background preloader

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd

Facebook Twitter

Friendly Reader Web. Kognitivt stod. GraphicOrganizer. Free Download: The Strengthening Executive Function Workbook - Bay Tree Blog. Do you have students who do their assignments, but can’t remember to turn them in?

Free Download: The Strengthening Executive Function Workbook - Bay Tree Blog

Or maybe they want to get better test scores, but they can’t seem to initiate studying at home. Maybe they don’t even know what good study habits look like? Chances are good your students are struggling with executive function. I have a few of these students myself. As a matter of fact, most of my students have some sort of executive function challenge. That’s why I’ve created and shared this free workbook of executive function resources. This 10-page workbook includes 3 activities which support planning, time management, and emotional regulation: 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande. Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Ju mer kollektivt vi planerar desto troligare är det att vi förutsätter att allt ska funka som vi tänker oss och då riskerar de problem som uppstår att tillskrivas eleven och inte situationen. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras. Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Höstterminen går mot sitt slut, ännu ett läsår svischar förbi och det är dags att sammanfatta elevers prestationer och väga ihop allt man vet om hur förtrogna de är med allt det som har tränats och testats under terminen.

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans!

Några elever får veta att de i princip är i hamn, några får veta att det saknas en del för att det ska kunna bli ett godkänt betyg, minst E, när det är dags att registrera betyget. En del elever har fått höra det förut och i värsta fall sitter de med flera gamla F och riskerar nu nya F. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Word Dynamo - Free Study Guides, Quizzes, Games, and Flashcards. Brain breaks kids love - GoNoodle. Bildteman som stöd för att komma på rätt ord. Ordmobilisering är förmågan att snabbt komma åt och plocka fram rätt ord ur minnet/ordförrådet.

Bildteman som stöd för att komma på rätt ord

Ordmobiliseringssvårigheter (som är ganska vanliga vid till exempel språkstörning) innebär alltså nedsatt förmåga att snabbt komma åt och plocka fram rätt ord. Kanske blir det fel ord - sked istället för gaffel, djur istället för mygga, ja istället för nej. Eller så blir det inget alls. Oavsett vilket så kan det vara ganska så jobbigt och plågsamt. Vad gör man åt det då? Tipsbanken. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

tipsbanken

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när. Minnesstrategier: Förklara med egna ord. Min-f%C3%B6rb%C3%A4ttringsplan.pdf. LevlaHandledning20140929.pdf. Sweden Academy. Stöd vid val av appar - SPSM. Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar. Åtgärdsbank - Umeå.

Stödinsatser i skolan. Applistan%20jan%202014%20ut.pdf. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning. En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014.

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning

Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Studieskärmar från Metod & Fakta skolprodukter. Sanoma Utbildning : Filmer om Lexia Provia. Tipsbanken. Numera gäller det att inte bara ha ordning på sina saker som kläder, skor, gympapåsar, böcker, läxpapper, lappar till hemmet etc utan även på sina filer i datorn.

Tipsbanken

Det här kan innebära krav som vida överstiger vissa elevers förmåga. De kan behöva tydligare rutiner, påminnelser och strukturer än sina klasskamrater. Särskilt stöd: Frågor för reflektion. Anpassning: Frågor för reflektion. Här finns ett antal frågor som knyter an till Skolinspektionens granskningar av anpassning i undervisningen.

Anpassning: Frågor för reflektion

De är tänkta som ett stöd till självvärdering och reflekterande samtal och kan användas som diskussionsunderlag under en workshop, ett lärarlagsmöte eller under en studiedag. Elevinflytande Hur låter vi varje elev utrycka sina behov och önskningar kring undervisningen? Interventioner för läsning och skrivning. Apps for Special Needs / Autism. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.