background preloader

Läsförståelse och lässtrategier

Facebook Twitter

Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter. I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”.

Föreläsning med Adrienne Gear: Att läsa faktatexter

Det var proffsiga Toura Hägnesten, utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen och bloggare på Pedagog Stockholm, som hade ordnat föreläsningen. Adrienne Gear är författare till boken Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning som Natur och Kultur ger ut. Hon är verksam lärare i British Columbia och hennes böcker baserar sig på David Pearsons forskning – ett namn som ni som har läst Barbro Westlund kanske känner igen. Pearson har undersökt vad goda läsare (”highly proficient readers”) gör i olika lässituationer. Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa. Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna.

Läsförståelsestrategier i praktiken: Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa

Page. Lässtrategier från fyra modeller. 15 lässtrategier varav två, ställa frågor och sammanfatta, finns med i alla.

Lässtrategier från fyra modeller

Föregripa finns med i tre. Kontrollera samt visualisera och organisera finns med i två. Vad säger då detta mig? Lässtrategier. Läsförståelsestrategier i praktiken. Debattartikeln i Pedagogiska magasinet gör mig både ledsen, arg och frustrerad men inser att det är för att det känns så jobbigt i hjärteroten när någonting som man har lagt ner sin själ i kritiseras.

Läsförståelsestrategier i praktiken

Inser i samma stund, när hjärnan kopplats på, att det är viktigt och bra att saker och ting problematiseras och att även kritiska röster måste få ta plats i debatten. För fem år sedan gick jag på speciallärarprogrammet i Linköping och hade då Barbro Westlunds bok "Att undervisa som läsförståelse" som kurslitteratur. Jag läste denna bok om och om igen och var så evinnerligt lycklig att jag äntligen hittat verktyg för att hjälpa de elever som trots god avkodning inte hade någon behållning av texten för att de inte kunde tränga in i den och förstå den på djupet. Jag läste även annan litteratur av Elbro, Lundberg, Liberg mfl och alla framförde vikten av att undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Kärnan i en språkinriktad undervisning: Läsmuskler. En viktig del i fysisk träning är koordination, att till exempel hålla koll på både armar och ben samtidigt.

Läsmuskler

Och det är svårt! Man måste liksom tänka på många saker på en gång, i alla fall om man vill klara lite svårare rörelser. Precis så är det med läsningen också, faktiskt. Man måste koordinera sin läsning av texten med tankar om den, det vill säga man måste samtidigt läsa texten och tänka om den. Lgr11_hosten.pdf. LÄSNING - LÄSFIXARE. Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6. MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse. Den 28 januari genomfördes temadagen Ökad läsförståelse på Nordanåteatern i Skellefteå inför 350 deltagare från Västerbotten och Norrbotten.

MediaCenter i Västerbotten » Se föreläsningar från Temadagen – Ökad läsförståelse

Temadagen arrangerades av MediaCenter tillsammans med Skellefteå kommun och Länsbiblioteket Västerbotten. Här nedan kan du i efterhand se några av föreläsningarna. Först ligger åhörarkopior(.pdf) för några föreläsningar: Anne-Marie KörlingSkellefteå kommunInga-Maj EliassonMTMMichael Tengberg Inledning – Staffan Åkerlund Språket, en demokratisk rättighet – Ann-Marie Körling Skellefteå kommun om sitt arbete för ökad läsförståelse – Brita Hjelm-Brännström och Cecilia Kåmark Talböcker direkt till eleven : hur tjänsten Egen nedladdning fungerar - Jenny Nilsson (och Annalena Hedmans presentation) Undervisningsmodellen dialogisk strategiundervisning – Michael Tengberg, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Avslutning – Ann-Marie Körling. VÖL. En läsande klass. Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever.

Läsförståelse. Lgr11_hosten.pdf. Hur kan man använda läsförståelsestrategier på en faktatext? Smakprov. Läsförståelsestrategier. Nu har jag arbetat ett tag med att undervisa i läsförståelsestrategier.

Läsförståelsestrategier

När jag tänker tillbaka på min undervisning i svenska så kan jag inte förstå hur jag tänkte när det gällde elevernas utveckling av sin läsförståelse. Visst har jag alltid förespråkat textsamtal som den viktigaste strategin för att utvecklas. Att läsa tillsammans, ställa frågorna och diskutera med varandra för att få syn på t ex likheter och skillnader i tolkningar av budskap. Att undervisa i läsförs fsk åhörarkopia. Att undervisa i läsförståelse. Att utveckla lässtrategier. Vi har jobbat mycket med läsinlärning, avkodning, ASL och att utveckla elevernas lär- och lässtrategier.

Att utveckla lässtrategier

Ett av våra projekt utgick från Christina Herrströms bok Tusen gånger starkare. Jag och Linda Håkansson gjorde detta projekt tillsammans med våra studiehandledare som talar elevernas modersmål. Vi läste texten tillsammans och diskuterade textens innehåll på svenska, engelska och somaliska. Vi ställde frågor till texten. Vi gissade vad vi trodde skulle hända längre fram i texten. Här ser ni hur vi sammanställt ordlistor på svenska, engelska, arabiska och somaliska utifrån de ord som vi har stött på i texten: Förutom att jobba med ord fick eleverna olika diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och skapa-uppgifter i anknytning till vad vi läst: Vi har också ett annat läsprojekt igång som riktar sig åt de elever som behöver extra hjälp att knäcka läskoden.

Här är några bilder från hennes presentation: Här är Barbro Westlunds läsarroller: Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund)

Att bedöma läsförståelse

Smart läsare. Samtiden - Nytänk på schemat: Så blir ditt barn en läsare. Läsning är avkodning.

Samtiden - Nytänk på schemat: Så blir ditt barn en läsare

Skolspråket är det som avgör vilka klasser och elever som lyckas. Det säger Ulla Damber, forskare i pedagogik vid Mittuniversitetet. Ibland är det svårt att förklara varför en klass presterar bra, bättre än vad man skulle kunna förvänta sig med hänsyn till klassens och elevernas socioekonomiska bakgrund. Ulla Damber, som också är språklärare, bland annat i svenska, resonerar kring vilka faktorer som verkligen avgör vad en klass presterar. Tankarna och rönen ligger också till grund för hennes avhandling "Läsa för livet: Tre studier av svenska barns läsutveckling". Här kan du skapa egna klipp ur programmet. Att läsa mellan raderna utifrån bild. Idag när jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild. En bild som "tvingar" läsaren att läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst.

På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna. Det där satte fart på mina tankar redan då men det var först i dag när jag dök på denna bild som det blev uppenbart för mig hur bra det faktiskt går arbeta med lässtrategier och att bedöma läsförståelse utifrån en bild.

Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp. Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Flerspr elever som strategiska läsare. Läsbarhetsindex. Läsbarhetsindex (LIX) som är ett mått på hur avancerad en text är. Carl-Hugo Björnsson introducerade metoden 1968. LIX-talet beräknas efter ett system där antalet långa ord och antalet meningar i texten viktas mot antalet ord i hela texten på följande sätt:

Lix räknare. Sök på fungerandemedier.se. Jump to Navigation Sök på fungerandemedier.se Sökresultat Läsfärdighet och eget arbete Hur läser svenska fjärdeklassare? Det är frågan den internationella studien Pirls ger svar på. Samtal om en läsmodell Professor Caroline Liberg lyfter, i den internationella studien av barns läsförmåga PIRLS, fram en läsmodell som fokuserar just på det komplexa.