background preloader

Anncoll

Facebook Twitter

Barbro%20Westlund%20Sthlm%2016%20maj.pdf. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita.

Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Elevexempel tydliggör kvalitet. Hur får man eleverna att förstå vad som är kvalitet i t ex ett arbete, ett svar på en fråga, en lösning, en viss texttyp eller en förmåga och hur får man dem att förstå progressionen i kunskapskraven…?

elevexempel tydliggör kvalitet

Hur får man dem att se vad som är nästa steg i deras egen utveckling och hur de kan utveckla en viss förmåga? Ett svar på de frågorna är att arbeta med elevexempel. Alltså med texter, bilder, inspelningar som är elevnära, konkreta och autentiska. Och att man när man arbetar med dessa elevexempel också använder sig av EPA-metoden för att aktivera alla elever och få dem delaktiga. Lite då och då har vi sådana lektioner i klassrummet då vi fokuserar på vad som är kriterier för framgång, vad som är kvalitet och hur man kan identifiera kvalitet. Den här veckan har vi haft en sådan lektion och målet för lektionen var att tydliggöra för eleverna att man kan svara på frågor på olika sätt och att svaren kan vara olika bra beroende på hur man har svarat och hur väl svaret matchar frågan.

Big 5

Genrepedagogik. Img_1061.jpg (JPEG Image, 2592 × 1936 pixels) - Scaled (39%) Bilaga_5.pdf. L%C3%A4rmodul-om-l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5elsestrategier-i-faktatext-f%C3%B6r-%C3%A5r-4-92.pdf. Svenska utan arbetsbok. Nej, jag har ingen bok i ämnet svenska detta läsår.

Svenska utan arbetsbok.

Tidskrävande , svårt, jobbigt och risk att du missar viktigt centralt innehåll är saker jag har fått höra. Jag ser inte dessa ”svårigheter” utan istället stora möjligheter av att inte vara styrd av en lärobok. Vidare anser jag att det är lättare att få grepp om vilket centralt innehåll jag arbetar med eftersom jag själv hela tiden tvingas göra aktiva val. Lärande kulturer- Lärande exempel - grundskola/gymnasieskola - Jämställd förskola och skola. Det finns idag i skolan tydliga flick- och pojkkulturer för lärande.

Lärande kulturer- Lärande exempel - grundskola/gymnasieskola - Jämställd förskola och skola

De speglar traditionella könsmönster, där pojkar dominerar i klassrummet och flickorna fokuserar på arbetsuppgifterna. Pojkarna är och flickorna gör. Flickkulturen gynnar lärande ger bra betyg, pojkkulturen missgynnar lärande och ger sämre betyg. Både elever och pedagoger hjälps åt att skapa dessa kulturer Observationer och analys: Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Varför blev London en stor stad och inte Svindon? 22 Easy Formative Assessment Techniques for Measuring Student Learning. I came across Terry Heick’s blog – 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds – at TeachThought from earlier this year and really enjoyed the formative assessment strategies that he outlined.

22 Easy Formative Assessment Techniques for Measuring Student Learning

Using formative assessment techniques in class – or “simple assessments” as Terry calls them – are easy to administer and provide the instant feedback teachers need to identify which students need more help, and then adjust their instruction and lesson plans to help them. Visit Terry’s blog above to get more detail on the following ten formative assessment techniques: 1. New Clothes 2. Do’s and Don’ts 3. Combining Terry’s ten with the ten we’ve blogged about can give teachers 20 great formative assessment strategies for measuring student learning. 11. Here are a couple more assessments you can use to elicit evidence of student learning. 21.

A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Carol Dweck, Growth Mindsets and Motivation. 20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers.

Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie". Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam. I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning.

Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam

Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För individen själv resulterar goda skolprestationer i:Bättre lön i ett livslångt perspektivBättre hälsaLängre liv - för varje 1 år av extra utbildning lever man 1,7 år längre För samhället i stort resulterar goda skolprestationer i: Lägre kriminalitetLägre sjukvårdskostnaderÖkad ekonomisk tillväxt Många regeringar har således förstått att det är väldigt viktigt att höja elevernas skolprestationer, men politikerna ha inte alltid koll på hur detta ska göras. Akademiska meriter och erfarenhet säger inget om bra rent kvalitativt en lärare är. BFL i undervisning – en metodöversikt.

BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning – en metodöversikt

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Five Tips for Building Strong Collaborative Learning. Teachers share successful tactics for helping kids learn from each other with examples from math and English classes.

Five Tips for Building Strong Collaborative Learning

Students at The College Preparatory School often collaborate in groups, as in this math class where students work together to solve a set of geometry problems in the classroom (above), and then work in the same groups on a related project outside (right).