background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Läsförståelse. För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker.

Läsförståelse

Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. Själva målet med läsningen är alltså att förstå texten. Läsförståelsen är till skillnad från avkodningen ingen automatisk process, utan den måste tränas. Avkodning och flyt i läsningen är ändå avgörande faktorer för läsförståelsen.

Undervisning i läsförståelse skiljer sig från vanlig läsundervisning till en stor del. Läsförståelse sker på fyra olika nivåer. Att hitta och återberätta direkt uttryckt information. Träna läsflyt i skolan. Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons.

Träna läsflyt i skolan

Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad. Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild. Lässtrategier - Läsmarkeringar. Läs, tänk, markera!

Lässtrategier - Läsmarkeringar

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Markeringarna kan självklart användas på olika sätt. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling.

I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket.

Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel.

Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till? Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Och frågan är – kan en ämneslärare få elever att lyckas bättre – bara genom att jobba med språket?” Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar.

En sönderklippt debattartikel – fungerar bra på en 1-1-skola! Lässtrategier vid parläsning. En enkel ordkarta. Efter att jag återigen har läst Anna Kayas intressanta blogginlägg om hur man kan arbeta aktivt med ordförståelse så blev jag inspirerad och knåpade ihop en egen (enklare än den som visas i inlägget) ordkarta på appen Comic Life.

En enkel ordkarta

Den har jag tänkt att vi kan använda framför allt i NO och SO, men även så klart i övriga ämnen. I mitten skriver man själva ordet, sedan finns det rutor för betydelse, motsatsord och synonymer. Mallar och instruktioner. Polar Bears. Minnesstrategier: Förklara med egna ord. Lässtrategier: Ställ frågor för att förstå texten. Lässtrategier: Anteckningar hjälper dig att förstå. Lässtrategier: Ta reda på mer innan du börjar läsa. Lässtrategier: Så gör du för att komma igång med läsningen. Lässtrategier: Så sammanfattar du ett stort material. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier.

Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna.

Övning 3 - Titel, rubriker och bilder. Starting the Daily 5. So I have officially completed seven full days of school.

Starting the Daily 5

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe. The Daily 5™ is a framework for structuring literacy time so students develop lifelong habits of reading, writing, and working independently.

Daily 5 - The Daily Cafe - The Daily Cafe

The second edition was released in spring 2014. Förförståelse – en väg in i texten. I det här inlägget presenterar jag några lektionsförslag som aktiverar elevernas förförståelse inför läsning av en text.

Förförståelse – en väg in i texten

Vissa förslag passar bäst för skönlitteratur, vissa för sakprosa medan några går att använda på båda. Bildpromenad – ett fantastiskt sätt när man vill aktivera elevernas egen förförståelse, ett arbetssätt som jag har lärt mig av Anne-Marie Körling. Så här skriver hon på sin blogg Körlingsord: Textkopplingar. READING STRATEGIES BOOKMARKS: PERSONALIZED FREEBIE.

Läsa faktatexter

The Lemonade Stand: Comparing and Contrasting with the Three Little Pigs. We keep hoping for snow here in middle Tennessee. We got so close yesterday, but nothing! Boo! While wishing for snow last week, our comprehension skill focus was on comparing and contrasting. You may be familiar with this common core standard: RL 2.9 Compare and contrast two or more versions of the same story (e.g., Cinderella stories) by different authors or from different cultures.

I decided to teach this using The Three Little Pigs! I made a little packet similar to my other reading comprehension packets for my littles to learn how to compare and contrast more than one version of the same story. Språket i alla ämnen. Reading Comp Strategies. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery.

Bokpratsspel ny version. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s1. Läslogg s6 Reportern på djupet. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läsloggbok. Språkutvecklande arbetssätt.

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid.

Förslag på arbetsgång. Story Sequence. Language Arts. Teachers Notebook. Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. Ladda ned Läsfixarna! En läsande klass. Marie Trapp.