background preloader

Länkar om slaveri och trafficking

Facebook Twitter

Enade för mänskliga rättigheter, Undervisningsmaterial Human Rights Svenska. Filmrummet. Kort historia om de mänskliga rättigheterna. Det internationella samarbetet om de mänskliga rättigheterna har utvecklats framför allt efter andra världskriget.

Kort historia om de mänskliga rättigheterna

Flera stater hade redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot staten, men det fanns få internationella regler mellan stater. Efter andra världskriget fanns det en stark vilja att på internationell nivå skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter så att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. Den allmänna förklaringen var det första dokumentet som gav uttryck för denna vilja.

Dess betydelse var lika stor då som idag för att skapa fred, rättvisa och frihet i världen. Nutidens slavar producerar för miljarder. 35,8 miljoner människor beräknas i dag leva under olika former av slaveri.

Nutidens slavar producerar för miljarder

Det visar en undersökning som publicerades på måndagen. Omkring 1.200 svenskar arbetar som slavar. Undersökningen är utförd av den australiska organisationen Walk Free Foundation. SLI.SE - Människor för ändring : Raoul Wallenberg - civilkurage. Utbildningsradion, 2014, Från 10 år, 28 min.

SLI.SE - Människor för ändring : Raoul Wallenberg - civilkurage

U103296-08 I alla samhällen behövs människor som agerar väckarklockor. Monica Nilsson ifrågasatte utsläppen från en växtgiftfabrik i sin hemstad Teckomatorp, vilket blev början på att en av Sveriges största miljökatastrofer någonsin uppdagades. Utbildningsradion, 2014, Från 10 år, 28 min. U103296-07 Little Rock Nine kallades nio elever som var några av de första afroamerikanska eleverna att börja i Central High School i Arkansas i USA. Skolan hade tusentals vita elever och ansågs vara stadens bästa. Utbildningsradion, 2013, Från 10 år, 28 min. Solfilm, 2009, Från 13 år, 19 min. Version 3.5.4Sidan skapad på 0,2585 sekunder på www9. Lr-case-3-slaveri.pdf. 100-s%C3%A4tt-att-g%C3%B6ra-skillnad.pdf. Lararhandledning-till-studiehaftet-om-Raoul-Wallenberg_uppdaterad-21-jan.pdf.

Raoul-Wallenberg-lasbar-inlaga.pdf. LILJA%20FILHANDL.PDF. Regeringen förstärker arbetet mot människohandel. Pressmeddelande 11 april 2013 Justitiedepartementet I dag har regeringen beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län uppdraget att utveckla samordningen och samverkan mot människohandel som syftar till utnyttjande av arbetskraft med mera.

Regeringen förstärker arbetet mot människohandel

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 i uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Människohandel berör många av samhällets områden, exempelvis rättsväsendet, migration, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sociala frågor, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den berör inta bara myndigheter, utan även den privata sektorn, frivillig- och intresseorganisationer. Det är därför viktigt med samordning och samverkan mellan de som har ett ansvar för att bekämpa människohandel. Människohandel - Lagar och regler - polisen.se. Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att utnyttja dem för olika ändamål.

Människohandel - Lagar och regler - polisen.se

ECPAT Sverige - mot barnpornografi, barnsexturism och trafficking. Nätverket mot Trafficking - Om Nätverket mot Trafficking. I Nätverket mot Trafficking (NmT) arbetar enskilda individer och organisationer mot prostitution och människohandel.

Nätverket mot Trafficking - Om Nätverket mot Trafficking

Utgångspunkten för Nätverkets arbete är att prostitution, koppleri och sexuell människohandel är tätt sammankopplade fenomen, som till stor del drivs av människors efterfrågan – på allt från billiga handelsvaror till köp av sex. Prostitution och människohandel hålls till stor del levande genom de attityder och värderingar som finns i samhället och därför är opinionsbildande arbete en central metod för att motverka förekomsten av prostitution och människohandel. NmTs arbete fokuserar därför främst på att sprida kunskaper och påverka attityder och värderingar relaterade till dessa fenomen. Men NmT bedriver även andra former av arbete, så som att stötta personer som tror sig ha kommit i kontakt med en person utsatt för människohandel. Vår verksamhet sker inom det demokratiska ramverket och vi står för icke-våld. Fakta om handel med barn - UNICEF Sverige. Vad innebär begreppet handel med barn?

Fakta om handel med barn - UNICEF Sverige

Med handel med barn (så kallad child trafficking) menas enligt såväl internationell som svensk rätt att någon till exempel rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn och tar kontroll över henne eller honom i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. Ofta är tre länder inblandade: ursprungslandet (barnets boendeland), destinationslandet (det land som tar emot barnet) och transitländer (genomfartsländer), men människohandel kan även ske inom ett lands gränser. Förbud mot slaveri och slavhandel. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.

Förbud mot slaveri och slavhandel

Förbudet gäller all form av slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. Foto: UN Photo/Sophia Paris I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att "Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna". Förbud mot slaveri finns också i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (art.8) samt i Europakonventionen (art.4).

Historiskt om slaveriet. Slaveri i nutiden. Historia Igår kunde vi läsa i tidningen om ett slavläger på en campingplats i engelska Bedfordshire.

Slaveri i nutiden

Svältande män har hållits inspärrade i burar i åratal och tvingats utföra lika hårt som ofritt arbete, kanske även i Sverige. Detta föranleder frågan hur det egentligen står till med det moderna slaveriet. Jag har ju skrivit några böcker i ämnet med tonvikten på betydligt äldre tider (Slaveri – en världshistoria om ofrihet, tre volymer, 2006–2008). Men hur har ofriheten utvecklats i modern tid? Hur många slavar finns det idag? Workshop 2: Slaveriet nu och då.