background preloader

BFL

Facebook Twitter

Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. För att kunna arbeta systematiskt med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering utav undervisningen i allmänhet och bedömning i synnerhet så kan olika matriser underlätta både för lärare och elever.

Utbildningsmodul 1 om Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Bedömningsmatriser kan användas för att tydliggöra målen och bedömningskriterierna för en hel kurs, ett enskilt arbetsområde alternativt en specifik uppgift. I en allmän bedömningsmatris bör det tydligt framgå en koppling mellan syfte, mål, centralt innehåll och kunskapskraven utifrån Skolverkets kurs- och ämnesplaner. En allmän bedömningsmatris för en kurs eller ämne kan skapas i Officepaketet (OneNote, Word, Excel), Googles kalkylark eller i olika webbaserade lärplattformar som kan delas mellan lärare och elever. En mer specifik bedömningsmatris kopplad till ett arbetsområde eller en uppgift bör även innehålla en beskrivning av kopplingen mellan bedömning, undervisning och lärandemål (Alignmentplanering). 010a Christian Lundahls misstag - klippet. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen.

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith

03%20Vad%20ar%20betyg. ”Flumskolan är inte på tillbakagång – svensk skola drar bildning i smutsen” Under åren som lärare har jag ofta befunnit mig i diskussioner om vad som är viktigt för elever att "lära sig" eller "ha förmåga att utföra".

”Flumskolan är inte på tillbakagång – svensk skola drar bildning i smutsen”

Men oförglömlig var stunden i aulan i våras då inhyrd föreläsare förklarade för oss att faktakunskap nu är oviktig då fakta kan hittas på nätet. Det som är viktigt att lära elever idag, är förmåga att resonera. Förstelärare i Svedala. Ibland måste man stanna upp i steget, se på sig själv och sin undervisning för att ta ut riktningen framåt.

Förstelärare i Svedala

Förra veckan gavs det rika tillfällen till detta. Onsdagen fylldes av spännande föreläsningar om Framtidens läromedel, en konferens anordnad av Conductive i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Jag lyssnade på John Steinberg, Johanna Björk, Sara Bruun och flera andra inspirerande talare. På torsdagen hade mina VFU-studenter och jag en slutdiskussion och fredagen bjöd på kompetensutveckling kring bedömning tillsammans med kollegorna. En vecka med food for thought, vill jag lova! Så, tillbaka till rubriken. En lyhörd ledare med hjärtat på rätta stället, utrustad med en stor verktygslåda med metoder, som går i takt med tiden och har ett granskande öga på verksamheten. 50 enkla formativa bedomningstekniker bara det. Lärande bedömning. Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd. Steg 1.

Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd

Väcka lusten och nyfikenheten att lära Är du intresserad, passionerad, engagerad eller annan eftertraktansvärd egenskap, gällande det du ska hjälpa dina elever att lära sig? Om inte kanske du ska ändra något. För om inte du är det, hur ska du då få någon annan till det. Utgå alltid ifrån detta Steg 2. Se till att alla ämneslag och dess lärare har en gemensam kunskapsöversikt.

Steg 3. Mats Alvesson del 1. Sammanställning av blogginlägg 2016 – NORDSTRÖM EDUCATION. Mer tester kan ge bättre inlärning. Prov och tester har en given plats i all undervisning men används oftast i bedömningssyfte.

Mer tester kan ge bättre inlärning

Det finns dock ingen anledning att stanna där. Tvärtom visar studier inom kognitiv psykologi att tester också är ett effektivt verktyg för att främja lärandet. – Minne och lärande är två sidor av samma mynt. Att använda pedagogiska metoder som korresponderar med hur vårt minne fungerar är därför en bra utgångspunkt för att stödja lärandet, säger Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. – Det som är relevant vid testbaserad inlärning är minnesprocesserna. Att man lär sig saker via tester har varit känt länge. Jesper Malmberg – Struktur för synligt lärande och återkoppling. Assessment for learning, why, what and how (Haninge Kommun 2014)

Tap2grade. RadioScience: #7 Feedback för att lära och skapa. Ledarskap är en förutsättning för kollegialt lärande. För att få till ett kollegialt lärande, som innebär att lärarna gemensamt utvecklar systematiska undersökningar av sin undervisnings effektivitet, är det nödvändigt att det på skolan finns organisatoriska förutsättningar för detta.

Ledarskap är en förutsättning för kollegialt lärande

Det innebär att det måste finnas grupper för utvecklingsarbetet och att tid avsätts för regelbundna möten för de här grupperna. Organisation är nödvändigt för kollegialt lärande, men det är inte tillräckligt. Det krävs dessutom ett ledarskap som aktivt stödjer och uppmuntrar lärarnas professionella lärande. Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION. En inblick i skolan. NP-resultat Skolverket. 003 Gunnar Hyltegren - Betygsskalan A-F. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Helena Looft: Är du författare, lilla vän? Med skolans nya betygssystem finns det ingen plats för språklig kreativitet.

Helena Looft: Är du författare, lilla vän?

Anpassningar. En del elevers känsla för tid är inte lika välutvecklad som andra elevers.

Anpassningar

De kan ha svårare för vad innebörden av kvart, två minuter eller två veckor är och kan ha svårt att planera sin vardag trots att de kommit upp i åren. Deras oförmåga kan skapa irritation och det är inte ovanligt att andra kan tycka att de är oansvariga och själviska när de gång på gång kommer för sent, trots upprepade påpekanden. Att i detta läge hjälpa eleven med påminnelser eller strategier kan vara det som förändrar situationen. När de gemensamma ringklockorna försvunnit på skolorna har problemet med att komma in efter rasten ökat. Många lärare vittnar om att de har elever som regelmässigt kommer för sent och som t ex som har svårt att veta om det är möjligt att sätta igång ett jättekojbygge på 10-minutersrasten eller inte. Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen - SPSM

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Formativ undervisning och bedömning. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Formativ undervisning med IKT i svenska. Att bedöma lärande: Feedback, feedup, feedforward. UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom. If you’ve followed our blog here at Teach Learn Grow, you know that we’re a huge proponent of formative assessment.

There is no shortage of formative assessment techniques available to teachers to use in their classroom. They provide teachers the valuable feedback they need to adjust their teaching so student learning moves forward. Add to the many techniques the digital tools available these days in smartphones and tablets, and formative assessment becomes easier than ever to implement. We’ve blogged previously about some of these digital tools, and I recently came across Jeff Knutson’s blog at Graphite – Fantastic Formative Assessment Tools that Give Great Feedback.

I wanted to add his discoveries to our list in an effort to build it out and make it a comprehensive go-to for teachers looking for these tools. Here are Jeff’s digital formative assessment finds that we can add to our list: Here’s a recap of the 33 digital formative assessment tools we previously shared. Bedömningspolicy 2014 med logga.pdf. Hur kan man tänka runt planering? …på många olika sätt tänker vi. De exempel vi visat i olika sammanhang (se nedan) får man använda som eventuell inspiration om man så önskar, men det finns ingen ”stockholmsmall” för en planering. Har aldrig funnits, vill vi gärna förtydliga. Munkegärdeskolans bedömningpolicy, .docx. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Formativ bedömning i en klass på 32 elever, hur gör man?

Synligt Lärande. Kamratbedömning. Bedömning-del-2-likvärdighet. James Nottingham. James Nottingham's TEDx Presentation: Labels Limit Learning Interviews with Carol Dweck James regularly presents alongside Carol Dweck, Professor of Psychology at Stanford University and bestselling author of Mindset. Below are 6 clips from an interview James did with Prof Dweck in 2010. To know more about Carol Dweck's work, you can: Read Mindset by Carol Dweck, the Growth Mindset pocketbook by Hymer & Gershon, or Encouraging Learning by James Nottingham Carol Dweck 1: Should we Praise Children? Carol Dweck 2 – Two Stars and a Wish Carol Dweck 3 – Does Competition Motivate Children? Carol Dweck 4 – Should we have High Expectations? Carol Dweck 5 – Must, Should, Could. Regler. Systematiskt-undervisningskvalitet-med-samtalmodell-inlagd1.pdf.

BFL-möten. Plattform BFL - Hem. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav. Att sätta betyg. Från höstterminen i årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) och framåt får eleven betyg i slutet av varje termin och kurs. I slutet av årskurs 9 och i slutet av sista terminen i gymnasieskolan får eleven slutbetyg. Det är slutbetyget eleven använder för att söka sig vidare till gymnasieskolan samt högre studier.

Varje elevs kunskaper ska bedömas och betygssättas utifrån kunskapskraven. Det är inte bara de kunskaper som eleverna får genom undervisningen i skolan som ska beaktas. Läraren ska enligt läroplanerna utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven, samt göra en allsidig bedömning av de kunskaper eleven visar när han eller hon sätter betyg. Betyg ska sättas efter avslutat ämne eller kurs. Svensklärares bedömning. Bedömning. Rätt återkoppling utvecklar lärandet. Återkoppling som innehåller korrekta svar, kommentarer, förslag och frågor utvecklar elevernas lärande och deras förmåga att styra sin egen utveckling, visar Agneta Grönlund i en ny lic-avhandling.

I lic-avhandlingen presenteras en genomarbetad forskningsöversikt om formativ bedömning och Agneta Grönlund konstaterar att uppgifterna som används i undervisningen bedöms på olika sätt. Prov som fokuserar på fakta ingår ofta inte i en formativ bedömningspraktik hos lärarna, medan inlämningsuppgifter och loggböcker används formativ. Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken - Dylan William - 9789144083698. Bor%C3%A5s%20stad. Bedömning för lärande 5 nyckelstrategier knyta praktisk övning till. BFL och KvUtiS på IOS och Android. BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. BFL och kollegialt lärande – powerpoint Dylan Wiliam. Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London, och är en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning.