background preloader

Inför hösten 2017

Facebook Twitter

Svenska. FN. Bloggar. ABC-klubben åk 3. Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd. Arbetsområdet Lekplatsen utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen.

Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd

Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Uppdraget På en skola ska en förskoleklass flytta in i skolbyggnaden och barnen ska använda skolgården för sina aktiviteter. Då det inte finns någon lämplig lekplats på skolgården behöver skolan bygga en ny. Uppdraget är att hjälpa skolan med att utforma förslag på lekredskap till lekplatsen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Exempel på planering, genomförande och bedömning En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag.

Matematik- och teknikkul: matteverkstad Volym åk 2. Undervisningen ska bidra till att: - eleverna utvecklar förmågan att använda begrepp och se samband mellan begrepp som vi använder när vi arbetar med volym. - eleverna utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang, t.ex genom att förklara hur man avläser volym, samt genom att kunna lyssna på och diskutera med sina kamrater. - eleverna utvecklar sin förmåga att använda konkret material, bilder och symboler för att göra beräkningar och slutsatser.

Matematik- och teknikkul: matteverkstad Volym åk 2

Eleven ska: - kunna göra rimliga uppskattningar av volym., t.ex att det i ett högt smalt kärl kan det få plats mindre, lika mycket eller mer vätska än i ett lågt brett kärl. - kunna jämföra och storleksordna olika volymer.. - känna till nutida måttenheter, liter, dl, cl, msk, tsk - kunna mäta volym med måttenheterna liter och dl. - kunna avläsa och fylla i enkla tabeller. -kunna redovisa sina tankar som har med volym att göra på olika sätt, t.ex. i handling, med konkret material, bilder, ord eller matematiska symboler. Mät volym. Strategier för matematisk problemlösning. Free Products - Sweet Integrations. Enjoy a taste of my products at my Teachers Pay Teachers store.

Free Products - Sweet Integrations

These free products include a sample of complete products, book tastings, and lapbooks. Just click on the product cover to download your free product. Arkivet Bonusmaterial LillaLasloggen. Untitled. Arkivet Bonusmaterial FJK. Arkivet Host. Pedagogik. Pedagogik är läran om "hur man lär ut", alltså hur man bildar människor och ger dem en utbildning.

pedagogik

Det finns vissa strategier och tekniker för undervisning (didaktik) och detta område är ett mycket aktivt och omdebaterat område inom forskningen. En mer snäv definition av begreppet skulle kunna vara att pedagogik innebär läran om undervisningen i ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv, särskilt med avseende på individens och samhällets påverkan på varandra samt utbildningens mål och syfte. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som bl a innefattar allmän psykologi, ledarskap, organisationsteori, kunskapsteori, intelligensforskning, filosofi och sociologi. Läs mer: Ledarskap , Organisationsteori , Kunskapsteori , Min (Jonis) syn på undervisning , Min roll som IKT-pedagog Inlärning kan ske via olika sinnen.

Jean Piaget utvecklade en teori som behandlade kunskapsinhämtning, framförallt kunskapsutveckling. Läs mer om: Kunskapande , Problembaserat lärande (Problem Based Learning, PBL) . KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Dagboken -ett romanprojekt. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever.

Dagboken -ett romanprojekt

Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013). Dagboksromanen erbjuder en plattform för att prova och leka med sina färdigheter i återberättande text, beskrivande text, löpsedelstext, skriftliga instruktioner, recensioner, argumenterande text, reklambudskap, poetisk text m.m.

Stort fokus läggs på humor i skapandet och på kollaborativt lärande i klassrummet. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Bokpratsspel ny version. Ett sätt att tala om böcker. Aidan Chambers boksamtal.

Chambers boksamtal. ABC Julkorsord. Tips och material från lärare - Natur och Kultur. SKM C654e17051808500. Mina mål.