background preloader

Boktips

Facebook Twitter

Lektionsdesign : - en handbok - Helena Wallberg - böcker (9789177411215) Reading Power : Undervisa så att eleverna tänker när de läser – Smakprov. Vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation - Anna Tebelius Bodin - böcker (9789163937149) Att läsa faktatexter. Att skriva faktatexter : medveten och explicit skrivundervisning - Adrienne Gear - böcker (9789127140363) Language at the Speed of Sight - Mark Seidenberg - böcker (9781541617155) Volante - En klokare & roligare värld. I snart tre timmar har den välrenommerade barnpsykologen Mr Flower testat min treåriga dotter Annie.

Volante - En klokare & roligare värld

Två olika omfattande tester, det ena testar barnets praktiska förmågor och det andra sociala färdigheter. Med ointaglig integritet har han visat sig frustrerande immun mot mina förtvivlade försök att påverka testresultaten. Med värkande hjärta drar jag mig tillbaka till ett hörn. Jag vet ju att det är någonting som inte stämmer med Annie. Men jag tränger undan mitt undermedvetna genom en falsk självförsäkran om att det trots allt bara är frågan om att få lite penicillin utskrivet, eller att det på sin höjd handlar om några snabba besök hos en sjukgymnast.

Så jag tar ett nytt djupt andetag. Well Mrs Dow, you’ve got a problem – Lägg den tredje klossen ovanpå de två andra älskling, tänker jag intensivt. Annie bygger ett torn istället. . – Well Mrs Dow, säger Mr Flower. – You’ve got a problem. Jag ler artigt, ger honom en komplimang för hans portfölj. Fotograf: Sara Lejon Annie är inte ensam. Främja elevers lärande genom elevinflytande - Gunvor Selberg - böcker (9789144020099) Digitalisering av högre utbildning (39820-01) Alla lärosäten vill bli mer digitala.

Digitalisering av högre utbildning (39820-01)

Strategier och visioner lyfter fram digitalisering som en framtidsfråga för högre utbildning. Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande. Men, hur kan egentligen kurser inom högre utbildning digitaliseras? Syftet med denna bok är att dela goda exempel på hur digitala verktyg kan användas inom högre utbildning. Boken är skriven av och för lärare, med en grund i forskning och evidens. Boken kan läsas från början till slut för att ta del av samtliga teman och exempel på hur högre utbildning kan digitaliseras.

Förändring Som Tillstånd : Att Leda Förändrings- Och Utvecklingsarbete I Fö - Bo Ahrenfelt - Häftad (9789144013909) Leda och organisera medicinsk elevhälsa (39035-01) Skollagen föreskriver att elevhälsans olika delar ska samverka under rektors ledning.

Leda och organisera medicinsk elevhälsa (39035-01)

De medicinska insatserna måste dessutom följa hälso- och sjukvårdslagstiftningen, ett område som skolledare ofta har svårt att överblicka och tolka. Leda och organisera medicinsk elevhälsa är en handbok som ger vårdgivare, elevhälsans chefer och huvudmän konkret vägledning i hur verksamheten kan utformas utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Det handlar om ledningssystem med tydlig ansvarsfördelning, dokumentation och sekretess samt säkerhetsrutiner som minimerar risken för misstag orsakade av ”den mänskliga faktorn”. Boken utgår från författarnas samlade erfarenheter som verksamhetschefer inom elevhälsa och som sakkunniga för olika myndighetsuppdrag.

Saknad i skolan. En vägledning för lärare – att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan?

Saknad i skolan

Boken Saknad i skolan vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Elevhälsa. Underbara ADHD : den svåra superkraften - Georgios Karpathakis - Bok (9789171263780) Att leva med adhd påverkar allt i livet - men är inte en sjukdom.

Underbara ADHD : den svåra superkraften - Georgios Karpathakis - Bok (9789171263780)

Det är en funktionsnedsättning som innebär många utmaningar - men som också kan vara en styrka som vissa kallar funktionsförmån. Hundratusentals svenskar lever med adhd men få talar öppet om sin diagnos, och kan därmed inte dela med sig av sina erfarenheter. Georgios Karpathakis har grundat och driver sedan några år tillbaka den uppmärksammade organisationen och digitala plattformen Underbara ADHD. Han har själv diagnosen och är en uppskattad föreläsare - just därför att han kan utgå från sina egna upplevelser.Hans sommarprat var ett av 2015 års mest uppmärksammade, där han berättade om koncentrationssvårigheter, problem i skolan, utmaningarna i att hitta rätt jobb, om missbruk och om spruckna relationer. Men han berättade också om adhd som en superkraft, en energi som gör att man kan tänja på sina gränser och bryta ny mark. Läsa mellan raderna - Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg - böcker (9789140693754) Visuell drog : om barn, unga och nätporr - Maria Ahlin, Ulrica Stigberg - böcker(9789188153395)

Utmärkt skolutveckling. Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen - Maria Heimer - böcker(9789170188138) Inkluderingskompetens vid adhd & autism - Linda Jensen - böcker(9789163956973) Att anpassa undervisning. Lättlästa böcker på riktigt. Dyslexi - Dyslexiförlaget - Fallerej Förlag. Underlätta dokumentationen (39235-01) Syftet med boken är underlätta dokumentationsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd.

Underlätta dokumentationen (39235-01)

Innehållet i boken är unikt då det innefattas av exempelmallar, med åtgärdsförslag och färdiga formuleringar, som stöd vid exempelvis upprättandet av ett åtgärdsprogam, vid genomförandet av en pedagogisk utredning eller vid dokumentation av extra anpassningar. Att arbeta utifrån exempelmallar är både tidsbesparande och frustrationsreducerande för pedagogerna. Det är också ett sätt för skolan att på ett bättre sätt kvalitetssäkra de dokument som upprättas. Korrekt dokumentation skapar vidare en tillförlitlighet till skolan, pedagogernas profession och det elevhälsoarbete som utförs på skolan. Boken bryter mot de, inom skolan ofta förekommande uppfattningarna om att det vid varje enskilt elevfall bör uppfinnas nya och sedan tidigare ej ännu vidtagna åtgärder, gärna av en extraordinär karaktär, och att detta sedan bör dokumenteras med tidskrävande formuleringar. Läs mer. Från jag till vi : grupputveckling i förskola och skola.

Studentlitteratur. I Grundbok i kooperativt lärande - Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande.

Studentlitteratur

Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning, samtidigt. Boken ger läsaren flera strategier och strukturer med fokus på samarbete och flerstämmighet så att eleverna kan utveckla språk, kognitiva förmågor och relationer. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Grundbok i kooperativt lärande beskriver den gedigna forskningsbakgrund och lärandeteori som ligger till grund för kooperativt lärande. Vidare beskrivs hur lärare praktiskt kan använda samarbetets kraft i sin undervisning. 2 Hrs Aquarium relax music. Coral Reef Aquarium & The Best Relax Music - 2 Hours - Sleep Music - HD 1080P.

CORAL REEF AQUARIUM COLLECTION. Avslappnande musik med ljud sprakande eld på Bonfire Bonfire brinnande spis. Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola - Maria Jarl, Ulf Blossing, Klas Andersson - böcker(9789127818798) Bokblogg: Navigera i den digitala samtiden.  - Pedagog Örebro. Karin Nygårds och Terese Raymond, redaktörer, har samlat en imponerande skara personer som på något sätt jobbar med skolans digitalisering.

Bokblogg: Navigera i den digitala samtiden.  - Pedagog Örebro

Vi möter forskare, lärare och andra experter som alla ger en inblick i deras vardag. Vi får ta del av deras tankar och funderingar inom det gränsöverskridande området ”Skolans digitalisering”. Ibland enkelt att förstå syftet med digitaliseringen, men ibland oerhört komplext beroende på vart inom skolans värld du befinner dig. Jag läste boken ur två perspektiv, dels som IKT-pedagog dels som matematiklärare. Då jag länge varit delaktig i olika utvecklingsarbeten gällande digitaliseringen av skolan så känns mycket av diskussionerna igen och även personerna bakom texterna är bekanta.

Hülya Basaran skriver om hennes resa där hon integrerat digitala verktyg i sin undervisning i svenska som andraspråk. …man behöver inte lära sig för att börja använda teknik, men man behöver börja använda teknik för att lära sig. Autism och ADHD i skolan: Handbok i tydliggörande pedagogik. Organisera samarbetet mellan lärare och elevhälsan – Specmaja. Samarbetet mellan skolans olika yrkesprofessioner behöver utökas och stärkas för att vi ska lyckas med arbetet att skapa en skola som möter olika behov och förutsättningar.

Organisera samarbetet mellan lärare och elevhälsan – Specmaja

Det är svårt att arbeta förebyggande om vi inte kommit fram till en gemensam bild om vad arbetet innebär i praktiken. Vad menar vi när vi säger att vi arbetar förebyggande? Hur tar vi reda på vad vi behöver förebygga? Hur gör vi för att förebygga att skolsvårigheter uppstår och hur följer vi upp arbetet? Vad ser vi för framgångsfaktorer i vårt förebyggande arbete? Arbetslagen tillsammans med elevhälsan blir en kraftfull resurs där stora möjligheter finns till att utveckla samsyn kring det förebyggande arbetet. I boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok, se text nedan, skriver jag att organisatoriska stödstrukturer med utarbetade rutiner är en förutsättning i arbetet med att skapa samsyn kring hur skolsvårigheter och behov definieras. Den lata vägen till ett fantastiskt liv - och arbetsliv - Gunnel Ryner - Bok (9789163942860) ÄR DU TRÖTT PÅ ATT KÄMPA i uppförsbacke och motvind och att ständigt förlita dig på din egen viljestyrka, motivation och självdisciplin?

Vill du lära dig ett SMARTARE och ENKLARE sätt att få det liv, och arbetsliv, du drömmer om? Gunnel Ryner vänder upp och ner på den traditionella synen på utveckling och framgång, där allt handlar om dig själv, och visar hur du i stället kan SKAPA EN MILJÖ - med rätt människor, saker, platser, förutsättningar och idéer - som drar dig i den riktning du vill. Med en mix av vetenskap, humor och träffsäkra exempel visar hon att lathet kan vara något bra och att RÄTT MILJÖ ÄR VIKTIGARE ÄN VILJESTYRKA. Du får också en konkret metod som gör det lätt och roligt att nå dit du vill, både i ditt eget liv och tillsammans med kollegorna på jobbet. Gunnel Ryner är beteendevetare, föreläsare, organisationskonsult och coach. Beslut och beteenden : att förutsäga det oförutsägbara - Richard Thaler - böcker(9789188123077) Hur du motiverar dig själv när allt suger. Bokblogg: Navigera i den digitala samtiden.  - Pedagog Örebro. 642 saker att skriva om : unga författares version - 826 Valencia - böcker(9789163613968)

Sofia med knuff av Annelie Strömberg. Det närmar sig utgivning: Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Jag har snart redigerat klart det fjärde och sista steget i Funktionstrappan.

Det närmar sig utgivning: Inkluderingskompetens vid adhd & autism

Därefter återstår en eller två sista korrekturläsningar och att sätta inlagan inför tryck. Omslaget har fått ett ansiktslyft och jag har passat på att byta titel. Hejdå till ”Vilse i klassen” och hej till ”Inkluderingskompetens”. Ett nytt provtryck av omslaget måste till för att vara säker på färger och kontraster. Men jag ser slutet på mina drygt två år med boken. Nu hoppas jag bara på att Funktionstrappan blir till det stöd jag från början tänkt där ute i landets skolor och lärosäten. Hundratals tips vet jag att det är. Boken kan fortfarande förbeställas direkt hos förlaget men den finns nu även att bevaka hos nätbokhandeln: Träna läsning, språkutveckling och läs- och skrivinlärning - OrdAF och Astrid Frylmark - OrdAF. Boktips – En bok som rektor och lärare kan läsa tillsammans – Skola för hållbar utveckling.

När jag läste Malin Frykmans bok Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande funderade jag mycket över bokens läsare. Även om boken vid första anblick, tycks rikta sig till skolledare, är det också en aktuell bok för lärare. En bok som lärare och rektor kan läsa tillsammans och samtala om i skolans digitala läranderum (bygga upp en dela-kultur med digitala mötesplatser).

Om digitaliseringen verkligen ska få fart och bli likvärdig på hela skolan behöver rektor öppna upp för ett nära samarbete med lärare i digitala lärmiljöer. Frykman skriver att skolledaren är en av de största framgångsfaktorerna för att digitalisera skolan. Det visar också forskningen. Böcker : Skolan och digitaliseringen. Blir utbildningen bättre med digital teknik? Digital teknik är idag en integrerad del av utbildningssektorn. Men kommer tekniken, som vissa debattörer menar, att förändra arbetsformer och prioriteringar inom undervisningen på samma radikala vis som den gjort inom andra områden? Eller säger det ymniga talet om en digital revolution inom utbildningen i själva verket mer om våra förhoppningar, förväntningar, önskemål och rädslor än om vad som faktiskt har hänt eller kommer att hända? Pedagogikprofessorn Neil Selwyn är ingen motståndare till digital teknik i skolan, men hör heller inte till de entusiastiska förespråkarna. I Skolan och digitaliseringen.

Blir utbildningen bättre med digital teknik? Överläkaren: ADHD har många positiva sidor. Antalet elever som får diagnosen ADHD har ökat kraftigt på senare år. Idag beräknar man att ungefär 6 procent av svenska elever i skolåldern omfattas av den. Överläkaren Anders Hansen, aktuell med nya boken "Fördel ADHD", menar dock att det är en feltolkning att prata om överdiagnostisering. Det handlar snarare om helt vanlig biologi, och inget abnormt. – I ett evolutionärt perspektiv är det inte konstigt att folk har de här dragen som vi kallar för ADHD. De har varit viktiga för det sätt vi levt tidigare, men i det moderna samhället passar de dåligt in, säger Anders Hansen till Skolvärlden. Din bok heter ”Fördel ADHD” . – Människor som har många drag av ADHD har fördelar som att de är kreativa, drivna, och kan fokusera intensivt när de hittar något de är intresserade av. I boken går Anders Hansen in på hur människoarten har utvecklats under miljoner år, och att vi fram tills för 10 000 år sedan var jägare och samlare.

Skånes mest gåtfulla platser samlade i en bok - HD. Skåne Har du hört talat om Skogsnuans grotta på Söderåsen? Eller Sankta Magnihilds källa utanför Fulltofta? En Bok För Alla. Varukorg. Elevhälsoarbete för specialpedagoger : en handbok. Kooperativt Lärande. Snart är den här! Mobilerna gör oss mindre mänskliga. Jag tittade på min mobil som låg och laddades på köksbänken. En skola som fungerar - - för alla - Joanna Lundin - böcker(9789144118581) Mötet med texten - Lärarförlaget. Inbjuden gästbloggare på Läsambassaden i dag är Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare på Wenedsgymnasiet i Kristianstad.

Hon är också författare till den färska boken ”Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning” där hon utgår från sina erfarenheter av undervisa killar på ett yrkesgymnasium i läsning och litteratur. Att kicka igång jobbhjärnan med boken ”Elevhälsa som främjar lärande” Med flera veckors semester i ryggen är det så dags att koppla på jobbhjärnan igen. Grit : Konsten att inte ge upp - Angela Duckworth - böcker(9789127142954) EHT-möten är ett hinder för det främjande och förebyggande arbetet. Använd EHM istället! Jag kunde inte slå ifrån mig tankarna på att något inte stämde med våra EHT-möten men jag landade inte i någon lösning på de problem jag uppfattade.

Som specialpedagog var jag en del av elevhälsoteamet och även om vi jobbade progressivt på min skola och vände och bände på alla tankar så var det något som satt fast. Böcker, föreläsningar, rådgivning, journalistik. Lina lever med autism - "Är fullständigt utmattande" Hörseln - Det första sinnet. Detta är en bok för dig som vill veta mer hörseln. Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar - Ann Ahlberg - Häftad (9789147117185)

Matematik med dynamiskt mindset - Natur och Kultur. Uppmuntra lärande - Natur och Kultur. Psykologi för klassrummet - Tuija Lehtinen, Jenny Jakobsson Lundin - böcker(9789188149091) Kelly b cartwright. EHM - Elevhälsomötet. Nedladdat. Skolkompassen. Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Av Karin Pettersson Språk-och kunskapsutvecklande undervisning beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772) Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande - Pauline Gibbons - böcker(9789173828680) Sommarläsning 2017 – Kooperativt Lärande. Boktips 2017 – JL Skolutveckling. Bokrecension: Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772)

”Digitaliseringen är inte något digitalt” Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare - - böcker(9789127818408) Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse - Jan Håkansson, Daniel Sundberg - böcker(9789127141940) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder - Jan Håkansson - böcker(9789144084534) Svedberg, pedagogiskt ledarskap. Att utveckla elevhälsa - Petri Partanen - böcker(9789174375701) Jobba smart - din vägledning som lärare. Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163915550) Cooperative Learning in the Classroom - Wendy Jolliffe - pocket(9781412923804) Circles of Learning: Cooperation in the Classroom: David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec: 9780939603121: Amazon.com: Books. Olika är normen. Digitalisering i skolan - ifous.se.