background preloader

Konferens om språkmål o ämnesmål

Facebook Twitter

83111_frelsning-27-okt-fr-hemsidan.pdf. Läs- och skrivportalen. dDocName:MLPROD009809. Sprakliga_mal_en_artikel. Språkinriktad undervisning. Jag avslutar mitt besök på SETT-mässan med att lyssna på Hanna Stehagen som pratar om språkinriktad undervisning med lässtrategier, cirkelmodellen och SIOP.

Språkinriktad undervisning

Ett ämnesområde som intresserar mig väldigt mycket. Språkets roll för lärandet Som lärare i en skola med elever med många olika språk och med varierad bakgrund och med olika kulturella erfarenheter kan man inte utgå ifrån att man delar samma referensramar. Man kan inte utgå ifrån att eleverna har den förförståelse man kanske brukar ta för givet. Man måste även ständigt fundera över hur man tydliggör och förtydligar för att stötta där elevernas språkliga förmåga inte räcker till för förståelse. I våra styrdokument är elevaktivitet, stöttning, meningsfullhet, delaktighet, ämnesövergripande, ökat ansvar viktiga delar.

Interaktionens betydelse Interaktion är viktigt för lärandet och språkutvecklingen. Språkinriktad undervisning Skolspråk Cirkelmodellen Digitala verktyg Eleverna fick samarbeta i olika digitala verktyg. Synliggöra lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnesspråket är en av nycklarna till elevernas kunskapsutveckling i ämnena.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning. En regnig eftermiddag behövdes för att jag skulle öppna Hanna Stehagens bok ”Språk i alla ämnen” som legat på skrivbordet sedan sommarlovet började.

Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen. "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser.

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. " "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. " "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion. " (Lgr 11) Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift. I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift

Där finns en mer ingående LPP för lärare och här kommer ni få ta del av en mer lättläst LPP ämnad för elever och föräldrar. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Vi tittade också på en inspirerande film. Mer om det kan du läsa här. Språket nyckel till lärande. Skolforum 2012. Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum. Jag går under detta läsår en väldigt intressant kursledarutbildning (i regi av Nationellt centrum för svenska som andraspråk) som heter "Vägar till skolframgång -språk, text och lärande i ett mångfaldsperspektiv".

Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum

Som kursdeltagare är det en del inlämningsuppgifter som ska göras, lämnas in och redovisas och under vår senaste träff var det en av mina kursledarkollegor som frågade om hon fick låna, och använda, en av mina inlämningsuppgifter för att tydliggöra hur man kan arbeta språkutvecklande kring ett ämnesområde tillsammans med nyanlända. Det fick hon självklart göra och då slog det mig att det kanske finns fler av er som skulle uppskatta att få läsa och ta del av hur jag arbetade med känslan "Ilska" med mina elever, alltså blir det nu även ett blogginlägg. Gemensam läsing Vi började med att titta på ett bokomslag till den bok jag valt ut om ”ilska”. Jag hade täckt över bokens titel och vi pratade länge om vad boken kan handla om och vilken titeln kan vara.

Vi läste boken tillsammans. SLnr42013sid24_75671282.pdf. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens.

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol

Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang. Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Ex. Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete. Detta galleri innehåller 4 bilder.

Här presenterar grundsärskolan åk 1-3 sitt arbete.

Detta galleri innehåller 7 bilder.

Skolverkets stödmaterial i SKUA

Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade.pdf. Fem_steg_for_planering.pdf. Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Språkliga mål. SIOP - Learn about SIOP. What Is the SIOP Model?

SIOP - Learn about SIOP

The Sheltered Instruction Observation Protocol (SIOP) Model is a research-based and validated instructional model that has proven effective in addressing the academic needs of English learners throughout the United States. The SIOP Model consists of eight interrelated components: Lesson Preparation Building Background Comprehensible Input Strategies Interaction Practice/Application Lesson Delivery Review & Assessment Using instructional strategies connected to each of these components, teachers are able to design and deliver lessons that address the academic and linguistic needs of English learners.

Who benefits from SIOP instruction? As the number of English learners increases in schools across the United States, educators are seeking effective ways to help them succeed in K-12 ESL, content area, and bilingual classrooms. In addition, teachers report that SIOP-based teaching benefits all students, not just those who are learning English as an additional language. 2003_3_Hajer.pdf. Alla lärare är språklärare eller vad säger du? 29 april 2014. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

Anna Kaya Sigtunaboxen Lärforum 130924. Språkliga mål - vad & varför? (1 av 3) Hur sätter jag tydliga och begripliga språkliga mål? (2 av 3) Språkliga mål - hur börjar man? (3 av 3)