background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till. Alla elever som ingick i studien hade pragmatiska svårigheter (mätt med skattningsformuläret Children’s Communication Checklist-2; Bishop, 2003).

Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till

Ungefär hälften av eleverna hade en expressiv språklig förmåga inom eller strax under normalområdet, medan hälften av eleverna hade resultat som tyder på måttlig till grav expressiv språkstörning (mätt med CELF-Expressiv skala). Två mått på pragmatisk/social förmåga ingick i studien: Pragmatisk förmåga i samtal. KomHIT - Kommunikationsstöd för människor på flykt. Hjärnpodden - Kristina Bähr: #15 - Lågaffektivt bemötande i skolan - Intervju med Maria Bühler. Lågaffektivt bemötande används i skolan genom att förutsätta att barn "vill göra rätt om de kan" (Ross Greene).

Hjärnpodden - Kristina Bähr: #15 - Lågaffektivt bemötande i skolan - Intervju med Maria Bühler

I Sverige finns ett nätverk av psykologer, som arbetar med lågaffektivt bemötande i skolan och i det nätverket arbetar Maria Bühler, som är gäst i detta avsnitt av Hjärnpodden. Grunden i synen på barn med problemskapande beteenden är att kraven är för stora och barnet/ungdomen har bristande färdigheter i sättet att hantera kraven. Det kan bero på stress, belastning och/eller olika kognitiva funktionshinder, som är osynliga på utsidan.

Moment 1. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten. De 6 typerna av särskilt begåvade barn. Kamrat - etik & moral (steg 1) Shire - ADHD. Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige - Rädda Barnen. Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser?

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige - Rädda Barnen

Se våra korta filmer där Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jannes pratar om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer. Film 1: Så påverkas barn som är utsatta för påfrestningarI den här filmen ger vi svar på frågan om vad trauma egentligen är. Kära Pappa (Care Norge) - Emanuel Karlsten. Skollagen Del 3 – PYS. Undantagbestämmelsen eller PYS-paragrafen som den också kallas har som syfte att ge elever, som annars inte har haft någon möjlighet att nå ett betyg i ett visst ämne, samma förutsättningar som alla andra.

Skollagen Del 3 – PYS

Kravet för att omfattas av paragrafen är att eleven ska ha en funktionsnedsättning som utgör ett direkt hinder att nå kunskapskravet. Om elevens svårigheter kan avhjälpas med särskilt stöd bör inte paragrafen tillämpas, utan det ska vara omöjligt för eleven att nå kunskapskravet oavsett vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges. – Jag tycker att en NPF-diagnos generellt bör anses falla inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Aspergers syndrom. Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsskillnad.

Aspergers syndrom

Ofta säger man bara asperger. Det är inte en sjukdom. Asperger syns inte utanpå. De som har asperger är oftast normalintelligenta och många har väldigt god språklig intelligens. Om du själv har asperger, har du kanske tänkt på att du ibland funkar annorlunda än de flesta andra. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan.

"Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas"

Mitteninsatserna är för de med större behov medan toppen består av individuella analyser och intensiva insatser för elever med stora svårigheter, säger Peter Karlsson, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. ALEX: "Språkstörning är ett dumt ord" Alexander ser ut som en typisk tonårskille men under ytan kämpar han med sin språkstörning.

ALEX: "Språkstörning är ett dumt ord"

Språkstörningen märks när han pratar. Ibland tappar och famlar han efter ord, gör annorlunda ordval, glömmer stavelser och böjer ord lite annorlunda. När någon annan pratar koncentrerar han sig maximalt. Victors berättelse. Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn. Låg-affektivt förhållningssätt handlar om att skapa en miljö som präglas av lugn, trygghet och positiva förväntningar.

Tips! Så bemöter du vredesutbrott hos barn

Affekter och känslor smittar, ofta reagerar vi med samma affekt som de vi möter. Självhjälp. Om ADHD - Riksförbundet Attention. Det syns inte utanpå att man har ADHD, men det känns ofta i kroppen.

Om ADHD - Riksförbundet Attention

ADHD kan göra så att det blir svårt att sitta still, lyssna eller vänta på sin tur. Film - Alex besöker BUP - Region Gävleborg. Pysparagrafen. För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning.

Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ofta pysparagrafen. Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Bestämmelsen är till för att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte har möjlighet att nå ett visst betyg. Bildstöd. Extra anpassningar - va då, då? Stödpyramid. Christina Franzon Wallin och Josephine Andersson fokuserar på basen i pyramiden. Ju mer ledning, stimulans och extra anpassningar som ges eleven, desto mindre behov av särskilt stöd.Bild: Mikael Wallerstedt. Maskineriet kring åtgärdsprogram satte stopp för själva arbetet med eleverna. Medan lärare och annan skolpersonal utredde och dokumenterade rann månaderna i väg. Eleven som hade svårt att lära, kom ännu mer efter. Förändringen i skollagen trädde i kraft den 1 juli förra året.

Innebär detta något nytt under solen? Åtgärdsbank - Umeå.