background preloader

Språk/läs och skrivlyft

Facebook Twitter

Tankar om högläsning

Lässtrategier för sakprosa. Förskoleklassen. År 1-2 tidig läs och skrivinlärning. År 3-5. Ur modulen Att främja elevers lärande i NO. Samtal och skrivande vägar in i läsning. Ur modulen: Tolka och skrivs text i skolans alla ämnen. Modulen samtal om texter. Balanserad läs-skrivundervisning. Framgångsfaktorer i läs/skrivundervisning.

TCRWP. SKUA. Läsning. Läsningen är grunden till allt lärande Läskunnighet innebär en snabb och felfri läsning.

Läsning

Med hjälp av den kan människan självständigt läsa och lära sig. Redan före skolåldern lär sig barnet många språkliga färdigheter som lägger grunden för läsningen. Bokpratsspel ny version. Läsförståelse, fonologisk medvetenhet, språklekar. Högläsning och inlästa böcker. Samtal om text och böcker. Språkutveckling. Spelar%20l%C3%A4sning%20n%C3%A5gon%20roll.pdf. Genrepedagogik cirkelmodell. Läsning. Läsutveckling. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. Hur ska jag få mitt barn att prioritera läsning framför annat?

5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek

Det är en fråga som vi på Lärandelek ofta får. Det finns ingen universallösning, eftersom alla barn är unika. Men vi har sammanställt fem tips under tre ledord. 5 tips under 3 ledord: Uppmuntra, utmana, utforska Läsprocessen är komplicerad och det finns inga genvägar. I vår bok ”En sagolik gåva – Från sagostund till läsglädje” kan du läsa mer om denna process. Uppmuntra 1. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Vilket stöd behöver eleverna för att lyckas bra i sina ansträngningar med olika skrivuppgifter?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3)

Det är en av de frågor som Cirkelmodellen vill kasta ljus över. Med en genomtänkt och strukturerad arbetsgång vägleds eleverna genom en rad förberedelser inför det egna skrivarbetet. Vi berättade om metodikens fyra faser i del 2 av denna artikelserie. Via de tre första faserna enligt Cirkelmodellen blir eleverna steg för steg lotsade över till att skriva egna texter i fas fyra.

Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Bok- och textsamtal. Bok- & textsamtal. Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn. Elever som läser flytande kan ha svårigheter med läsförståelsen och det uppmärksammas alldeles för sent.

Systematiskt språkligt stöd bäst för alla barn

De kan avkoda, vilket utesluter dyslexi, men får svårigheter med läsförståelse på grund av språkliga svårigheter. Aktiviteter och undervisning som stödjer alla elevers språkliga utveckling gynnar deras utveckling av läsförståelse och deras lärande i många ämnen. Åsa Elwér har lagt fram den första svenska avhandlingen med särskilt fokus på elever som är duktiga på att avkoda men har svårigheter att förstå innehåll i texter. Elevernas svårigheter uppmärksammas ofta när de kommer till årskurs fyra. Ecp0832004.pdf. Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg. Läs- och språkpaketet. TOKIS – inte så tokig skrivpedagogik! Modellen ska kunna användas till hjälp för att utveckla en ”mångfasetterad skrivkompetens” – såväl generellt för skolan som individuellt för eleven.

TOKIS – inte så tokig skrivpedagogik!

I de artiklar som projektet omfattar påvisas tydligt varför projektets olika koncept för text och undervisning behövs – det är nämligen inte helt lätt att vara skriv- och textlärare… Text- och kunskapsutveckling i skolan, TOKIS, är ett av alla projekt som avrapporterades i Vetenskapsrådets Resultatdialog för 2013 (se Ledin m.fl. 2013). TOKIS är ett med svenska mått mätt relativt stort skrivforskningsprojekt som samlat forskare från Örebro, Göteborg och Stockholm. Projektet har genererat en mängd artiklar, somliga mer teoretiska, andra mycket klassrumsnära. Michael-Tengberg.pdf. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. Regeringen vill garantera barns kunskaper i svenska och matte. Alla elever ska få det stöd de behöver för att kunna klara kunskapskraven i svenska och matematik när de går ut lågstadiet.

Regeringen vill garantera barns kunskaper i svenska och matte

Det är innebörden i den läsa-skriva-räkna-garanti som regeringen vill införa hösten 2017. Reportage%20Halmstad.pdf. Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift. I slutet av maj drog NCS:s utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare igång.

Språk-, läs- och skrivutvecklaren har en viktig uppgift

Under utbildningen kommer deltagarna att få tillfällen att lära sig mer om det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet. De kommer också att öva på att leda samtal och möta olika modeller för skolutveckling. En självklar del i utbildningen kommer också att vara det systematiska kvalitetsarbetet. De första två dagarna i utbildningen bjöd bland annat på föreläsningar av Katarina Lycken Rüter och Ann S. Philgren. ForberedelsetexNCSutbildning.pdf. LÄSÅRET – att läsa för livet. Självständigt läsande föds ur högläsning. Högläsning är något annat än ett muntligt berättande eftersom det är en skriven text som läses upp.

Självständigt läsande föds ur högläsning

Orden artikuleras på ett annat sätt och syntaxen likaså. Det förbereder eleverna att bli självständiga läsare senare i livet, menar högläsningsproffset Anne-Marie Körling. Anne-Marie Körling minns dofterna och ljuden från när hon var liten och satt i sin morfars knä och han läste högt ur ”Gullivers resor” av Jonathan Swift. ”Sakprosa lika viktig som sagor” Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det. – Hur man läser är verkligen något jag vill betona. Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon. Barbro Westlund har lång erfarenhet av högläsning, både som förälder och lärare. Läs- och skrivportalen är uppdaterad. Med nya moduler för hösten. Det är 8 nya moduler som har tillkommit. De finns inlagda utifrån vilka årskurser de är inriktade på. För att hitta modulerna börjar du med att välja skolform, under fliken Välj modul.

Klicka på skolformen, på bilden har jag valt grundskola, och gå vidare till att klicka på årskurs. Nu ser du vilka moduler du har att välja på. Fem myror är fler än fyra elefanter - julkalendern - Avsnitt 1 av 28: Bokstaven H. Läs- och skrivutvecklare, rollen, bra samtal och frågor, utgångspunkter.