbete

Facebook Twitter

Genrer/texttyper. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Att bygga ett ordförråd. Här är deras evidensbaserade förslag och grund till gemensamma mål och metoder: 1.

Att bygga ett ordförråd

Vad innebär det att kunna ett ord? Precis som jag beskrev i ett tidigare inlägg så kan man kunna ord olika “djupt”. Svensklararennr_1224799417.pdf. Ett lektionsupplägg enligt SIOP. Sva 3Idag påbörjar vi del 2 i vårt tema Kön och identitet, som nu går ut på att analysera skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv.

Ett lektionsupplägg enligt SIOP

Ni kommer ha stor användning för de texter som vi har läst tidigare, eftersom vi kommer att fortsätta undersöka hur manligt och kvinnligt kommer till uttryck i de olika skönlitterära texterna.Vi ska idag börja med att titta på ett avsnitt ur Historieätarna som kommer ta oss till den oscarianska tiden, dvs tiden runt slutet av 1800-talet, för att se hur kvinnor och män ur olika samhällsklasser levde. Vi kommer framför allt sätta fokus på borgarklassen, eftersom de flesta författarna under denna tid levde i denna samhällsklass. Vad fanns det för mans- och kvinnoideal inom borgarklassen på denna tid? Vilka restriktioner respektive fördelar fanns om man var man respektive kvinna? En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol.

Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens.

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol

Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang. När det svåra blir enkelt. Under tre veckors tid har eleverna tränat, tränat och tränat på argumenterande text.

När det svåra blir enkelt

Vi har diskuterat många olika aktuella ämnen, läst insändare, gemensamt identifierat hur texterna är uppbyggda och letat efter typiska inslag, samt skrivit texter tillsammans. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT?

Men vad innebär det och var börjar man? Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen. Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien.

7 sätt att få andraspråkselever att nå målen

Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. Frågor jag ofta får. Att arbeta aktivt med ordförståelse. Hur gör vi egentligen för att våra elever ska lära sig nya ord?

Att arbeta aktivt med ordförståelse

Det pratas mycket just nu om läsförståelse och strategier för att förstå en text men vi pratar inte lika mycket om strategier för att förstå ord. Vilket är intressant eftersom vi vet att själva ordförståelsen är av yttersta vikt för att vi ska förstå den text vi läser. Jag läser just nu en Educator's practice guide som heter Teaching Academic Content and Literacy to English Learners in Elementary and Middle School, en skrift som väcker många tankar och ger flera nya idéer. I skriften ges fyra evidensbaserade (för fullständiga referenser, ta del av skriftens referenslista) rekommendationer för hur man kan undervisa elever som har "engelska som andraspråk" och skriften beskrivs så här: Den första rekommendationen, som detta blogginlägg kommer att beröra, lyder så här: Teach a set of academic vocabulary words intensively across several days using a variety of instructional activities Välj en lämplig, intresseväckande text.

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs. Åsiktstexter och genretypiska ord.

Alignment + matris Läsa och Tala åk 3. Då är svenskan förberedd.!

Alignment + matris Läsa och Tala åk 3

Alignmentmall och matris för Skriva finns i förra inlägget. Här är nu Läsa och Tala: Alignmentmall Läsa. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag. Kanske hittar du något du kan inspireras av, utmana dig själv med, reflektera över eller diskutera med dina kolleger?

Det muntliga berättandet är en viktig inkörsport till läsandet. File_download. Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Ny i svenska skolan. Flerspråkighet i förskolan. Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet.

Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och vägledning. Under rubrikerna Sång och sagor, Spel och appar samt Lexikon och ordböcker finns exempel på material som kan användas i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Där finns också länkar till andra webbsidor där förskolorna själva får bedöma materialens innehåll, kvalitet och ändamålsenlighet. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Cirkelmodellen engagerar och utvecklar elevernas språk – Förstelärarbloggen. Eleverna tränar på att skriva egna texter på tavlan Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med cirkelmodellen för att väcka elevernas språklust. När jag studerade svenska som andraspråk läste vi första terminen boken Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons. För mig var detta en snudd på religiös upplevelse att hitta en bok som gav mig så många redskap att underlätta språkutvecklingen i mitt klassrum. S skolfrågor - Big 5 : Arbetsområdet ”Igår, i dag och i morgon” utifrån den övergripande frågan: Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested.

Open Access Highlights We present an ICT-based method for improving literacy development in primary school. Med världen i handen – #SETT2015. Cirkelmodellen i alla ämnen. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur gör jag? Cirkelmodellen spar tid! Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Fördjupning. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 1) Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 2) När plan A inte funkar… Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever. Skrivlyft. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Språk i alla ämnen. Språk i alla ämnen. Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever. 7585-268-3.pdf.