background preloader

Introduktion

Facebook Twitter

Bedömning för lärande. Lär dig mer. Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig.

Lär dig mer

Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera på sin bästa förmåga. Kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 prövar sin egen styrning och ledning utifrån tre områden och sex satser: Gemensam ledningLedningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade.Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning. Gemensam syn Höga förväntningar på alla elever och övriga.Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.

Gemensamma rutiner Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling.Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd. Diskutera den samlade läroplanen Diskutera kursplanen. Vad är en bra lektion? Ett vanligt och djupt rotad sätt att se på undervisning är att den som vet något ska berätta och visa för den som ska lära sig.

Vad är en bra lektion?

Undervisning betraktas då som något som ska överföras till andra. Forskning visar dock att elevers skolframgång avgörs av i vilken mån lärarna lyckas försätta sig i elevens position. På så sätt kan pedagogerna utforma undervisningen så att den bygger på de attityder, färdigheter, kunskaper, intressen och behov som just de aktuella eleverna har. Elever kommer till klassrummet med föreställningar om hur världen fungerar. Om deras förståelse inte engageras kan de misslyckas med att förstå nya begrepp och ny kunskap.

Variation av arbetsformerForskning har visat att en variation av arbetsformer är fördelaktigt för elevers måluppfyllelse och engagemang i sitt eget lärande. Undervisning kan också ske genom utomhusaktiviteter utanför klassrummet. Men höga krav och förväntningar är inte tillräckliga i sig, utan måste anpassas till sammanhanget och individerna. BFL i undervisning. Rektor Elsemaries funderingar: Professionellt lärande och skolutveckling. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 2.

Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1. Youtube. Visible Learning Plus: Professor John Hattie, Osiris Educational. John Hattie - What does matter? John Hattie on "What Actually Works in Schools to Improve Learning" John Hattie Highlights high. Visible Learning - An Interview with Dr. John Hattie. Youtube. John Hattie, Visible Learning. Pt 2: effective methods. John Hattie: Visible Learning Pt1. Disasters and below average methods. Visible Learning - An Interview with Dr. John Hattie. Beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund. Evidens. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt.

Introduktion - formativa bedömning. Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Christian Lundahl - 1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.mov. Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? Youtube. Tillitsfullt klimat och inkludering.

Pedagogiskt ledarskap. Kollegialt lärande och formativ bedömning. Forskning för klassrummet. Every Teacher Can Improve. Embedded Formative Assessment - Dylan Wiliam. Professor Dylan Wiliam at The Schools Network Annual Conference. The Classroom Experiment (Ep.1) Bedömning för lärande - Vad är det? Forskningsbaserat arbetssätt i kvalitetsarbetet. Bedömning för lärande. Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 1. Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 2. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande. Att bedöma lärande: Bedömning av kunskap. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel.

Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill!

Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel

För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola. Det vanliga är att läraren delar ut en uppgift som eleven förväntas göra på ett redan tänkt sätt och sedan tar man problemen när de kommer. Tyvärr riskerar detta sätt att försätta elever i situationer där de är dömda att misslyckas. Att vi släcker bränder skapar inga strategier på djupet och kan i värsta fall befästa tankar om att inte klara skolan. Strategier för lärande är enligt min åsikt en svår del av undervisningen. Här är några exempel på hur sådana igångsättningsprocesser kan se ut (se också min sida om matriser och planeringar, de hänger ihop med det formativa arbetet):

Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward. 1. Uppfattningar om bedömning. Gudrun Erickson. 3. Grundläggande frågor och begrepp. 4. Att tänka på vid bedömning. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning?