background preloader

Hanneikt

Facebook Twitter

IKTstudent. Legger ut relevante nettsider for mitt PLN.

Når mobbingen blir digital. Norge topper listen over barn som blir mobbet i Europa.

Når mobbingen blir digital

Hele 31 prosent oppgir å bli mobbet, og mobbing på nett er økende. Barn med spesielle behov kan se ut til å være spesielt utsatt. Det handler om å sende sårende eller stygge meldinger, legge ut ufordelaktige bilder eller filmer, lage falske profiler, hatgrupper, faceraping eller digital utestengelse. En trygg skoledag uten mobbing. Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

En trygg skoledag uten mobbing

Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Si fra til rektor først Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø. Regelverk om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Når mobbingen blir digital. Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse - Psykisk helse - Dagens Medisin. Publisert: 2019-08-19 — 09.00 I den nye undersøkelsen, som er publisert i The Lancet Child &Adolescent Health, har forskerne fulgt mer enn 10 000 britiske ungdommer i alderen 13-16 år over tre år.

Hyppig bruk av sosiale medier påvirker unge jenters psykiske helse - Psykisk helse - Dagens Medisin

Konklusjonen fra forskerne bak studien, som er den første i sitt slag, er at det er en årsakssammenheng mellom hyppig bruk av sosiale medier og psykisk helse blant unge jenter. Hyppig bruk av sosiale medier gir økt eksponering for netthets og fører også til mindre søvn og mindre fysisk aktivitet.Tidligere forskning har vist at god og tilstrekkelig søvn, samt fysisk aktivitet forebygger psykiske plager. Blant guttene, finner forskeren ikke den samme sammenhengen.

Store kjønnsforskjellerUndersøkelsen avdekker blant annet at: I 2013 rapporterte 43 prosent av guttene og 51 prosent av jentene om bruk av sosiale medier flere ganger daglig.I 2014 hadde bruken økt til henholdsvis 51 prosent og 68 prosent.

Nyttige nettsider

2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Hva er digitale ferdigheter?

2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Ferdighetsområder i digitale ferdigheter. Digital kompetanse i barnehage og skole. Utvikle digital kompetanse i skolen. Hva skiller utvikling av det digitale området fra andre utviklingsområder i skolen?

Utvikle digital kompetanse i skolen

Kollektiv satsing på digital kompetanse står ikke i kontrast til annet utviklingsarbeid som foregår i skolen. Utviklingen av digital kompetanse har en del elementer som er spesielt for det digitale feltet, og som derfor vil berøre et slikt utviklingsarbeid: Lærerne skal bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i arbeidet med å videreutvikle og forbedre læringen hos elevene.Lærerne må tolke, forstå og bruke læreplanverket i lys av digitale ferdigheter og teknologi i fag.Lærerne vil ha ulik grad av digital kompetanse, både i forhold til egne operative ferdigheter og sin fagdidaktiske digitale kompetanseDigital kompetanse er et område som berøres av stor utvikling, og som stadig må fornyes. Mobbing. Ti tips for å takle nettmobbing - Nettvett.no. 1.

Ti tips for å takle nettmobbing - Nettvett.no

Få kunnskap Vet du hva nettmobbing er? Det er lettere å unngå mobbing når du vet at hva det faktisk er. Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett. Stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett

Samtidig sier nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller noen om det de opplever. – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. I dag markeres Safer Internet Day i mer enn 120 land verden over. Tema for det norske arrangementet er «Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?» I den forbindelse offentliggjør Medietilsynet nye tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 om barn og unges ubehagelige opplevelser på nett. Flere gutter har negative opplevelser 28 prosent i alderen 9-18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil, viser Medietilsynets nye undersøkelse.

De eldste er mer utsatt enn de yngre, og flere gutter enn jenter rapporterer om negative opplevelser. Jenter opplever utestengelse Få ber om hjelp. Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing? Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år.

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et konkret ansikt å forholde seg til, sier Sjursø. På internett er det dessuten muligheter for å nå et større publikum, sier Sjursø.

. – Så er det jo dette med uforutsigbarheten og uvissheten om når mobbingen vil skje. Dobbelt opp Både internasjonal og nasjonal forskning viser at det å bli mobbet tradisjonelt og digitalt overlapper med 80-90 prosent. Mobbing på nett og mobil. Foto: Redd Barna/Magnus Ross.

Mobbing på nett og mobil

Hva skal skolen gjøre med digital mobbing? Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Skolen har likevel et ansvar, hvis krenkelsene fører til at elevene ikke har det trygt og godt på skolen. Barn trenger voksne de kan stole på, som de vet ikke blir sinte. Dette er avgjørende for at de skal søke hjelp når de gjør noe dumt eller opplever mobbing og ubehagelige ting på nett. De fleste som blir mobbet på nettet, blir også mobbet på tradisjonelt vis.