background preloader

Så styrs Sverige

Facebook Twitter

Upplev riksdagen - Riksdagen. Sveriges fyra grundlagar. Dröm om demokrati: Partipolitik. Tidslinje - Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år. 8 Sidor - Alla Väljare. Olika valsystem. Vad är grejen med riksdag och regering? Parlamentarism - riksdagen har makten över regeringen. Riksdag och regering: Så bildas och fungerar Sveriges regering. Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Riksdagens demokrativerkstad i klassrummet. Uddevalla ligger långt från Stockholm.

Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Riksdagens demokrativerkstad i klassrummet

För att levandegöra riksdagens arbete, för att möjliggöra förståelsen av hur Sverige styrs, om hur partipolitiken fungerar och hur det går till när beslut fattas har vi gjort rollspelet riksdagens demokrativerkstad. Vi har tillsammans byggt upp kunskaper kring den politiska samhällsstrukturen och demokratiska beslutsprocesser. Vi har arbetat med begreppen som hör till den här samhällsstrukturen och vi har undersökt sambanden och förhållandet mellan riksdag och regering.

För att levandegöra och praktisera det teoretiska och därmed nå ännu längre i elevernas lärande har de fått axla rollen som riksdagsledamöter. Vi inledde med ett quiz på Kahoot med enkla faktafrågor (finns med i lärarhandledningen till rollspelet) under rubriken "Är du redo att bli riksdagsledamot".

Rollspelets start Partimöte Därefter hålls partimöte, där eleverna (som riksdagsledamöter) via film får lyssna till sin partiledare. Utskottsmöte Det är dags att sätta sig i utskottsmöten. Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Begreppskarta: Från förslag till lag. I årskurs 8 arbetar vi just nu med arbetsområdet "Vem styr Sverige".

Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Begreppskarta: Från förslag till lag

För eleverna är det ofta svårt att förstå alla nya begrepp när de ska ta ett helhetsgrepp kring denna samhällsstruktur. Jag har tidigare arbetat med begreppskartor inom detta område och eftersom det föll så väl ut förra gången, gjorde jag om det. Läs mer om begreppskartor och exempel på användningsområden här. Jag började med en genomgång där jag gick igenom hur det går till från förslag till lag och betonade och förklarade de ämnesspecifika begreppen. Dessa begrepp skrev jag sedan ned på tavlan och eleverna arbetade i par och skrev av begreppen på post-it-lappar.

Att arbeta parvis innebär att eleverna får möjligheter att sätta ord på sin kunskap, vrida och vända på uppgiften tillsammans "jag uppfattade det såhär Även denna gång föll det väl ut och det är alltid väldigt roligt när eleverna själva uttrycker att de lärt sig mycket. Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Begreppskartor. Jag handleder en grupp i Läslyftet som läser modulerna "Främja elevernas lärande i NO-ämnena" och "Främja elevernas lärande i SO-ämnena".

Mitt språkutvecklande SO-klassrum: Begreppskartor

Vi har nu kommit fram till del 3 som handlar om ordförråd och begreppsutveckling. Både NO- och SO-ämnena är begreppstäta. Vi lägger dock mycket tid på att förklara och "översätta" de ämnesspecifika orden och det är inte svårt för eleverna att lista ut vilka dessa ord är och att de är viktiga. Vi lärare tar däremot ofta de allmänna, ofta abstrakta och akademiska orden, för givna. De där sambandsorden är dock mycket viktiga. När begreppen finns nedskrivna på smålappar ska eleverna i par eller smågrupper arrangera begreppen på ett större pappersark så att ett sammanhang av begreppen skapas.

Även Bjerregaard & Kindenberg skriver om begreppskartor i "Språkutvecklande SO-undervisning" och deras exempel ser ut såhär: Förra veckan höll jag på med från förslag till lag i åk 8. Vad är vad i kammaren? - Riksdagen. I kammaren debatterar ledamöterna och fattar beslut.

Vad är vad i kammaren? - Riksdagen

Sammanträdena leds av talmannen eller en vice talman. Sittning De 349 riksdagsledamöternas fasta platser är ordnade efter vilken valkrets de tillhör och inte efter parti, som är vanligt i andra länder. Sverige är indelat i 29 valkretsar. Ledamöterna från Stockholms kommun sitter långt fram till höger och längst bak till vänster sitter Norrbottens ledamöter. Under debatterna kan ledamöterna sätta sig på vilken stol de vill men tanken är att de ska använda de 50 särskilda debattbänkar som finns längst fram i en halvcirkel framför talmannen. Alla som vistas i kammaren ska ha vårdad klädsel. Talmannen leder sammanträdena Talmannen eller någon av de tre vice talmännen leder kammarens sammanträden. De tre vice talmännen har sina platser till vänster om talarstolen.

Så styrs Sveriges kommuner. Sverige är indelat i olika geografiska områden - län och kommuner.

Så styrs Sveriges kommuner

Det finns idag 21 län i Sverige. I alla Sveriges län finns en länsstyrelse som är statens regionala företrädare och fungerar som en länk mellan den nationella och regionala nivån. Länsstyrelsens chef utses av regeringen och kallas landshövding. Demokrati och val i Sverige. Det svenska valsystemet. Demokrati och val i Sverige. Val till landstinget, riksdagen och kommunfullmäktige. Demokrati och dess olika former. En jämförelse mellan svensk och amerikansk demokrati. Kompendium_sv_pol_system. Presentation "Så Styrs Sverige Regering Myndigheter Folket väljer Politisk Parti Personröst Riksdag."