background preloader

Länkar

Facebook Twitter

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skriva, läsa - lära. David Rose och J.R.Martin Hallgren & Fallgren (2013) Originaltitel: Learning to Write – Reading to Learn Svenska utgåvan bearbetad av: Ann-Christin Lövstedt.

Skriva, läsa - lära

Översättning: Kristina Aldén Skriva, läsa – lära beskriver Sydneyskolans forskning och arbete med genrebaserad skrivinlärning, de olika genrerna i skolans läroplaner och läsutvecklingsmetodiken Reading to Learn. Reading to Learn innehåller undervisningsstrategier som möjliggör för alla elever att utveckla de läs-och skrivkompetenser som krävs för att nå framgång i skolans alla ämnen. En läsande familj - Barnens Bokklubb. Aktuellt Är ni en läsande familj?

En läsande familj - Barnens Bokklubb

Think-Pair-Share. Hitta fria texter. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.

Hitta fria texter

Närläsning ger koll på kemin. – Kol.

Närläsning ger koll på kemin

Barn blir bokslukare genom samtal. Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungas läsförmåga blivit allt sämre.

Barn blir bokslukare genom samtal

Det visar både nationella och internationella utvärderingar. Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. Pojkars läsning. Läsning och litteratur är enligt Bibliotekslagen en grund för folkbibliotekens verksamhet.

Pojkars läsning

Att bedöma lärande : The Big Five - de fem förmågorna, del 2. Läsundervisning. Mina bästa tips om du vill föreläsa. Att lära sig läsa & skriva i skolan. Vad händer i skolan idag inom läs- och skrivinlärning?

Att lära sig läsa & skriva i skolan

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan – Pedagog Malmö

Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Lär sig läsa med datorn. På Brickebackens skola i Örebro har de jobbat aktivt med datorer för att lära eleverna läsa. - I princip så har alla knäckt läskoden till jul i ettan.

Lär sig läsa med datorn

Det har jag aldrig varit med om tidigare, säger läraren i klass 2 A, Kersti Thelin Ringqvist. Förenklat kan man säga att pedagogiken går ut på att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Istället för att traggla samma bokstav med penna och papper, så läggs tid på att skriva enkla berättelser; att samtala kring texterna, och hur de är uppbyggda. På det sättet vinner man tid som annars lagts på att träna handstilen. IKT i svenskundervisning ökade elevers motivation. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Små barn behöver också utveckla sitt ordförråd, träna sig att fokusera på uppgifter - uppgiftsorientering - och utmanas kognitivt i sitt tänkande om texter som läses högt för dem.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*. RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden.

Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Barn blir bokslukare genom samtal. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com.

For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång. Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Cirkelmodellen, konferens stockholm 2.

Barn blir bokslukare genom samtal - Örebro universitet. Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungas läsförmåga blivit allt sämre. Det visar både nationella och internationella utvärderingar. Catarina Schmidt har undersökt hur barns skrivande och läsande utvecklas. "Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok". ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” P.lub.lu. Pedagogisk planering. Rätt nycklar låser upp texten. 10 handfasta tips för blivande läsare - Bonnier AB. En PT i läsning.