background preloader

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan
Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen Specialskolan I specialskolan är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 sedan den 1 september 2016. Läs mer om obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav Kunskapskrav i årskurs 1

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak

Related:  svenska åk 1Svenska åk1-3Språkutvecklande arbetespråk/läs och skrivlyftTidig läs- och skrivinlärning

arbeta formativt med läsning I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling. Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. För att komma vidare ville jag få eleverna att förstå att man kan använda strategierna med olika kvalitet, att det finns en progression, utveckling i sättet att förutspå, göra kopplingar, att sammanfatta osv. En förutsättning när man arbetar formativt är att eleverna förstår målet och kriterierna för framgång.

Flerspråkighet i förskolan Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och vägledning. Under rubrikerna Sång och sagor, Spel och appar samt Lexikon och ordböcker finns exempel på material som kan användas i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Där finns också länkar till andra webbsidor där förskolorna själva får bedöma materialens innehåll, kvalitet och ändamålsenlighet. Regeringen vill garantera barns kunskaper i svenska och matte Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna klara kunskapskraven i svenska och matematik när de går ut lågstadiet. Det är innebörden i den läsa-skriva-räkna-garanti som regeringen vill införa hösten 2017. I dag får en utredare i uppdrag att ta fram ett konkret förslag. – Vi ser att vi i dag ger mest stöd i nionde klass.

urn:nbn:se:hkr:diva-15280 : Hur ska vi göra då? : praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande ReferencesLink to record Permanent link Direct link Läsförståelsestrategier på SO-lektion I fredags var jag i min "extra-klass" för att observera, handleda och stötta pedagog och elever i undervisningen kring lässtrategier. Klassen har under flera veckor arbetat med ett tema "förr- nu" i So. De har läst läromedelstexter och texter av Astrid Lindgren samt pratat mycket om likheter och skillnader mellan hur vi levde förr och nu. Pedagogen inledde lektionen med att tala om syftet och berätta att de idag skall använda VENN- diagrammet ännu en gång. Syftet var att utifrån en text hämtad ur Natur och Kulturs So-bok se vilka likheter och skillnader de kunde hitta i texten om livet förr och nu.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift I slutet av maj drog NCS:s utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare igång. Under utbildningen kommer deltagarna att få tillfällen att lära sig mer om det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. De kommer också att öva på att leda samtal och möta olika modeller för skolutveckling. En självklar del i utbildningen kommer också att vara det systematiska kvalitetsarbetet. De första två dagarna i utbildningen bjöd bland annat på föreläsningar av Katarina Lycken Rüter och Ann S.

Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver! Nedanstående kritik mot vad som står i en delrapport om ”läs och skriv” från Vetenskapsrådet aktualiserar en gammal stridsfråga i svensk skola. Åtminstone mellan raderna. På 70- och 80-talen låg krutröken tät i lärarrummen: Skulle den språkutvecklande tidiga undervisningen bygga på formell språkträning eller skulle språkets innehåll och mening vara motorn i undervisningen. Witting versus Leimar. (red) Alltför många elever i svensk skola uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen.

Related: