background preloader

Genrer

Facebook Twitter

Påbörjad PP i genrer. Jobbar för fullt för att få igång en ny PP i genrearbetet.

Påbörjad PP i genrer.

Har inte fått hjälp av eleverna ännu, utan bara jobbat för att förbereda, men målen vart vi ska nå är ju klara. Det är vägen dit och hur de visar sina kunskaper för mig som vi inte har jobbat med i klassrummet tillsammans med eleverna ännu. Jag jobbar med Alignmentmallen när jag förbereder min PP. Alignmentsmall gener PP Målboken, på länken här, använder eleverna i sin självbedömning. Jag ser dock en stor vinning i att även skriva matriser, för min egen undervisning skull, erbjuder jag en undervisning som gör att alla elever kan nå nästa mål och nå så långt de kan. Målbok Kunskapskrav. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Bild: Varför reda ut det?

Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla. Reading to Learn. Olika slags texter. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Blogg , Dramatik , Fabel (2) , Insändare , Krönika , Kåseri , Lyrik , Poesi , Dikt , Novell , Prosa , Roman och Sonett . . Debattinlägg , Debattartikel , Essä (essay) , Hypertext , Journalistisk text , Inlägg , Manifest/Programskrift , Recension och Reklamtext . Denna typ av text handlar om att framhäva sig själv som bäst lämpad för ett visst arbete. En nyhetsartikel följer ofta ett mönster med rubrik och ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln. Ordet blogg kommer från engelskans 'weblog' som betyder webbjournal eller personlig och öppen dagbok på webben. En text som drivs aven tes, ett ställningstagande. Mer info om: Text som påtalar och förmedlar känslor och väcker åtanke. Berättande text. Guider till journalistik.

Skrivguiden. Det finns ett hav av litterära genrer och former.

Skrivguiden

De två huvudsakliga är skönlitteratur och facklitteratur. Här är en summering: Skönlitteratur Skönlitteratur omfattar kort sagt berättelser och texter skrivna med ett konstnärligt syfte. Hit hör romaner, noveller, dikter och andra genrer. Subgengrer: Epik, lyrik och dramatik All skönlitteratur, oberoende av vilken form den tar, kan i regel klassificeras som antingen epik, lyrik eller dramatik. Epik – Berättande litteratur.Lyrik – Poetiska texter som försöker förmedla en känsla, till exempel sånger eller dikter.Dramatik – Berättelse tänkt att sättas upp som teater eller skådespel.

Noveller & romaner En novell är typiskt en kortare berättelse som behandlar en händelse, till skillnad från romaner som behandlar en längre tidsperiod och inkluderar en mer utvecklande historia och många händelser. Läs gärna Skrivguidens artiklar om att skapa bra karaktärer, bipersoners roller, samt att planera romaner med post-it-lappar. Poesi Facklitteratur Essäer. Writing Genres.

As students prepare to write, they need to think about the purpose of their writing: Are they writing to entertain?

Writing Genres

To inform? To persuade? Setting the purpose for writing is just as important as setting the purpose for reading, because purpose influences decisions students make about form. One of the most important considerations is the genre or form the writing will take: a story? A letter? Språkutveckling med Duoab. Bilaga_5. Genre. Ordet genre betyder enligt ordboken: slag, art, sort.

Genre

En litterär genre är alltså ett slags litteratur. Men den faktiska användningen av ordet genre kan trots en enkel definition framstå som förvirrande. Det beror på att "spelreglerna" för hur ordet ska användas inte är kristallklara. För att kunna förklara måste jag gå två små omvägar. Den ena tar jag över ordet "eller", som kallas för disjunktion (eftersom dess logisk-grammatiska funktion är att särskilja satser eller satsdelar av samma slag i motsats till konjunktionen "och" som sammanfogar satser och satsdelar av samma slag). Om jag är förälder, så är jag antingen "far" eller "mor". Den andra omvägen tar jag över begreppen form och innehåll. Genrer och sånt – några reflexioner. Hur vetenskapliga vi än försöker vara när vi talar om texter och språkbruk (och det försöker vi väl ibland, kanske mest under utbildningstiden) kommer vi sannolikt aldrig att kunna en gång för alla reda ut ett begrepp som genre eller för den skull det modernare uttrycket texttyp.

Genrer och sånt – några reflexioner

Beror det på att vi är dumma i huvudet? Är skälet brister i forskningen? Nej. Det har att göra med vad man, i brist på annat, kan kalla för sakens natur. Och saken i det här sammanhanget är givetvis språket, i synnerhet i dess komplexa och ohyggligt mångskiftande form skriften. Vad som är en genre – och vilka genrerna är – har diskuterats sedan antiken – och säkert ännu längre. Nu ska jag krångla till det ännu mer. Säg det mästerverk som inte överskrider läsarens och den litterära institutionens genreförväntningar!

Begreppet texttyp har fördelen av att inte vara lika historisk överlagrat som genre. I nummer 4/07 av Svenskläraren skriver Lilian Perme en intressant artikel om genrepedagogik. Ledin_rapp02-3.