background preloader

Uppdaterade länkar

Uppdaterade länkar
I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar. Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår. Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Jag kan inte kontrollera dem minutiöst, men jag hoppas att de ska vara en hjälp för dig att hitta vidare. Vad bra, då behöver du inte skaffa boken! Klotterplank Linoit: www.linoit.com. Padlet: www.padlet.com. TodaysMeet: www.todaysmeet.com. VoiceThread: www.voicethread.com. AnswerGarden: www.answergarden.ch. Twiddla: www.twiddla.com. Solvr: www.a.freshbrain.com/solvr. Tankekartor på nätet Bubbl.us: www.bubbl.us. Google drive: www.drive.google.com. Gemensamma dokument Google Drive: www.drive.google.com Välj Document. MeetingWords: www.meetingwords.com TitanPad: www.titanpad.com PrimaryPad: www.primarypad.com Wiki Wikispaces: www.wikispaces.com/content/for/teachers. Wikia: www.wikia.com. PBWorks: www.pbworks.com/content/edu-classroom-teachers Blogg Moobis: www.moobis.se Related:  Digitalisering

This is how Google will collapse – Startup Grind – Medium Google made almost all its money from ads. It was a booming business — until it wasn’t. Here’s how things looked right before the most spectacular crash the technology industry had ever seen. The crumbling of Google’s cornerstone Search was Google’s only unambiguous win, as well as its primary source of revenue, so when Amazon rapidly surpassed Google as the top product search destination, Google’s foundations began to falter. While Google protected its monopoly on the dying search advertising market, Facebook — Google’s biggest competitor in the online advertising space — got on the right side of the trend and dominated online advertising with its in-feed native display advertising. In late 2015, Apple — Google’s main competitor in the mobile space — added a feature to their phones and tablets that allowed users to block ads. Internet users had spoken, and they hated ads. In early 2017, Google announced its plans to build an ad blocker into its popular Google Chrome browser. Google vs.

Så skapar du och delar applistor Digitalisering och ledarskapet Det har hänt mer än en gång att jag inför samtal med ledningsgrupper fått rådet att akta mig för att berätta om vissa aspekter av verkligheten när det gäller systemutveckling. Hur omöjligt det är att planera på förhand till exempel. Eller att en samling krav och en lösning som möter kraven faktiskt inte är samma sak, och att det är lösningens faktiska utforming som bestämmer allt. Inte kravställningen. Ledningen är inte beredd på att höra sådant. Människorna där saknar ofta kunskap om hur de ska hantera den informationen. I digitaliseringen är det en helt ohållbar situation att hålla fast vid, och det är därför som jag och flera med mig poängterar att det framförallt inte är teknik som digitalisering handlar om, utan om ledarskap och organisationskultur. Det handlar inte om att en ledning behöver förstå teknik, men de behöver förstå vad digitalt värdeskapande betyder. Men den tiden är förbi. Att äga en digital värdeström är att putsa på den hela tiden. Företag kan slås ut.

Educational Technology and Mobile Learning: Educators Guide to the use of Pinterest in Education Some educational Pinners to follow This is the editor of the famous blog cool cat teacher. It has over 69 boards all with more than 600 pins. Some of her best boards include "Teaching Ideas and App", Collaborative Writing", and " Global Collaboration in Education ". This guy is one of our favourite educational writers. Karen is a great educator with a huge presence online. This is an ICT specialist. Shannon has a great Pinterest page that includes some awesome boards on educational technology essentials. Shelly has one of the resourceful boards on Pinterest. Useful Pinterest Tutorials : 1- How to start using Pinterest 2- How to save Time Using Pinterest 3- How to Pin a Quote and Text to Pinterest 4- Everything you Need to Know about Pinterest

Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen I dag är medie- och informationskunnighet sannolikt viktigare än någonsin. Det svämmar över av information, propaganda och falska nyheter, och internet är numera den viktigaste informationskällan för de allra flesta elever. Därför är det nödvändigt att elever förstår hur medier och sökmotorer ser ut och fungerar och att de kan vara sök- och källkritiska. Det öppna demokratiska samhället förutsätter aktiva, medvetna och kritiskt tänkande medborgare. För att elever ska kunna påverka samhället och göra sina röster hörda i olika medier behöver de förstå hur en journalist arbetar. Generaldirektörerna för Skolverket, MSB samt direktören för Statens medieråd betonade detta i en gemensam debattartikel i DN i februari. Skolverket har lämnat förslag till regeringen om nationella strategier för skolans digitalisering. Skolverket erbjuder redan nu kompetensutveckling om digitalisering inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. Den första delen handlar om informationssökning på nätet.

Webtools: No Registration Needed for Students Welcome to my list of webtools that don’t require student registration. This started off as a simple curation for myself and has ballooned into something that I never thought would get this big. And it is still growing. I started added comments to each link, but that is taking a long time to complete. Please bear with me as I update it. While I do try to verify each link on a regular basis, please be aware that websites do change and some of these sites may no longer be active or may have switched to a paid version. Free. Over the next while, I will be adding labels to each of these to designate whether you can use this site without any registration at all or will need the use of a class code given by the teacher. If you find a bad link, bad site, or any other error, please let me know through the comment section. Index QR Codes Create Decode online ZXing Decoder Online: Decode QR codes online without a dedicated app. Return to the Index Survey and Polls Online Whiteboards/Corkboards PDF Tools

SKOLFS 2017:11 - Ändringsföreskrift SKOLFS 2017:11 (Utskriftsversion) (130 KB) Länkadress: Utkom från trycket den 24 april 2017 utfärdad den 9 mars 2017. Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ha följande lydelse. 1. 2. 3. På regeringens vägnar Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Bilaga 1 1 Skolans värdegrund och uppdrag Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra | Inrikes | svenska.yle.fi Allt fler branscher använder olika former av artificiell intelligens för att underlätta jobbet och göra det mera exakt. Det här gäller till exempel inom sjukvården och rekryteringsbranschen. Samtidigt förutspås det att många jobb helt försvinner och i stället sköts av artificiell intelligens och maskiner. Med den artificiella intelligensen, digitaliseringen och robotiken förändras arbetslivet snabbt. Det leder sannolikt till en större polarisering i samhället. - Vissa mänskor kommer att ha värdefulla jobb medan andra inte har något att göra, säger Patrik Floréen, docent vid Helsingfors universitet. Patrik Floréen leder som bäst forskningsprojektet Revolution of Knowledge Work, som ska ta fram nya metoder som gör det lättare för mänskan att samarbeta med datorer. Floréen forskar i artificiell intelligens och hur mänskan bättre kan samarbeta med datorer. Under medeltiden fanns det till exempel hjälmmakare och för 50 år sedan kunde man inte föreställa sig att det behövs webmasters.

Pål engagerar sina elever med interaktiva berättelser Pål Sundkvist arbetar som IKT-pedagog och lärare i Sv och SvA på ESS-gymnasiet i Stockholm. På hans lektioner använder eleverna inte papper och penna när det ska skrivas berättelser och levande texter, i stället åker datorerna fram och igång sätts kodprogrammet Twine. Twine är ett enkelt kodspråk som gör digitala texter mer spännande med spelmekanik, slumpmässiga händelser och multimedia. – Om du arbetar med texter i undervisningen, finns här en uppsjö av möjligheter för att levandegöra skriftspråket, säger Pål Sundkvist. Idén om att använda verktyget väcktes då Pål Sundkvist gick en kurs för något år sedan. – När vi gick kursen märkte vi att det som funkade bäst för oss svensklärare var just Twine, för det var textbaserat. Under Sett-mässan i Kista föreläste Pål Sundkvist under ett seminarium om hur det är att använda kodverktyget varje dag i undervisningen. – Man kan tillämpa det här (Twine) på många sätt i skolan. Vad säger dina elever om att arbeta med programmet?

Related: