background preloader

Artiklar

Facebook Twitter

Skolverket nyanlända. Unicef Mota barn pa flykt digital v3. FULLTEXT01.pdf. Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv. Som ständigt uppkopplad har den smarta telefonen klivit rakt in i det mest privata.Åse Victorin Cederquist och Anna Nygren Våra ungdomar mår inte bra.

Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv

Stress, sömnbrist och ständig digital uppkoppling bidrar till att den psykiska ohälsan hos unga i dag är större än någonsin. Kunskapen om hjärnans och kroppens behov är generellt dålig och många föräldrar förstår inte att ta sitt ansvar som gränssättare och vägledare för sina barn. Utbilda föräldrarna och ge lärarna ett pedagogiskt verktyg om livsstilsfrågor så att unga får hjälp att hantera sitt uppkopplade liv. Annars riskerar dagens ungdomar att bli en förlorad generation. Senaste veckan har fokus i medierna, inte en dag för tidigt, lagts på problemen med ständig uppkoppling och mobilberoende. Vi människor är genetiskt gamla varelser som utvecklats under lång tid, liksom allt levande på jorden, i relation till naturen. Socialstyrelsens rapport från 2013 visar en fortsatt ökande psykisk ohälsa bland Sveriges ungdomar. ”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna

I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat.

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna”

Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Men trots enorma satsningar har skolresultaten sjunkit. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Läsandet bland pojkar ökar kraftigt.

Pojkars läsförståelse har varit ett mörkt kapitel i den svenska skolhistorien.

Läsandet bland pojkar ökar kraftigt

Men nya siffror från SCB visar att läsandet bland pojkarna i årskurs fyra till sex nu har ökat. – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande, säger läsforskaren Caroline Liberg. Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar.

I den senaste Pisaundersökningen hade svenska pojkar i snitt 51 poäng lägre resultat än flickor. Men ny statistik från SCB visar att den negativa utvecklingen redan kan vara på väg att vända. ”Jag blev ert monster” - Opinion. Jag heter Martin Öberg.

”Jag blev ert monster” - Opinion

Ja, jag vet, jag ser inte ut som en Martin Öberg. Det har sagts mig förut. Det tycks vara viktigt för många att berätta att jag avviker, att det är något fel i min svenskhet. Att komma ut som bög var en barnlek jämfört med att komma ut som svensk. Lägg krutet på The Big 5. Just nu sitter lärare runt om i landet och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11.

Lägg krutet på The Big 5

En avgörande fråga är om dessa planeringar blir ytterligare en plikttroget framtagen hyllvärmare som stjäl tid och tar död på lärares kreativitet, eller ett levande pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem skrivs en lokal pedagogisk planering? Är det för att synliggöra mitt eget tänkande kring undervisningen, för kollegor, för skolledare, för eleverna eller deras föräldrar?

”Rätt” svar är: För alla dessa grupper. Betänk till exempel att elever med Lgr 1 1 nu behöver åtta alternativt tolv betyg med minst E för gymnasiebehörighet – det kräver begripliga lokala pedagogiska planeringar. I värsta fall får elever och föräldrar ta del av sjutton obegripliga lokala pedagogiska planeringar, en per ämne. Vilka är då de viktigaste förmågorna? Är det ont om D? Läsförståelse/undervisning. ”Critical literacy” synliggör maktrelationer och motiverar. I ett critical literacyarbete ska förskolebarn och grundskoleelever ges möjlighet att tillsammans med andra analysera olika textformer som omger dem.

”Critical literacy” synliggör maktrelationer och motiverar

Olika textformer kan t.ex. vara paroller, bloggar, dikter, reklamskyltar, kataloger, filmer, foto, serietidningar, datorspel, TV-program, tidningsartiklar, projektplaner, skönlitterära texter, enkäter etc. Critical literacy handlar om att: a) bygga förståelse för ett innehåll med hjälp av språket, b) kunna tolka och jämföra olika textformer, c) få en sammanhållen syn på språk, kunskap, identitet och demokrati, d) kritiskt granska klass, genus, etnicitet och andra rättvise- och maktfrågor, samt e) engagera barn/elever i för dem relevanta frågor. I boken ”Glädjen i att förstå” beskriver språkdidaktikerna Kerstin Bergöö och Karin Jönsson lärares och förskolelärares arbete med critical literacy. Språket, en del av vår identitet Bli en medveten textläsare Critical literacy är ett flerdimensionellt sätt att arbeta med språket.

Maximalt grupparbete. Kommunernas_deltagande_i_stadsbidragssatsningar_skolverket_140428. Nyanlända placeras direkt i grundskolan. Tidigare hade Internationella språk- och kulturinstitutet, ISKI, hand om mottagandet av nyanlända elever i Upplands Väsby.

Nyanlända placeras direkt i grundskolan

Eleverna placerades i förberedelseklass i upp till två år med studiehandledning på modersmålet, undervisning i svenska, modersmålet och en del skolämnen. Därefter placerades de ut i kommunens skolor. Efter viss kritik från Skolinspektionen stängde politikerna verksamheten. Från januari 2012 placeras istället nyanlända barn och ungdomar direkt i grundskolorna, som får ersättning för varje nyanländ elev. – Plötsligt dök det upp nyanlända barn på expeditionen som vi skulle ta emot och placera ut i klasserna. Flertalet av kommunens nyanlända barn väljer hennes skola, där nu 40 procent av eleverna talar ett annat modersmål än svenska. . – Jag tycker inte att systemet är bra.