background preloader

Kunskapsplan/Kunskapskrav & bedömning & betyg

Facebook Twitter

Formativ undervisning & bedömning & betyg

Undantagsbestämmelsen- PYS. Stöd insatser/Extra anpassningar. Skolans styrdokument. Elever som behöver stöd har rätt att få det.

Skolans styrdokument

Bevis för det hittar vi i våra styrdokument och de internationella dokument som ligger till grund för dem. * Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner en samlingssida I Skollagen (2010:800) (senaste ändring 1/7-14) som är stiftad av riksdagen finns grundläggande bestämmelser om hur utbildningen ska bedrivas och vilka krav som ställs på kommunerna, och bestämmelser som rör eleven och föräldrarna. När det gäller elever i behov av särskilt stöd kan man läsa: ... Skolverkets allmänna råd: Allmänna råd för arbetet med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram En elev som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling. Skolförordning (2011:185)Gymnasieförordningen 2010:2039 I Kap 10.

Son. Kunskapskrav - matris. Betygsmatris engelska lgr 11 1. PALS-tabell-svenska, parläsning. BFL-15. Kommentarmaterial till kursplanen i engelska. Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska. Kursplanen i Svenska. Kunskapsplan i Engelska. Förmågorna parspel1. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Ny kunskapsvägg med CI, förmågor och kunskaskrav. Jag och en kollega har suttit och sorterat förmågorna och kunskapskraven.

Ny kunskapsvägg med CI, förmågor och kunskaskrav

Det är inte förstå gången men jag tycker jag lär mig så mycket då man pratar igenom hur man lägger upp undervisningen mot respektive förmåga. I det centrala innehållet får vi veta vad varje förmåga ska fokusera och bedömas i och vi valde att lägga in den centrala innehållet för respektive färdighet – reception och produktion och interaktion för att belysa att vi inte bedömer något som inte ska bedömas. En punkt under reception språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter ska till exempel inte bedömas i elevens tal eller skrift utan enbart lyftas i undervisningen där eleven tar in kunskapen. Vidare kan man se att: Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Brukar ni gå igenom läroplanen så här noga? Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt i fysik.

Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang i matematik. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Att utveckla ett resonemang i svenska. Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang (matte)

Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt (fysik) Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva (slöjd) Förmågorna i engelska.doc. Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper. De olika begreppen genrer och texttyper förekommer flitigt i skolans värld, men vad är vad?

Svenskläraren tolkar begreppen genrer respektive texttyper

Och vad ska vi använda för att benämna de olika texter eleverna ska lära sig behärska enligt Lgr11? Jag kommer försöka reda ut och tolka begreppen och varför vi ser så olika på dem. Jag kommer också lista de olika familjerna av texttyper och visa på vilka texter som hör hemma i det centrala innehållet i svenska och vilka som inte gör det genom att skriva exempel på olika texttyper efter varje familj. I slutet av denna text finns ett delat dokument samt Canvas här med de olika texttyperna likt bilden nedan om ni vill skriva ut och sätta upp i klassrummet: Varför reda ut det?

Till att börja med ska jag svara på varför det här är viktigt för mig. Vad gäller? Svaret jag kom fram till är att vi ska använda oss av begreppet texttyper i grundskolan. Litteraturvetenskap och språkvetenskap förväxlar begreppen Olika indelningar eller familjer – vilken gäller i Lgr11? Texxtyper i skolan enligt Lgr11 Ledin, Per. Pedagogiska entréer - att inleda en lektion. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt.

Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. Anmälan Lärare och skolledare i årskurs 4–6 Kursen är stängd.