background preloader

Anncoll

Facebook Twitter

Barbro%20Westlund%20Sthlm%2016%20maj.pdf. Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna. Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Vad pratar hon om nu? Det finns väl inget som heter så i våra styrdokument? Och det gör det kanske inte. Men det betyder inte att vi inte behöver tydliggöra vilka språkliga krav som våra kursplaner ställer.

Speciellt eftersom det är en viktig del av det som Maaike Hajer och Theun Meestringa kallar språkinriktad undervisning: Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Under läsåret 2013/2014 har jag fått möjlighet att leda en språkutvecklingsgrupp på min skola och vi hade vår sista träff förra veckan. Ps. Elevexempel tydliggör kvalitet | frokenlundgren. Hur får man eleverna att förstå vad som är kvalitet i t ex ett arbete, ett svar på en fråga, en lösning, en viss texttyp eller en förmåga och hur får man dem att förstå progressionen i kunskapskraven…? Hur får man dem att se vad som är nästa steg i deras egen utveckling och hur de kan utveckla en viss förmåga? Ett svar på de frågorna är att arbeta med elevexempel. Alltså med texter, bilder, inspelningar som är elevnära, konkreta och autentiska.

Och att man när man arbetar med dessa elevexempel också använder sig av EPA-metoden för att aktivera alla elever och få dem delaktiga. Lite då och då har vi sådana lektioner i klassrummet då vi fokuserar på vad som är kriterier för framgång, vad som är kvalitet och hur man kan identifiera kvalitet. Den här veckan har vi haft en sådan lektion och målet för lektionen var att tydliggöra för eleverna att man kan svara på frågor på olika sätt och att svaren kan vara olika bra beroende på hur man har svarat och hur väl svaret matchar frågan.

Big 5

Genrepedagogik. Img_1061.jpg (JPEG Image, 2592 × 1936 pixels) - Scaled (39%) Bilaga_5.pdf. L%C3%A4rmodul-om-l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5elsestrategier-i-faktatext-f%C3%B6r-%C3%A5r-4-92.pdf. Svenska utan arbetsbok. | lararmalin. Nej, jag har ingen bok i ämnet svenska detta läsår. Tidskrävande , svårt, jobbigt och risk att du missar viktigt centralt innehåll är saker jag har fått höra. Jag ser inte dessa ”svårigheter” utan istället stora möjligheter av att inte vara styrd av en lärobok. Vidare anser jag att det är lättare att få grepp om vilket centralt innehåll jag arbetar med eftersom jag själv hela tiden tvingas göra aktiva val.

Val om vad och hur vi tillsammans ska nå fram till de kunskaper vi vill komma åt. Undervisningen består till största delen av: Genrepedagogiken som ligger till grund för elevernas skrivande. Just nu arbetar vi med den narrativa texttypen, med fokus på sagor. ”Berättelseansiktet” VENN-diagram Lässtrategier, ja dessa använder vi oss av ofta. Jag förstår att många finner trygghet i läroböcker men jag känner frihet.

Lärande kulturer- Lärande exempel - grundskola/gymnasieskola - Jämställd förskola och skola. Det finns idag i skolan tydliga flick- och pojkkulturer för lärande. De speglar traditionella könsmönster, där pojkar dominerar i klassrummet och flickorna fokuserar på arbetsuppgifterna. Pojkarna är och flickorna gör. Flickkulturen gynnar lärande ger bra betyg, pojkkulturen missgynnar lärande och ger sämre betyg. Både elever och pedagoger hjälps åt att skapa dessa kulturer Observationer och analys: Pojkar talar mer Forskningen har visat att pojkar står för ungefär 70% av allt som elever säger under en lektion.

Vem får hjälp? En videoobservation av en lektion i år 4, visade elever som satt och arbetade med egna uppgifter. Olika kulturer för lärande På högstadieskolan gjordes observationer av klassrumssituationen och elevernas arbetssätt. Pojkar: Får mer uppmärksamhet på lektionerna Söker och får mer stöd och hjälp av läraren Stör arbetet mer och får fler tillsägelser Ger ofta uttryck för konkurrens och tävlan Har ofta låg uthållighet, ger upp tidigt vid problem Flickor Hinder vid samarbete. Exit tickets | Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig.

Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten?

Hur låter tystnad? Kan man äga ett hav? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? 22 Easy Formative Assessment Techniques for Measuring Student Learning. I came across Terry Heick’s blog – 10 Assessments You Can Perform In 90 Seconds – at TeachThought from earlier this year and really enjoyed the formative assessment strategies that he outlined. Using formative assessment techniques in class – or “simple assessments” as Terry calls them – are easy to administer and provide the instant feedback teachers need to identify which students need more help, and then adjust their instruction and lesson plans to help them.

Visit Terry’s blog above to get more detail on the following ten formative assessment techniques: 1. New Clothes 2. Do’s and Don’ts 3. Three Most Common Misunderstandings 4. Yes/No Chart 5. Combining Terry’s ten with the ten we’ve blogged about can give teachers 20 great formative assessment strategies for measuring student learning. 11. Here are a couple more assessments you can use to elicit evidence of student learning. 21. 22. Do you have a favorite? A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Carol Dweck, Growth Mindsets and Motivation. 20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers. 20 Collaborative Learning Tips And Strategies For Teachers by Miriam Clifford This post has been updated from a 2011 post. There is an age old adage that says “two heads are better than one”.

Consider collaboration in recent history: Watson and Crick or Page and Brin (Founders of Google). But did you know it was a collaborative Computer Club about basic programming at a middle school that brought together two minds that would change the future of computing? Yes, those two were of course Bill Gates and Paul Allen, the founders of Microsoft. Collaborative learning teams are said to attain higher level thinking and preserve information for longer times than students working individually. Groups tend to learn through “discussion, clarification of ideas, and evaluation of other’s ideas.” Collaborative learning teams are said to attain higher level thinking and preserve information for longer times than students working individually. Many consider Vygotsky the father of “social learning”. 1. 2. Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie" Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam. I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning.

Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För individen själv resulterar goda skolprestationer i:Bättre lön i ett livslångt perspektivBättre hälsaLängre liv - för varje 1 år av extra utbildning lever man 1,7 år längre För samhället i stort resulterar goda skolprestationer i: Lägre kriminalitetLägre sjukvårdskostnaderÖkad ekonomisk tillväxt Många regeringar har således förstått att det är väldigt viktigt att höja elevernas skolprestationer, men politikerna ha inte alltid koll på hur detta ska göras.

Akademiska meriter och erfarenhet säger inget om bra rent kvalitativt en lärare är. BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Tillbaka upp. Five Tips for Building Strong Collaborative Learning. Teachers share successful tactics for helping kids learn from each other with examples from math and English classes. Students at The College Preparatory School often collaborate in groups, as in this math class where students work together to solve a set of geometry problems in the classroom (above), and then work in the same groups on a related project outside (right). Credit: Zachary Fink At The College Preparatory School (College Prep) in Oakland, California, student collaboration happens on a daily basis.

From group-centered math assignments, to student-led discussions in English class, College Prep's culture enables students to both teach and learn from each other, strengthening skills that will deepen their learning. Here are some of the strategies educators there use to help promote collaboration and empower student-centered learning in their classrooms: 1. Many classrooms at College Prep are arranged specifically to enable the flow of ideas across a shared workspace. 2. 3. 4. 5.