background preloader

Jämför religioner

Facebook Twitter

FN:s allmänna förklaring. Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden".

FN:s allmänna förklaring

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA: Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan, Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna, Artikel 111. 2. Artikel 131. 2.

Artikel 141. 2. 2. 2. 3. Hadith. Upphov och betydelse[redigera | redigera wikitext] De hadith som nedtecknades på 700-talet av sekundär- eller tredjehands-källor, som fått informationen direkt av åhörare som var närvarande och iakttog Muhammeds (som avled 632) agerande, och att dessa skrivare även namnger primärkällan eller -källorna, betraktas de som ytterst viktiga av såväl troende som av alla islamiska rättsskolor (madhab).

Hadith

Särskilt tillförlitliga anses en hadith vara om det inte finns någon skillnad mellan flera primärkällors, det vill säga närvarandes, upplevelse och tolkning av det som utspelade sig när Muhammed tog ställning till en viss fråga eller situation.[4] Det finns liknande tidsglapp i flertalet religioner, inte minst i kristendomen, men författarna till Nya testamentets böcker och brev hänvisar inte explicit till specifika primärkällor som umgåtts med och känt Jesus. Falska hadither[redigera | redigera wikitext] Att vissa hadith var förfalskningar kände man till redan från början. Www.islamguiden.com. Profeten Muhammad (saw) sade: "Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru.

www.islamguiden.com

" [Tirmidi] Profeten Muhammad (saw)sade: "Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis kränka denne. " [Muslim] Profeten (saw) sa: "Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förän ni har eeman (tro), och ni kommer inte få eeman förrän ni älskar varandra. Religion: Levnadsregler och ritualer. Jämförelser mellan religioner. De_fem_varldsreligionerna_schema_ifyllt. Jämförelse mellan religionerna - Världsreligioner.

Lätta fakta om världsreligionernas matregler. Judarna följer Gamla testamentets bestämmelser angående mat.

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

Gamla testamentet tillåter alla vegetariska livsmedel för människan, men man får inte äta vilket kött som helst - bara köttet från vissa växtätande djur. Reglerna är mycket klara. De skall vara idisslare och ha delade klövar. Därmed sorteras svinen bort, eftersom de inte är idisslare. Det är dock inte på grund av hygieniska skäl (exempelvis trikinfaran), som de flesta tror, utan på grund av bråk mellan de nomadiserande israeliterna och bofasta bönder för ca 5000 år sedan. Djur skall slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar skall äta köttet. Innan köttet tillreds skall det läggas i saltvatten för att fullständigt befrias från blod. Tillåten mat kallar judarna för kosher och förbjuden mat för treif. Man får inte blanda kött och mjölk. Religion: Levnadsregler och ritualer. Världsreligionernas etik – Mikaels Skola. De fem stora religionerna har alla etiska uttryck.

Världsreligionernas etik – Mikaels Skola

De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett mycket tydligt vis. Judisk etik Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont. För en jude är det därför viktigt att följa den gudomligt givna lagen och hedra förbundet mellan människa och Gud. Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den överensstämmer med gudomlig lag och guds vilja.

Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Tio guds bud enligt judendom Tro på GudFörbud mot otillbörlig tillbedjanFörbud mot att ingå ederAtt högtidlighålla helgade dagarRespekt för föräldrar och lärareFörbud mot mordFörbud mot äktenskapsbrottFörbud mot stöldFörbud mot falskt vittnesbördFörbud mot girighet Kristen etik Med Jesus kom en ny syn på etik som i vissa stycken kolliderar med det judiska. Tio guds bud enligt den svenska bibelöversättningen. Muslimsk etik Uppgift: Religion. Världsreligionernas geografiska utbredning.

Religion

Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land. De huvudsakliga religiösa grupperna som andelar av världens befolkning år 2005 enligt Encyclopaedia Britannica. Människors anslutande till de huvudsakliga religiösa grupperna kan summeras så här:Abrahamitiska religioner: 53.5%, Indiska religioner: 19.7%, Icke-religiösa: 14.3%, Östasiatiska religioner: 6.5%, Naturreligioner: 4.0%, Nya religiösa rörelser: 2.0%.

Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Symbolik, myter, riter och traditioner hör till religionens kännemärken. Etymologi[redigera | redigera wikitext] Ordet har sitt ursprung i latinets religio, "gudsdyrkan", "gudsfruktan", "respekt för det heliga"; och har en omdiskuterad historia.[3] Betydelsen såsom en form av trossystem finns belagd från 1300-talet. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter. Www.religionsfroknarna.se.