background preloader

Dyslexi

Facebook Twitter

Barn med dyslexi kanske får fel hjälp - Klartext. Det finns många barn och ungdomar som har svårt att läsa och skriva.

Barn med dyslexi kanske får fel hjälp - Klartext

En del av dem har en funktionsnedsättning som kallas dyslexi. De här barnen kan få extra hjälp av skolan. Men nu visar en ny undersökning att den här hjälpen kanske inte fungerar. För ingen har undersökt den tillräckligt noga. Klicka på texten för att läsa mer! Lästräning med BRAVKOD och BRAVKOD för engelska. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Viktigt upptäcka dyslexi tidigt. Översättning till Lättläst och teckenspråk publiceras inom kort.

Viktigt upptäcka dyslexi tidigt

Idag inleds dyslexiveckan, med flera olika arrangemang runt om i landet. Niklas Hyland, journalist och tv-producent som låg bakom Utbildningsradions serie Dysseleksi – blind, blåst och bortgjord, har själv dyslexi och vet hur viktigt det är att få rätt stöd. – För mig personligen handlade stödet om att få hjälp att hitta en bra studieteknik, säger han. Niklas tror att den viktigaste faktorn till framgång är ett samarbete mellan flera vuxna personer kring eleverna. Det är inte lätt som lärare att ensam iaktta och reflektera över en hel klass med individer med vitt skilda behov. Niklas berättar att det är väldigt lätt att slinka igenom skolan, till en viss nivå. . – Det är jätteviktigt att läs- och skrivsvårigheterna upptäcks tidigt, och när det väl är identifierat behövs väldigt mycket träning. Stöd på många olika sätt från SPSM SPSM erbjuder stöd på många olika sätt och det är dessutom alltid konstadsfritt. När mer stöd behövs. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker.

Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie.

Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker

Med olika långa staplar och kursiva drag är typsnittet lättare att läsa för dyslektiker. Den nederländske formgivaren Christian Boer har själv dyslexi. Ofta upplever han att bokstäverna ställer sig upp och ner eller vänder sig åt fel håll när han läser. Typsnittet Dyslexie är hans sätt att skapa en så gynnsam läsmiljö som vanligt. Bokstäverna är formgivna på ett sådant sätt att läsaren inte ska tappa koncentrationen. Dyslexie kännetecknas därför inte av den enhetlighet som präglar de flesta andra typsnitt. Typsnittets egenskaper har testats genom olika undersökningar vid nederländska universitet. Här kan du ladda ner Dyslexie kostnadsfritt. Anders. Logopeden i skolan. Barn med dyslexi kanske får fel hjälp - Klartext. Lästräning med BRAVKOD och BRAVKOD för engelska. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dyslexi och sensomotoriskt centrum-dyslexi och dyskalkyli ur ett helhetsperspektiv.

Dyslexi hjälpmedel. Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Att det inte skulle vara naturligt för människan att läsa och skriva och därför skulle strävanden att lära sig läsa och skriva, vara förenade med presumtiva svårigheter, är naturligtvis inget annat än dumheter.

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter

Kommunikation är något av det mest grundläggande och naturliga som finns hos människan. Läsa och skriva är bara ett annat sätt att kommunicera. Alla kan lära sig att läsa och skriva! Till en början med kanske några av oss har lite större problem än andra när alla ord inte stavas som de låter, och när alla ljud inte har någon direkt motsvarighet bland bokstäverna. Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Långt ifrån alla lässvårigheter är dyslexi.

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter?

Att ha lässvårigheter innebär problem i förmågan att ta till sig information genom text; till exempel via böcker, tidningar, läromedel, reklam, internatbaserad information. Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. När det handlar om medfött nedsatt funktionsnedsättning utan påverkan på begåvning eller annan funktionsnedsättning, brukar läs- och skrivsvårigheten diagnostiseras som dyslexi. Sju filmer om behov och möjligheter - Teknikstöd. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Stort intresse för intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter. Ulrika Wolff har lett en interventionsstudie som visar på lovande resultat för elever med fonologiska svårigheter.

Stort intresse för intensivträning vid läs- och skrivsvårigheter

Eleverna fick arbeta 40 minuter per dag under en intensivperiod på tolv veckor enligt ett strukturerat program. De jämfördes med en kontrollgrupp som fick traditionell specialundervisning. Eleverna i interventionsgruppen presterade bättre på lästester, och ett år efter interventionen så kunde man fortfarande se kvarstående effekter. - Det dryga hundratalet elever som deltog hade valts ut utifrån en större screening på ungefär 2 200 elever. De hade identifierats utifrån avkodningssvårigheter och svårigheter med fonologin. . - Ja absolut, om man har den här typen av svårigheter så spelar det ingen roll om man är äldre eller yngre. Interventionen bestod av ett program med flera olika delar. Lärarna som medverkade i studien hade alla, med något undantag, speciallärar- eller specialpedagogutbildning och fick dessutom undervisning på universitetet.

Träningen upplevdes som positiv. Forskning. Praxis – som ett led i den tidiga läsinlärningen. Vetenskap-beprövad-erfarenhet-och-humbug.docx. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Dyslexi-hjälp saknar ofta forskningsstöd 21 augusti kl 12:10 - Vetandets värld. Det finns en många läs och skrivinsatser som man prövar ute på skolorna.

Dyslexi-hjälp saknar ofta forskningsstöd 21 augusti kl 12:10 - Vetandets värld

Men vid en genomlysning visade det sig att det finns bara en metod som har vetenskapligt stöd, enligt Stefan Samuelsson, professor i specialpedagogik vid Linköpings universitet. Linköpings universitet. Tillsammans med en grupp forskare har Stefan Samuelsson på uppdrag av SBU – statens beredning för medicinsk utvärdering- gått igenom över 12 000 studier om forskning om dyslexi. Genomgången visar att det finns en metod som fungerar för att utveckla läsningen hos barn med dyslexi. - Det är att kunna översätta bokstäver till talljud och få ihop det till ett ljudpaket. Stefan Samuelsson avråder från att använda andra pedagogiska tekniker för läsinlärning.

. - Där har forskningen visat att musikterapi har ingen som helst effekt på barns läs och skrivförmåga så förekommer sådant måste jag starkt avråda från att det, säger Stefan Samuelsson. Reportaget var gjort av frilansjournalisten Lotta Nylander. Hjälp av Datorn. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Hjälp av Datorn

Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan. Ung Kompensation. SPSM. Skoldatatek - Skoldatatek. Svenska Dyslexiföreningen. Välkommen till Dyslexi.info. DYSLEXI. Dyslexi. Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp som drabbar ungefär 5-8 procent av befolkningen.

Dyslexi

Forskningen inom ämnet spänner över flera ämnesområden, från biologi och genetik till psykologi och språkforskning. Tillsammans kan denna forskning ge oss en komplett bild av varför problemen uppkommer och hur vi kan göra det lättare för barn med dyslexi att lära sig läsa och skriva. Teorierna om vad som ligger bakom dyslexi har under åren varierat. På sjuttiotalet började forskarna intressera sig för den så kallade fonologiska förklaringsmodellen, den modell som det idag råder stor enighet om bland dyslexiforskare. Fonologi handlar om hjärnans förmåga att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad.

Bristande fonologisk medvetenhet innebär att personen har svårt att skilja mellan olika närliggande ljud i språket. Dessa tre svårigheter kan alltså uppstå enskilt eller kombinerade med varandra i varierande grad. Undantagsbestämmelsen. Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta.

Undantagsbestämmelsen

Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven.