background preloader

Hur vi lär

Facebook Twitter

Här drar debatten om läxfritt sitt sista andetag… Härom veckan var han ett av de stora namnen i VIP-loungen på Bett i London.

Här drar debatten om läxfritt sitt sista andetag…

Då talade han programmering ena dagen för att nästa samarbeta med eleverna på Bohunt, i egenskap av ADE, när Lin Education framgångsrikt tog över skolan för en dag. Formativ bedömning som information och kommunikation. För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning.

Formativ bedömning som information och kommunikation

Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom Centrum för flerspråkigt lärande i Sundsvalls kommun. Dessa är främst modersmålslärare med mycket varierad bakgrund vad gäller kultur och utbildning. Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling.

En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande. Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande

Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Bright Side - Journal. Wood Working Masters - Journal. Dennis beach att forandra utbildning. Det tänkande klassrummet några reflektioner kring skolans tänkandepraktik1. Tydlighet är grunden för effektivt lärande. Till oss pedagoger. PISA 2015 och ALLA SKA LYCKAS. Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Kommunförbundet Skåne har gjort en sammanfattning av Helen Timperleys forskning om ”Teacher professional learning and development” där hon summerar tio forskningsbaserade principer för lärares professionella lärande.

Principer för lärares professionsutveckling @ Nordström Education

Principer för lärares professionsutveckling Principerna bygger på fyra antaganden om att elevernas lärande påverkas i hög grad av lärarens förmåga att undervisa, undervisningen är en komplex verksamhet och formas av ett antal faktorer (personliga teorier) om vad som skall läras ut och hur det skall läras in. Vidare bör lärares professionella lärande utformas i en undervisningskontext och utgå forskning inom området för att utveckla en djupare förståelse av teori och praktik. Seat-Based Sensory Strategies to Keep Students Seated and Focused - Special-ism. Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande. Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet. Debatten om för- och nackdelar med mobiler i skolan har mest handlat om nätmobbning och ständiga störningsmoment under lektionstid.

Specialläraren: Så nyttig är mobilen i klassrummet

Men det finns elever som kan ha stor nytta av mobilen som ett stöd för lärandet – om den används på rätt sätt. Appar som erbjuder talsyntes eller omvandlar bild till uppläsningsbar text ger elever med olika svårigheter möjlighet att hänga med på lektionerna – utan att behöva sticka ut. Skaalvik-o-Skaalvik-A3. Träna hjärnan och bli smartare.

Plugga smartare - lär dig mer på kortare tid - Studietekniktips. "För motivation krävs bekräftelse i stunden" – Feedback är viktigt.

"För motivation krävs bekräftelse i stunden"

Men feedback är inte betyg eller en kommentar på ett papper som kommer två veckor senare. Ur motivationssynpunkt är det helt bortkastat. För motivation krävs bekräftelse i stunden. Rätt förutsättningar för prestation. Anders Nordmark, gästskribent: ”Medarbetarna måste få känna att de kan, bör, får, vet och vill.”

Rätt förutsättningar för prestation

Både erfarenhet och forskning visar att människan är en kreativ och skapande varelse. Varje människa bär på en potential och vill bidra med sin kompetens, förmåga och sin kreativitet tillsammans med andra. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu.

Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. Så vill hjärnforskarna ändra skolan. Agneta Herlitz, professor i psykologi, Karolinska institutet: Det skulle införas många fler prov eller test, eftersom det har visat sig att bästa sättet att lära sig något är att bli testad på det.

Så vill hjärnforskarna ändra skolan

Att bli testad är alltså bättre än att plugga mer och skulle självklart inte alltid behöva ha ett betygsgrundande syfte. Min egen forskning rör huvudsakligen könsskillnader i intellektuella funktioner. De skillnader i verbala förmågor, minnesförmågor, matematik och rumsuppfattning som finns mellan flickor och pojkar skulle eventuellt kunna ha konsekvenser för skolan. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen... Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen...

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Jlsu. Det känns befriande att kunna skriva den rubriken! Det brukar ju nästan bara skrivas negativa saker om den svenska skolan… Tyvärr så får alla lärare som bidrar till att den Svenska skolan är bäst i kategorin som jag tittat på i stort sett ingen positiv feedback för det dagliga arbete som de gör och som placerar Sverige i Europatoppen. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. This belief that our basic qualities like intelligence and talents can’t be changed is called a fixed mindset. Framgångsfaktorer för professionsutveckling.