background preloader

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan
Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen Specialskolan I specialskolan är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 sedan den 1 september 2016. Läs mer om obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav Kunskapskrav i årskurs 1

Detektiven Idag har vi tränat på nya ord på ett nytt sätt. Vi satt i grupper och hjälptes åt med ett ord var. Vi skulle fylla i fyra rutor om ordet. Vi diskuterade fram en förklaring till ordet.Vi skrev en mening med ordet.Vi ritade en bild till ordet.Vi berättade i vilken miljö ordet används. Nu blev vi experter på ett ord. Vi pratade om lite andra ord också, och sen lekte vi en lek.

arbeta formativt med läsning | frokenlundgren I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling. Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. För att komma vidare ville jag få eleverna att förstå att man kan använda strategierna med olika kvalitet, att det finns en progression, utveckling i sättet att förutspå, göra kopplingar, att sammanfatta osv. En förutsättning när man arbetar formativt är att eleverna förstår målet och kriterierna för framgång. För att förstå att man kan använda lässtrategierna med olika kvalitet använder vi oss av en kunskaps- och kvalitetstrappa som vi har uppsatt på ena väggen i klassrummet: När vi arbetar med kvalitet gör vi det ofta först i par.

Forskning i korthet 2014-2 slutversion.pdf Bedömningsstöd i matematik Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Under hösten 2015 kan materialet användas i en utprövningsomgång. Enkät om bedömningsstödet i taluppfattning För att få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning till vår bedömningsportal. Gå direkt till bedömningsstödet i taluppfattning i bedömningsportalen Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen Bedömning för lärande i matematik, årskurs 1-9 Bedömning för lärande i matematik Diamant, årskurs 1-9

Våra svenska dialekter - SweDia 2000 Ett flerdimensionellt observationsschema för språk- läs- och skrivlärande. Caroline Liberg presenterar ett exempel på ett flerdimensionellt och icke linjärt observationsschema för bedömning av språk-, läs- och skrivlärande. Det finns en mängd material för bedömning av läs- och skrivlärande. Många av dem har formen av observationsscheman av olika slag. Men Liberg menar att många av dem både är enaspektuella och endimensionella. De flesta av dem är även linjära, dvs. barnet anses ta ett steg i taget efter en utlagd väg. Enaspektuell metod: Man tittar bara på en aspekt t.ex. observation av fonologisk medvetenhet.Endimensionell linjär metod: Man tittar bara på en språklig dimension, te.x. läsningen och hur olika aspekter erövras stegvis.Flerdimensionell linjär metod: Man tittar på flera dimensioner, te.x. både läsande, talande och skrivande och tittar på flera aspekter inom de här dimensionerna. Idag när eleverna ska ges många olika möjlighet i sitt läs- och skrivlärande menar Liberg att även bedömninggrunden måste vara bred. Hämtat från Liberg, Caroline. LotteCh

Lärområde – Tydliggöra mål och kriterier för framgång Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte. - Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Läs Skolverkets – Tydlighet med målen en balansgång Läs Bedomningforlarande.se:s blogg – Jag, eleverna och The Big Five John Steinberg, Världens bästa fröken Titta på filmen och diskutera sedan frågorna. Diskussion Planera Under en egen lektion ska ni göra noteringar. Sammanfatta

Grundskolan Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen Du hittar bedömningsstöd i andra ämnen på Skolverkets webbplats.

Related: