background preloader

Språkutvecklande Undervisning

Facebook Twitter

Marzano's High Yield Instructional Strategies. Åk 4-6. Webbplatskarta - Pauli språkgrupp. SV 3-2004.pdf. Språkarbete och IKT3 (1).ppt. Protokoll till Nya språket lyfter. FULLTEXT01. Språksprånget bilder. Pedagogiska kartor – Malmö ur ett annat perspektiv – Pedagog Malmö. En del av Pedagogisk Inspirations uppdrag är att främja variation i undervisningen.

Pedagogiska kartor – Malmö ur ett annat perspektiv – Pedagog Malmö

En del består i att använda staden som lärmiljö genom erfarenhetsbaserad undervisning, utomhuspedagogik. Nu finns det en ny film som visar och berättar lite om vilken hjälp du kan få av Pedagogiska kartor. Malmö är en fantastisk stad att bedriva utomhuspedagogik i. Genom att arbeta i olika lärmiljöer som stödjer eleven att förstå sammanhang, stimulerar till lärande och begripliggör teoretisk kunskap gynnas elevens kunskapsutveckling. En god lärmiljö stimulerar elevernas intresse och ökar intresset att få veta mer.

Att arbeta med utomhuspedagogik i närmiljön ger möjlighet att komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser. Idag finns det möjlighet att ta del av 21 lektionspaket. För att kunna arbeta utanför skolan, på andra platser krävs en annan typ av planering. Du hittar även materialet som resurs via Malmö Delar. Pedagogiska kartor – Malmö ur ett annat perspektiv – Pedagog Malmö. Anteckningsbok för Hélène. Sign in No account?

Anteckningsbok för Hélène

Forskning kring språk - Hjälp med språket. Litteratur: Hur skall du göra för att bygga upp ett rikt ordförråd?

Forskning kring språk - Hjälp med språket

Ordens värld vänder sig till dig som vill veta hur inlärningen av ord kan underlättas och hur undervisningen kan bli effektivare. Enström, Ingegerd (2010). Kollegialt lärande UH. VENN-diagram - Kollegialt lärande UH. VENN-diagram VENN-diagrammet har fått sitt namn efter den brittiske logikern John Venn (1834–1923).

VENN-diagram - Kollegialt lärande UH

Denna metod tränar eleverna i att se det utförliga och nyanserade, likheter och skillnader. Metoden används i syftet att främja deltagande och aktivera samtliga elevers tänkande under lektionerna. EPA - Kollegialt lärande UH. 9. Under läsningen - Google Slides. Språkutvecklande metoder - Kollegialt lärande UH. 8.

Språkutvecklande metoder - Kollegialt lärande UH

Språkutvecklande metoder: Att skapa förförståelse Delat ansvar för dokumentationen/minnesanteckningar. En per gång! Vem börjar? Språkutveckling Före läsning - Google Slides. Gupea 2077 57683 2. Reciprocal Teaching Worksheet.docx. Reciprocal Teaching Worksheet.docx. EnCrubricreadingcomprehension (1).pdf. Checklista för en språkutvecklande lektion. Individuelltarbeteiengelska-exempel.pdf. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade. Checklista_sprakutvecklande_undervisning.pdf. Språkutv.arbsätt. Checklista_sprakutvecklande_arbetsomrade.

25 Personality Qualities Not Measured By Tests

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden.

Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O

En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning. Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik. 10 Fun, Cool YouTube Channels to Help You Learn English.

According to YouTube’s statistics, over one billion people all over the world use their video sharing website.

10 Fun, Cool YouTube Channels to Help You Learn English

That’s huge! You’re probably one of those billion people, whether you watch videos every day or have just clicked on a few. But there’s something you might not realize about YouTube: It can be a powerful tool for learning English. That’s right: If you only use YouTube to watch music videos and avoid doing work, you might be having fun, but you could be having fun and learning English, too! Below, we’ll look at some awesome YouTube channels that can help you improve your English skills. English Phrase of the Day - Get a New Phrase Every Day.

Språkutvecklande arbete. Språkutvecklande arbetssätt. 2003 3 Hajer. En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol. Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens.

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol

Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. "Den utdragna torrperioden orsakade missväxt"), genom att exempelvis göra ordbanker eller "översättningar" som kopplas till sitt sammanhang. Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Ex. Kontextbundenhet: Att eleverna har riktligt med kontexuellt stöd när de ska utveckla sin språkliga förmåga samt när du väljer material.

Att förförståelsen ska löpa som en röd tråd : Vad tänker mina elever på när jag säger ...? 1. Hur ska jag bedöma mina elever? Ex. Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete. Jag och några av våra nyanlända elever i åk 1-3 har arbetat med en fabel som heter Lejonet och musen.

Lejonet och musen - ett språkutvecklande arbete

Vi har först och främst arbetat muntligt med fabeln men sedan gått från det muntliga till det skriftliga via ett skriftlikt muntligt språk. Vi började med att jag berättade fabeln med hjälp av leksaksfigurer och sedan fick eleverna göra likadant för varandra. Alla ville prova och man märkte tydligt att eleverna hade betydligt lättare att prata och berätta och aktivt använda sitt svenska språk när de fick låtsas vara ett lejon eller en mus. Checklista för en språkutvecklande lektion.