background preloader

Intressanta länkar

Facebook Twitter

Bilder att använda

Vikingar, Rit och kult. Vikingarna dyrkade sina gudar på flera olika sätt. Många hade träpålar med utsnidade ansikten som gudabilder hemma. Ofta stod dessa i ett rum eller en bod för sig. Ställen som användes om och om igen för dyrkan av gudarna heter kultplatser. De vanligaste riterna kallades ”blot”, och gick ut på att offra till gudarna. Det fanns tre viktiga blot som återkom år efter år, alvablotet i oktober för god skörd, midvinterblotet i januari för att bra kommande år och segerblotet för att fira vårens ankomst.

Man offrade till de olika gudarna beroende på vad man ville ha. Det var vanligt att männen ledde blotet. Det fanns vissa människor som stod närmare gudarna än andra. Man känner inte till om vikingarna hade böner, men det är mycket troligt. Hell eder, asar! Vikingarna hade i alla fall en samling visdomsord på 164 strofer, ”Havamal”, som de levde efter. Fä dör,Fränder dör,Även själv skiljes du hädan,Men ett vet jag som aldrig dörDomen över död man. På Riktigt. Animated GIF. Math.com - World of Math Online. Lin talks - Ewan McIntosh. Forskare underkänner digitala lärverktyg.

Med fokus på lärande processer och med en bakgrund inom bland annat spelbranschen har Björn Sjödén skrivit en avhandling om vad vi bör kräva av digitala lärverktyg. – Ett bra digitalt lärverktyg gör att eleven får ny kunskap och även vågar utmana sig själv. Det viktigaste för oss i dag är att skilja på testverktyg och verkliga lärverktyg. Vi bör samtidigt öka medvetenheten om hur de fungerar kognitivt, säger Björn Sjödén. Hans avhandling på detta tema är just klar och han ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen ETG, Educational Technology Group, vid Lunds universitet. När forskargruppen skulle göra en genomgång av de 100 populäraste utbildningsapparna inom matte och svenska hittade de bara 47 som föll inom deras avgränsning. . – Många var så dåliga att vi aldrig, som forskare, ens skulle testa dem i klassrummen. Vilket råd ger du lärare i det här sammanhanget? – Det är viktigt att försöka göra en distinktion.

. – Men lärarna kom för att få reda på vad de skulle välja överhuvudtaget. Hans Rosling - Framtidens statistik.

Hundar

Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Specialpedagogik. Presentera och redovisa via iPad. Vad ska man tänka på? Vilka resurser finns? För några år sedan såg jag ett intressant föredrag av David Phillips från Han pratade om Death of the Powerpoint. Detta är fortfarande aktuellt. Detta gäller i högsta grad lärare men också elever och sist men inte minst rektorer. Alla känner väl till att ”barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör…” David Philips bekräftade mina farhågor: Vi är oftast väldigt skickliga på att stoppa in för mycket information i våra presentationer. Hur ska en presentation se ut för att flest åhörare ska ta till sig det du vill säga/förmedla? Praktiskt: design eller dekoration? Se alltid till att du är fokuset i presentationen och att PowerPointen är byggd för att hjälpa åhörarna inte dig.Undvik att ha fler än sex objekt per slide.Undvik meningar i din PowerPoint.

Vad kommer dina åhörare att komma ihåg av din presentation? Death By PowerPoint Källa till denna text: www.presentationsteknik.se Vilka resurser finns? Fler appar: David and goliath malcolm gladwell. Google. DatatekLomma. My clouds. FAQ Mac - Ystads kommun. Download ESD - IRIScan Mouse Executive 2 Upgrade. Elever har rätt till särskilt stöd. Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Om en elev däremot riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon snabbt få stöd i form av extra anpassningar. Innan en elev får stöd måste skolan först se över sina pedagogiska metoder och hur de fördelar befintliga resurser.

Extra anpassningar Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar göras. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven trots de extra anpassningarna ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas. BFL-kartläggning - Kvutis. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam.

Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. Vad kan de? Skolledare kan analysera verksamhetens svar (elever och personal) för att få syn på vad personalen behöver utveckla för att tillgodose elevernas behov . I vilka frågor har vi positiva svar? Kartläggningen består sexton frågor och utgår ifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Tydliggöra mål och kriterier för framgång ”Berätta vad du lär dig i förskolan” Elev.

WordPress #2 – Lär dig mer om WordPress och dess finesser | Webbstjärnans kursportal. Aktuellt. SMART downloads. SMART Interactive Solutions for Education, Business and Government. Resultat av ansökningsomgång 2014. Totalt har det till utredningen inkommit 133 ansökningar från 85 olika skolhuvudmän. Fem av dessa 133 ansökningar har inkommit från ett företag som inte är en skolhuvudman.

Det totala ansökta beloppet uppgår till cirka 100 miljoner kronor, men utredningen hade under 2014 endast 32,4 miljoner kronor att fördela. Bedömningskriterier Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas anslag har utredningen prioriterat ansökningar enligt följande: De ansökningar som förväntas ge störst effekt på elevernas måluppfyllelse. Ansökningar för ny verksamhet där det i dag inte finns hörselverksamhet eller verksamhet för grav språkstörning.

De ansökningar som är av långsiktig och stabil karaktär och som ger effekter under lång tid. Ett antal ansökningar (11 stycken) uppfyllde inte grundvillkoren för ansökan enligt förordningen (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar. Vad ansökte huvudmännen om? Målgrupper Skolformer. U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Utredningen har fått utökat uppdrag. Uppdraget utvidgas till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Tidpunkten för redovisning av rekvirerat bidrag har ändrats till den 31 maj 2014. Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att tillsätta en särskild utredare som ska stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för elever inom specialskolans målgrupp som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk.

I tilläggsdirektiv den 21 november utökades uppdraget till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Syftet med uppdraget är att öka elevernas måluppfyllelse och göra det möjligt att i större utsträckning välja skola. Den nationella samordnaren ska bl.a. - fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning. SKOLA Nationalencyklopedin. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare.

Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet. Språkutveckling - Halmstads kommun. Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information.

En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. Med utgångspunkt i detta har Halmstads kommun utarbetat strategier för alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Detta genom att: Rutinen ska användas av samtliga grundskolor och grundsärskolor inom BUF. Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling Stödmaterial Som ett stöd i det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet har även ett stödmaterial tagits fram.

Stödmaterial för rutinen om arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Lundberg Läsutvecklingsschema. Applista för elev med språkstörning. Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning.

Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. Spännande utmaning, här kommer mitt förslag. Bättre sent än aldrig. Jag tänker så här: Niki Agenda- bildkalender för dagliga uppgifter för de elever som behöver bildstödSuperduper storymaker free- gör din egen bok med text, figurer, bilder och låt den läsa för dig. Relaterade Köpa appar till elever I "Appar" Webbverktyg en del av skolans vardag?

Sitter och läser Christina Löfvings bok, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. I "Allmänt" KeepVid: Download online videos from Youtube, Vimeo, Twitch.Tv, Facebook, Dailymotion, Youku, Tudou, Metacafe and more! U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Eleverna_och_internet-2014.pdf. Mystudyweb - Läxhjälp och undervisning online. Skillnaden mellan behov och lösning. Hur vet man om man har kommit till pudelns kärna när det gäller en elevs behov? Hur vet man att det behov man kommit fram till inte i själva verket är en åtgärd? Vad är skillnaden egentligen? I min förra blogg funderade jag över om talböcker är ett behov eller en lösning för att möta ett behov.

Jag tänker att talböcker är en lösning på ett behov av att skapa strategier för självständigt och effektivt läsande samt för att kompensera om det tar lång tid att läsa. Jag har vid det här laget läst många åtgärdsprogram på olika stadier och i olika skolor och jag kan konstatera att det inte är så självklart hur de ska formuleras. Mallen kan vara bra och tillförlitlig men innehållet är inte så lätt att få till på ett pedagogiskt godtagbart sätt. Jag funderar över om anledningen till att de inte används kan vara att utformningen helt enkelt inte känns som om det relaterar till undervisningen.

Svårigheter att hitta fokus i klassrummet. Appen som ska stoppa internetmobbningen. Med sitt bidrag "Rethink" i Googles internationella vetenskapstävling vill 14-åriga Trischa Prabhu stoppa mobbningen på internet, skriver The Verge. Konceptet med hennes antimobbningsapp är ganska enkel: att folk får läsa om sina egna elaka kommentarer innan de publicerar dem. ►LÄS MER: Näthat utreds efter 13-årings död Hennes tanke med appen är folk är mindre villig att mobba andra om de blir varande innan om vad de håller på att göra. I en undersökning använde Prabhu antimobbningsappen "Rethink" och ett vanligt program som direkt publicerade kommentaren.

Sedan fick 1 500 anonyma personer i åldrarna 12-18 testa båda programmen. Får jag fotografera dig naken och publicera på nätet? - raka svar och djupare funderingar... [hoppa direkt till facit] Vilken fantastisk respons det blev på mina fem frågor i bloggposten ”Får jag fotografera dig naken?”. Precis som det blev i klassrummet där jag ställde frågorna första gången.

Och precis som i klassrummet fanns det stora tveksamheter, men också stora skillnader mellan de stensäkra svaren. Bra. Och det är skälet till att jag ville låta diskussionen leva ett tag innan jag publicerade facit (ett annat skäl var mitt diskbråck…). Men nu är det dags för de rätta svaren, och det är inte utan viss ångest jag tar mig an den uppgiften. Alla riktiga jurister har nämligen alltid bara velat svara ”det beror på”. I mitt facit kommer jag sticka ut hakan och leverera ett kort, enkelt och rakt svar på varje fråga. Till varje svar vill jag också leverera en bakgrund, som syftar till att vi ska förstå varför lagen säger som den säger. Till sist tänker jag leverera ”tips från coachen” på varje fråga. Svaren är också de som är giltiga i Sverige och per den 30 mars 2013. 1. 2. 3. 4. Kontaktlinser billiga linser bläckpatroner kosttillskott parfym smink hälsokost | Shopping4net. Your Project.

Bibliography, References and Acknowledgements Bibliography and References: INTERNET WEB SOURCES (Question, Hypothesis, Research): These sources were used extensively during the development of my question, my hypothesis, and the large background research conducted for this experiment. Cyberbullying-Related Research: www.barrycounty.org. Appen som ska stoppa internetmobbningen.

Appen som ska stoppa internetmobbningen. JP Infonet Förlag. Sociala-skillnader-i-unga-kvinnors-hälsa.-KvinnorKan-Rapport-2013.pdf. Sociala-skillnader-i-unga-kvinnors-hälsa.-KvinnorKan-Rapport-2013.pdf. Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa | Anna Stam. Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ.

Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget. Alla har olika lärstilar Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Vissa av oss lär oss genom att praktisera, andra genom teori. Oftast en liten mix av både och. Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i: Visuellt – att använda sig av synen för att ta in kunskapAuditivt – lyssna och på det sättet ta in kunskapKinestetiskt/taktilt – genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart och kraftfullt pedagogiskt verktyg. Spelmekanismer Gamification har varit ett buzz-ord under 2012, speciellt inom skolans värld.

Lukas förklarar Minecraft och läser. Popplet.