background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

When Guys Try To Parody Women Photos And The Result Beats The Original. Podcasten Digitalsamtal - Sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Computational Thinking for Educators - Course. What: A free online course helping educators integrate computational thinking into their curriculum Who: Humanities, Math, Science, and Computing educators When: The course ended in January 2016, but the course materials are still available online The goal of this course is to help educators learn about computational thinking (CT), how it differs from computer science, and how it can be integrated into a variety of subject areas.

Computational Thinking for Educators - Course

For Education: Computational Thinking (CT) is a problem solving process that includes a number of characteristics and dispositions.

for Education:

CT is essential to the development of computer applications, but it can also be used to support problem solving across all disciplines, including math, science, and the humanities. Students who learn CT across the curriculum can begin to see a relationship between subjects as well as between school and life outside of the classroom.

CT involves a number of skills, including: These skills are supported and enhanced by a number of dispositions or attitudes that include: Confidence in dealing with complexity Persistence in working with difficult problems Tolerance for ambiguity The ability to deal with open ended problems The ability to communicate and work with others to achieve a common goal or solution See our Computational Thinking Concepts Guide for a printable version of this list, along with teaching tips for each concept. Skadeståndsansvar för vårdnadshavare - Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare - Lawline. FRÅGAHej!

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare - Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare - Lawline

Min son har i skolan varit vårdslös och spelat fotboll i klassrummet, med sina kompisar, under en rast. Oturen föll således på min son och han sköt omkull lärarens kaffe över lärarens dator. Skolan skickade iväg datorn som inte går att reparera. De har nu för avsikt att köpa en ny dator och skicka kvittot till oss. Står allt rätt till där? Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din son har vad jag förstår det som råkat förstöra en lärares dator genom att det spilldes kaffe över denna. Skadeståndsrätt - Skadeståndsansvar För Underåriga Och Vårdnadshavare - Lawline. 2016-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare FRÅGA |Hej!

Skadeståndsrätt - Skadeståndsansvar För Underåriga Och Vårdnadshavare - Lawline

Min son har i skolan varit vårdslös och spelat fotboll i klassrummet, med sina kompisar, under en rast. Oturen föll således på min son och han sköt omkull lärarens kaffe över lärarens dator. Skolan skickade iväg datorn som inte går att reparera. De har nu för avsikt att köpa en ny dator och skicka kvittot till oss. Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! 2016-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare FRÅGA |Hej,Vår åttaåring har tillsammans med en klasskamrat ristat två ord på en av skolans innerdörrar. Vilket krav ställer tillsynsansvaret på skolledare och lärare? Fråga Vi har på skolan (en 7–9-skola) inget förbud för eleverna att lämna skolområdet.

Vilket krav ställer tillsynsansvaret på skolledare och lärare?

Det gör att våra elever under håltimmar, luncher och ibland om de skolkar lämnar skolområdet under dagen. Hur ser ansvarsfrågan ut om det händer eleven något, till exempel en trafikolycka? Hur ser ansvarsfrågan ut om eleven snattar, klottrar eller begår annat brott? Kerstin Svar Under den tid som barn och unga är i skolan har huvudmannen och personalen i skolan ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg de behöver för en trygg och säker skolmiljö. En gemensam utgångspunkt för att bedöma vilket ansvar som gäller i olika situationer är hur tillsynsansvaret formuleras för vårdnadshavare i föräldrabalken. Ett fall i Högsta domstolen, HD, gällde ett skadeståndskrav mot en kommun som var arbetsgivare för personalen på ett fritidshem, där ett barn hade skadat ett annat barn med ett stämjärn.

I detta fall hade potentiellt farliga verktyg lämnats framme. Skolan kan kräva skadestånd från föräldrarna. Foto: Fredrik HjerlingVårdnadshavarna har, och kommer även fortsättningsvis att ha, ett tillsynsansvar över barnet, enligt föräldrabalken.

Skolan kan kräva skadestånd från föräldrarna

Det innebär att de ska se till att barnet inte skadar sig själv eller andra. Vårdnadshavarna ska även, genom uppsikt eller andra lämpliga åtgärder, se till att barnet inte orsakar skada. Om föräldern kan sägas brista i sin tillsyn och barnet på grund av detta orsakar en skada så kan föräldern själv vara skadeståndsskyldig. I sådana fall måste det alltid finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och själva skadan. Det ska med andra ord ha legat i ”farans riktning” att skadan skulle uppstå på grund av förälderns vårdslöshet. När barnet befinner sig i skolan (inklusive förskolan eller fritidshemmet) övergår tillsynsansvaret till skolan. I de flesta fall beror skador som barn vållat inte på bristande tillsyn.

Yttrandefrihet. Har du koll på sociala medier? Expertradets slutsater och rekomendationer. Digitalisering_i_skolan_och_dess_paverkan_pa_rektorsroll_ur_tre_aspekter_1.pdf. Likabehandling.wikispaces. Google+ Lilla kommissionens sista möte. Det är nu två år sedan Lilla kommissionen tillsattes, som Digitaliseringskommissionens allra första expertgrupp, innan vi ens fick en ”vanlig”, yrkesverksam expertgrupp utsedd åt oss av regeringen.

Lilla kommissionens sista möte

Så viktigt tyckte vi att det var att bredda vårt synfält, och ta del av nya och andra röster om digitalisering än dem som oftast hörs. Juridisk vägledning. SKL TV: Digitaliseringen av skolan – vad kan du som politiker göra? 29 april 2015. Bibliotek-m%C3%A4tbara-m%C3%A5l-aug-2015.pdf. Rektorsspelet.