background preloader

BFL

Facebook Twitter

Att ställa frågor i undervisningen

De 5 nyckelstrategierna. BFL. Bedömning kan vara både summativ och formativ.

BFL

Provresultat och betyg är exempel på summativa bedömningar, medan formativ bedömning handlar om formerande processer med t.ex. återkoppling under lärprocessens gång. Vi kallar det bedömning för lärande (BFL) och menar att det är ett förhållningssätt till lärande och kunskap som handlar om undervisningens kvalitet och effektivitet. Lärandematriser. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Jag har under vintern med stor behållning läst boken “Lärandematriser” av Johan Alm.

Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande

Boken är en handfast och konkret handledning i att skapa just “lärandematriser”. Matris som matris kanske du tänker, men författaren har ett genomtänkt koncept som prövats, omprövats och förfinats under många års användande. I boken skriver han på ett smittsamt entusiasmerande sätt om sitt verktyg. Till utseendet liknar den en vanlig bedömningsmatris som är uppdelad i tre nivåer (som t ex de tre nivåerna i kunskapskraven). Innehållet har dock ett helt annat sikte. Grundläggande frågor vid bedömning film från Skolverket. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning?

BFL @visesiskolan

Att tänka på vid bedömning/ gemensam angelägenhet/ G Ericksson Skolverkets filmer. Carol Dweck. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. Hull och Heyer Formativ bedömning i praktiken. Alignmentplanering. BFL. BFL, sva, sfi och modersmål. Mina kollegor Lena Ramirez Södergren från KomVux och Maria Lachan från Ludvigsborgsskolan och jag har haft en studiedag tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, svenska för invandrare och modersmål.

BFL, sva, sfi och modersmål

Här är lite av det jag tog upp: För SFI finns digitala verktyg förspråkutveckling. Jag kan också rekommendera en annan mycket bra, och öppen, lärresurs för studiehandledning. Vi tittade på ett inslag i Rapport i SVT som handlade om nyttan med Twitter för lärare. För mer inspiration: Anna Kayas blogg Ny i svenska skolan. Big Ideas for the classroom: Growth Mindset - Episode 1/5.

Big Ideas for the classroom: Growth Mindset - Episode 2/5. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Enheten för flerspråkighet och integration. Vi har tidigare skrivit ett inlägg om Kahoot, som är ett spelsystem där man svarar på frågor i realtid.

Enheten för flerspråkighet och integration

Här kan du som pedagog lägga upp test eller frågor som du vill att eleverna ska besvara eller fundera kring. Eleverna hittar just dina frågor på sina mobiler via ett game pin, som kan liknas vid en adress. Den här måndagen tänker vi på EFI presentera ytterligare ett fantastiskt verktyg för att skapa quiz, tester och övningar.

Kahoot

Responsmall på elevers skrivande av Marika Nylund Ek. Kamratrespons. Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift

Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. 5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools. Kommunförbundet Skåne. Dylan Wiliam. Ulrica Elissons förmågeskyltar. Matris Svenska åk 1-3. Kamratbedömning. Procedurförmåga[1] Begreppslig förmåga. Analysförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Värdegrundande förmågor. Från kass till vass. Mentimeter. Något jag ett bra tag har velat bli bättre på är att använda mig av ARS - Audience Response Systems.

Mentimeter

ARS nämns ofta i sammanhang som rör formativ bedömning. Bland annat Christian Lundahl (i sin bok Bedömning för lärande) lägger därför stor vikt vid att berätta hur lärare kan arbeta med att ställa frågor som gör att man får syn på lärandet. ARS kan därför vara ett viktigt verktyg i klassrummet för att synliggöra hur eleverna reagerar på undervisningen. Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Koden till bättre lärande.

Boktips om formativ bedömning och lärande

Formativ undervisning. Bedömning för lärande i Varberg. Inför studiedagen den 28/10 så förväntas samtliga deltagare ha tittat på några korta filmer samt reflekterat över ett par frågeställningar. 1.

Bedömning för lärande i Varberg

Börja med att titta på Christian Lundahls två filmer som dels förklarar vad bedömning för lärande är samt beskriver skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Titta även på Skolverkets film från bla Borås. Christian Lundahl: Varför bedömning för lärande? Christian Lundahl: Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen. Det var ingen som begärde det av mig.

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen

Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Bedömning för lärande. Planering och bedömning i matematik. Jag har under flera år använt mig av pedagogiska planeringar bland annat i matematik med mina elever i åk 1-3.

Planering och bedömning i matematik

För att eleverna ska få öva på att självvärdera sig samt se progression i lärandet har jag som stöd haft matriser med till varje planering. Dessa har varit väldigt konkreta så att eleverna redan från början förstår och kan ta ställning till vad de tycker att de kan. Istället för att ha en lång planering har jag valt att göra många kortare för att de hela tiden ska kännas aktuella och eleverna har koll på vad som förväntas av dem. Matriserna har vi använt när vi har börjat ett område och när vi slutat. Bedömningsaspekter. Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Utveckla din bedömarkompetens i svenska/svenska som andraspråk - Föreläsning. Start - Bedömningsportalen. Skolverket erbjuder stöd för bedömning i flera ämnen på grundskolenivå. Här i bedömningsportalen finns just nu stöd för bedömning i: Bild Biologi Engelska Historia Fysik Kemi Matematik Moderna språk Musik Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan Åtkomst till de skyddade materialet kräver lösenord.

Det är rektorn som ger behörighet till dessa bedömningsstöd. Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen. Att bedöma lärande: Bedömning av kunskap. Bedöma skriftlig förmåga. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet.

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Sju anledningar till att utvärdera. Dylan Wiliam. Analysförmåga. Arbeta formativt med digitala verktyg Patricia Diaz Bokmässan 2014. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. En struktur för synligt lärande. Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig.

Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Två andra består i att se till att undervisningen är allsidig och att lärandet blir synligt. Klassrumsglimtar. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. BFL + Genreundervisning = Sant. Med tanke på de uppskattade inlägg om bedömning för lärande och andraspråksutveckling och kamratbedömning som Robert Walldén tidigare har publicerat på Skollyftet bad vi honom skriva ett inlägg om den rapport han nu skrivit klart.

Robert Walldén har skrivit en rapport inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete som heter Genrepedagogikens vad, hur och varför i undervisningen av vuxna andraspråkselever och i detta inlägg delar han med sig av sina nyvunna kunskaper och erfarenheter. Kan man ägna för mycket tid åt att analysera sin egen undervisning? Jag upplever att jag åtminstone har tangerat gränsen för vad som är fruktbart under denna termin, då jag återigen har arbetat halvtid samtidigt som jag läser kurser i pedagogiskt arbete och svenska som andraspråk. Inledningsvis vill jag gärna göra de kopplingar mellan genrepedagogik och bedömning för lärande som av utrymmesskäl inte gjordes i rapporten. Genrepedagogiken som gemensam referensram. Formativ undervisning och bedömning. Formativ bedömning. Plattform BFL - Hem. Språkutvecklande klassrum. Fredrik Sandström. Tävlingar och quiz har alltid varit kul, men med hjälp av digitala verktyg blir det ännu roligare.

Att göra en Kahoot är förhållandevis enkelt. Gå in och skapa ett konto på getkahoot.com och påta ihop ditt första quiz eller låna någon annans. BFL. Bortom glasspinnar och fjärilsmakaroner… Att BFL (bedömning för lärande) är en av de hetaste trenderna i skolans värld just nu har nog ingen lärare missat. Det pratas om Dylan Williams fem nyckelstrategier och Christian Lundahls YouTube-föreläsningar i näst intill varje lärarrum idag. Det är fascinerande att följa utvecklingen och se hur lärare på ett så påtagligt sätt har tagit till sig detta förhållningssätt och tillämpar dessa principer i sin undervisning.

Nu låter det kanske som att jag är kritisk till detta, men så är det inte alls! BFL, sva, sfi och modersmål. BFL. #frågebatteriet. Verktyg för formativ bedömning. EPA. Borås Tidning uppmärksammar BFL.