background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför. Universitetslektorerna Helene Elvstrand och Lina Lago var till en början förutsättningslösa när de började göra deltagande observationer på tre stora fritidshem i två medelstora svenska kommuner.

Utanförskap: 5 råd när barn blir utanför

Resultaten känns relevanta att ta till sig även för förskolan. – Det har länge varit fokus på lärandemål på fritids och vi ville lyfta socialt samspel. Men på vilket sätt hade vi inte bestämt, säger Helene Elvstrand. Filmer till Stopp! Min kropp! Här kan du se de fem animerade filmerna som ingår i arbetsmaterialet för Stopp!

Filmer till Stopp! Min kropp!

Min kropp! Filmerna utgår från fem olika teman. PAX i skolan – För studiero och trygghet i klassrummet. Max förklarar Rocka sockorna. Strukturerad rast ger meningsfull lek. Att våga vara sig själv - Om könsnormer. Syfte – Synliggöra könsnormer Eleverna ska utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Att våga vara sig själv - Om könsnormer

I mötet med texterna som berör genus och könsnormer ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Värdegrund i skolan. I tre år har vi nu arbetat med våra värdegrundstrappor på Bryngelstorpskolan.

Värdegrund i skolan

Är ni intresserade av ett konkret verktyg att koppla till värdegrundsarbetet finns det mer att läsa på vår blogg: Värdegrundstrappor. Där kan ni läsa bakgrunden till hur och varför vi startade vårt arbete:Att skapa helhetssyn kring värdegrundsarbete Ni kan också ladda ner trapporna:Värdegrundstrapporna Är ni nyfikna och vill veta mer? Kontakta Marika eller Anna. marika.nylund.ek@nykoping.se / anna.falk@nykoping.se. Vänskapssamtal. ”Jag får inte vara med och leka, jag blev arg och sa något elakt, jag vet att jag inte får men…” Skolans värdegrund och uppdrag är välbekant men hur kan vi hitta arbetssätt som blir systematiska och ger resultat.

Vänskapssamtal

Det krävs mer än att konflikthantering i uppkommen situation, vi behöver arbeta mer främjande och förebyggande. Som lärare testade jag olika metoder och tror att vi som pedagoger behöver samla på oss verktyg och metoder för att kunna plocka fram vid olika tillfälle. Som skolledare ser jag incidentrapporter och anmälningar där elever hamnat i situationer som påverkar dem på ett eller annat sätt. Jag har funderat på vad vi kan göra för att arbeta mer främjande och förebyggande.

En tanke är att ha samtal med situationer som är igenkännbara från elevernas skoldag. En massagesaga och andra värdegrundsövningar med språket i fokus. En massagesaga är en bra värdegrundsövning, som samtidigt tränar hörförståelse.

En massagesaga och andra värdegrundsövningar med språket i fokus

I veckan testade vi den massagesaga som finns som temaaktivitet i Livet i Bokstavslandets lärarhandledning (kap 3A) för åk 3. En skön pausaktivitet där den som masserade samtidigt skulle lyssna till sagan jag läste och göra passande rörelser till. Det var en dag i Livet i Bokstavslandetdå solen lyste varm och skönoch värmde Ami, Bruno, Coco och Dani.Solens strålar var ljuvliga och kändes sköna.Plötsligt täcktes himlen av tjocka moln.Så stora var molnen att solen inte syntes mer.Det började blåsa.

Alfons Åberg - Om mod. Syfte Att träna på att resonera om en boks tematik (mod) och relatera till egna erfarenheter, tankar och känslor. ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lgr 11 sid 7).

Alfons Åberg - Om mod

Läraren reflekterar Boken ingår i ett större temaområde om vänskap. Detta upplägg används till Är du feg, Alfons Åberg. De flesta eleverna glada över att återuppleva en gammal bekantskap, Alfons Åberg. Genomförande Jag högläser boken och visar bilderna. Här är några av elevernas tankar om mod: LGR 11 Förmåga Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Centralt innehåll Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Kunskapskrav Dessutom kan eleven före enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna. Skolans värdegrund säger å ena sidan att eleverna ska lära sig att ifrågasätta och tänka självständigt, å andra sidan innehåller den pekpinnar om vilka värderingar som är ok och inte.

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

David Kronlid är docent i etik och lektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han menar att värdegrunden kan stå i vägen för verkligt givande undervisning om värderingar och demokrati. – Det finns ett pluralistiskt ideal, alla ska bli lyssnade på och så vidare. Men så är det ju inte riktigt. Vi vill ju inte lyssna på nazister eller de som förnekar klimatförändringar. . – Vissa elevers erfarenheter utesluts på grund av att de är kopplade till en moral som skolväsendet inte gillar. Forskning visar att högkänslighet kan vara en tillgång – om den hanteras rätt.

Bråka mindre med barnen - expertens tips för att undvika onödiga konflikter. Alfons Åberg - Om mod. Mina massagesagor – Gratis massagesagor med arbetsblad. Kompis_arkivet_skrivbar. Underlag för lektionsplanering - Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 1-3. Lärarinstruktion: Detta lektionsupplägg är anpassat för årskurs 1-3 och kan kopplas till det centrala innehållet i historia, svenska och musik samt de övergripande mål och riktlinjer som finns för grundskolan i läroplanen (Lgr11) angående urfolket samerna.

Underlag för lektionsplanering - Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 1-3

Skolans mål är att ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått: kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia Eleverna får kunskap om var Sápmi ligger geografiskt, fakta om samer och detsamiska kulturarvet,samt möjlighet att lära sig om den samiska flaggan. Så hanterar du sorg när en närstående dör. Relativt få av oss vet vad vi ska säga eller göra för att verkligen hjälpa en släkting, vän eller bekant som sörjer.

Så hanterar du sorg när en närstående dör

Du är värdefull. Författare: Max Lucado Illustratör: Sergio Martinez Originalspråk: engelska Översättare: Anna Braw Förlag: Libris. 4 faktorer som stärker elevernas självkänsla. Beteendeproblem i skolan. Stopp min kropp. Schysst på nätet - Mia Kempe. Den sista tiden har jag märkt en förändring i hur barnen i min klass umgås med varandra på sin fritid. Tidigare pratades det mest om lek, träning och annan samvaro tillsammans. Nu har många elever fått egna mobiltelefoner och en del har också börjat att umgås via sociala medier, t.ex. Instagram eller Snapchat. Än så länge verkar det skötas på ett snyggt sätt, men av erfarenhet (både som lärare och förälder) vet jag att det kan ändras relativt snabbt.