background preloader

Utbildning

Facebook Twitter

Specialpedagogiskt dilemma - dokumentation - Specialpedagogisk kompetens. Att problem och dilemma inte är samma sak känner säkert de flesta till.

Specialpedagogiskt dilemma - dokumentation - Specialpedagogisk kompetens

Tryckta texter ger bättre läsförståelse. Det blir i det här sammanhanget intressant att fundera över om det kan vara någon skillnad på läsförståelse mellan digitalt format och pappersformat?

Tryckta texter ger bättre läsförståelse

Nyare forskningsresultat visar till exempel att läsning i digitala format sker snabbare samtidigt som något av den kroppsliga upplevelsen av att hålla i en bok går förlorad. Vad innebär dessa resultat för läsförståelsen? Vad är digital läsning? Att läsa digitalt kan innebära läsning på mobiltelefon, laptop, eller läsplatta.

Det lästa kan vara fakta, fiktion eller ett samtal via social media. Kortare lästid vid digital läsning. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Specmaja. Grundskoleutbildningens digitalisering. Vi har olika kurser och utbildningar för dig som vill utveckla din digitala kompetens.

Grundskoleutbildningens digitalisering

Lärportalens moduler består av undervisningsfilmer och intervjuer som kan användas tillsammans med kollegor för att utveckla undervisningen. Kritisk användning av nätet är en modul som riktar sig till lärare och bibliotekarier i grundskolan och gymnasieskolan. 5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners. The humble question is an indispensable tool: the spade that helps us dig for truth, or the flashlight that illuminates surrounding darkness.

5 Ways to Help Your Students Become Better Questioners

20 Questions To Guide Inquiry-Based Learning. Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet. "Många elever tycker att de förstår bättre om de kan se saker i 3D.

Stor guide: 15 sätt att använda appar i klassrummet

Det kan handla om att vrida och vända på DNA-spiraler eller se sin teckning ”få liv". Utvecklingen av den här typen av appar är på stark frammarsch. Självbedömning The big five.pdf. Voting - Mentimeter. 4 Steps to a Memorable Teaching Philosophy - Manage Your Career. By James M.

4 Steps to a Memorable Teaching Philosophy - Manage Your Career

Lang. The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning. So much in learning is subjective, which makes sense because so much in life itself is also subjective, and we learn in order to live.

The Right & Wrong Way To Use Technology For Learning

The 55 Best Free Education Apps For iPad. Finding apps isn’t difficult.

The 55 Best Free Education Apps For iPad

Finding education apps is only a bit more challenging. Finding free education apps is also possible. Geografilärarnas Riksförening. På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför. Det är ett ypperligt tillfälle att tala om det vi gemensamt kan göra för varje barns språkutveckling – att tala om den på föräldramötet.

På föräldramötet: Modella högläsning och förklara varför

Skolan har ett övergripande nationellt mål som säger att skolan ska ansvara för att varje elev: ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” Lgr 11, s. 13. Att skolan ska berätta om hur detta språkutvecklande arbete ser ut och att språket och förmågan att berätta, lyssna, förklara, resonera och uttrycka sig finns med i varje ämnes kunskapskrav. Varje ämne är i sig språkutvecklande och har ett specifikt språk. Allt detta är skolans ansvar. Planering-c3a5k-1-vecka-34-35. Big Ideas for the classroom: Growth Mindset - Episode 1/5. Olust att lära – dödar skolan kreativiteten? Många är säkerligen de kommuner och skolor som genom åren fokuserat på “lust att lära”-kurser och som anammat denna fras som ett slags slagord för god skolgång och kommunens vilja att förändra och förbättra. Sanningen är ju också att vi alla vill att eleverna ska känna just denna lust till att lära och förstå hur kunskap är coolt och viktigt, samt själva grunden till att förstå sin värld bättre.

Majoriteten av dagens elever känner nog också just lust att lära, åtminstone ibland, och det kanske räcker ganska långt. Hjärnstark - Anders Hansen berättar om hur motion och träning stärker din hjärma. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN! Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra.

Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande. YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. Tydliggör mål och kunskapskrav med hjälp av IT. För min – och kanske din – skull kommer jag att i ett par blogginlägg att sammanfatta hur man kan använda IT för att stötta arbetet med formativ bedömning. Jag baserar mina sammanfattningar på GR Utbildnings webbplats Bedömning för lärande och Dylan Wiliams bok ”Att följa lärande”.

I skolan är det viktigt att visualisera helheten, eleverna behöver ha målet i sikte för att förstå vad skolan går ut på. Om man inte vet var man är på väg känns resan meningslös. ”Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS. Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte. – Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se Moment A - individuell förberedelse I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte.

Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven. Verktyg för formativ bedömning. Formativ bedömning gör lärande synligt. Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information om elevernas kunskaper och kan planera efter den. – Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre.

Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om formativ bedömning och matematik. – Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från Umeå universitet. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning. Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av programpunkterna en presentation av det nya bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för åk 1-3.

Detta kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni. Info från Skolverket om nytt bedömningsstöd i sv/sva och talutppfattning. Malinsklipp gestalta en person. Läsambassadören. ASL i Piteå - Att skriva sig till läsning. Cirkelmodellen. Lasochskrivportalen.skolverket. 5 Free Digital Tools for the No Budget Classroom. Something has changed in education content delivery, thanks to companies like Google, Khan Academy, MIT. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity.

Making a wiki in Wikispaces. Hur+man+skapa+en+Wiki2. Varför en Wiki? Då var det dags att skapa en URL inom det digitala skollyftet, som egentligen är punkt sex. How To Use Google Voice Commands In Google Drive. Editor’s note: This is a revised version of an article we originally ran on March 22nd, 2014, updated to reflect the latest Google innovations. New:You Can Now Add Audio Feedback To Students Presentations on Google Drive. June 20, 2014 Kaizena is one of my favourite tools for adding audio and text feedback to Google Docs. I have already shared here a detailed guide on how to use it to attach audio feedback to students documents, check it out if you haven't read it yet. Until recently Kaizena allowed users to add audio feedback to only Google Docs but this is no longer the case. Hur du arbetar med Padlet.

Jonas praktiska tips i språkdidaktik: Om kollaboration. Ankikallman added: The “Share” Time. Rainbowswithinreach.blogspot.com Long ago, most teachers I knew had a ritual that they held near and dear to their hearts. Tio lektioner i språkdidaktik: Språkutveckling med Padlet. Social Media for Teachers: Guides, Resources, and Ideas. Although students are evermore connected to the social web, many of these networks remain out-of-class digital playgrounds where students congregate. In a 2014 survey of 1,000 teachers, just one in five said they use social media regularly with students. Of course, it can be a challenge to incorporate social media into lessons. There are many gray areas for teachers to navigate, like setting guidelines, accessibility at school, and student safety.

But to help teachers navigate this ever-changing landscape of social media tools, here are some of the best guides on the web for four popular networks, Facebook, Instagram, Twitter, and Pinterest. Ankikallman added: se s. 23-26 om extra anpassningar. Ankikallman added: Källkritik för yngre elever. Ankikallman added: 5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools.

I thought I could read my students' body language. I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. Ankikallman added: Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Ankikallman added: Flippa på lågstadiet – när, var hur vi gör! Ankikallman added: Informationstjuvar. Ankikallman added: Samtalsfilm med Anne-Marie Körling.

Tydliggöra mål och kunskapskrav. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Återkoppling som för lärandet framåt. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. SLS åk1-2 24:9 -15. ROMANPROJEKT. ROMANPROJEKT. Lust, motivation och lärande. Skillnader mellan preteritum och perfekt. Ordlista - grammatiska begrepp. Centrum För Lättläst - Populära lektioner. Lektion.se. Nationella SLI.SE / Standardsökning. Guia_didactica.pdf.