background preloader

Kamratbedömning/Respons

Facebook Twitter

KAMRATREPSONSMALLAR FÖR SKRIVNING VID FORMATIV BEDÖMNING. Att ge respons. Vad är en bra text? Vilka är berättarkonstens hemligheter? Så här skriver Bente Clod i sin bok Skriv - en bok om att skriva: Personligt uttryck "En bra text har något som skiljer den från andra texter. Den som skrivit den får oss att läsa om välkända ämnen med nytt intresse. Språket är ursprungligt och har en personlig uttrycksform som inte liknar någon annan.

Handling och stämning "En text kan också vara bra i kraft av handlingen eller personernas sätt att leva, på grund av skönhet eller en överraskande effekt, stämning eller situation. " Inre bilder "En personlig berättelse som samvetsgrant tar upp alla detaljer, skapar inte en litterär text. Vad betyder ordet "bra"? Alla som får ett arbete utvärderat vill naturligtvis veta vad som var "bra". Genom att få tillgång till dramaturgins ord och begrepp får du hjälp att upptäcka vad som fungerar i en text. Under MaketeMetodens skivarkurser använder vi oss av beskrivande respons som förklarar vad som fungerar i en text. Diffus respons Beröm. Responsmallar | Mitt öppna klassrum.

Geddit: Webbaserad elevresponssystem. Geddit är ett gratis webbaserat elevresponssystem som gör att lärare snabbt kan mäta elevernas förståelse. Eleverna använder appen och anger sin nivå av förståelse på en skala 1-5. Denna formativ bedömning låter lärarna veta om de kan gå vidare eller inte. Återkoppling är privat och i realtid. Du kan också använda flervalsfrågor och korta bedömningar. Det finns också en Chrome app för Chromebooks. Det är lätt att registrera sig och använda Geddit. Du och dina elever skapar konton. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! | Fröken IT.

YES WE CAN! Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande.

YES WE CAN, säger Obama. För att inte skrämma iväg dig som inte är bekant med varken med flippade klassrum eller den formativa bedömningen/bedömning för lärande, ska jag sammanfatta de fem principerna för formativ bedömning/bedömning för lärande, och ge dig tips på var du kan hitta mer information och förslag på vilka digitala verktyg som de kan integreras med. Vad menas med att…? Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Två stjärnor och en glödlampa – kamratbedömning. Kamratbedömning, ett bättre sätt att bedöma elevtexter? Eleverna lär av varandra och får se olika kvalitéer hos kompisarna. Genom att läsa och diskutera olika texter, både egna och andras, kan de få tips och stöttning för att utveckla sitt skrivande.

Viktigt att eleverna pratar om vad man gillar i texter och vad som gör en text spännande, rolig, ledsam osv. Vad i texten får läsaren att vilja veta mer? Läraren i filmen nedan berättar att när eleverna bedömmer varandra är de rakare och ärligare än vad lärare ofta vågar vara. Se denna film och bli inspirerad:) Relaterade Webbverktyg en del av skolans vardag? Sitter och läser Christina Löfvings bok, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. I "Allmänt" Digitala skollyftet Tack vare mitt "utvidgade kollegie" på Twitter ramlade jag över en spännande sak; Det digitala skollyftet. Använd potentialen hos din iPad till mer än appar Inspirerande sätt att arbeta med iPad. Två stjärnor och en önskan. Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning. Har lovat att dela med mig av mina responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska.

De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Det underlättar också rättningsbördan för lärare. Jag har responsmallar för nedanstående hittils men planen är att utöka allt eftersom vi arbetar vidare. Här finns en allmän som en av mina barndomsvänner gjort. Vid skrivandet kan de ha nytta av denna Lathud. Vid bedömning av elevtexterna rekomenderar jag Språket på Väg del 2 från Skolverket där det finns matriser för kriterier i de olika stegen. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Kamratbedömning utvecklar. I en tredjeklass på Hagaskolan i Umeå arbetar eleverna med kamratbedömning i svenskan. – Först sitter vi och skriver, sen läser vi varandras sagor.

Vi ska ge beröm på två saker, sedan får man önska något som man tror kan göra sagan bättre, berättar Melvin. Melvin och Ella sitter bredvid varandra i klassrummet. När de skriver jobbar de med var sin berättelse. Efter en stund är det dags att spara, för snart ska de byta dator med en kamrat. Deras lärare, Karin Bergvall berättar vilka som ska läsa och bedöma varandras texter idag. Kamratbedömning ska ingå i skolarbetet enligt läroplanen. . – Vi som arbetar med de yngre eleverna på skolan har varit på föreläsningar om modellen ”Att skriva sig till läsning”. ”Two stars and a wish” Karin hade läst Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande” och blev påmind om något hon läst tidigare. . – Jag frågade barnen om vad man kan ”tycka” om en text? Modeller för bra texter Ella och Melvin tycker att det är roligt att läsa varandras sagor. Two stars and one wish.

Kamratrespons. Att få respons från andra är en ovärderlig hjälp när eleverna arbetar med såväl en text, en produktion eller praktisk arbetsuppgift. Att ge respons på andras texter och produktioner gör också eleverna till en mer medvetna granskare, eftersom de läser in sina egna erfarenheter och intentioner i det arbete de ska respons på. Respons kan öppna deras ögon för det de inte ser, både starka och svaga sidor. Det kan också bidra till ansvarstagande, självvärdering och öka förmågan att reflektera över det egna lärandet, det så kallade metakognitiva lärandet. Vid förberedd respons, som oftast är av högre kvalitet än vid muntlig, föreslås följande tillvägagångssätt av Dysthe m.fl. (2011): Koncentrera dig först på att fånga textens/produktionens fokus eller syfte.Markerar det som du tycker är bra.

Notera också det som är oklart formulerat/presenterat.Formulera kortfattat med egna ord vad du anser vara det viktigaste.Skriv ner några frågor, be om preciseringar och klargörande t.ex. Kamratrespons by christina kihlström on Prezi. Responsschema. Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons. Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. De skulle också ge ett tips eller idé på vad kompisen ska tänka på att förbättra till nästa gång. Innan samtalade vi om hur man ger bra tips till varandra, att man är trevlig och ger tipsen på ett bra sätt, så att ingen blir ledsen. Du läser lugnt och med tydlig röst.Du läser korta ord med flyt.Du ljudar längre ord.Du pausar vid punkt.Du gör en kort paus vid kommatecken.Du läser det mesta av texten med flyt.

Lappen med två stjärnor och en idé klistrade vi in där det fanns plats längst bak i läxboken. De konkreta tipsen har jag fått av Cecilia Seiman. Kamratrespons i skrivprocessen. Efter att ha läst Christian Lundahls Bedömning för lärande fick jag ny energi att ta mig an kamratrespons på texter elever skrivit på lektionerna i Svenska B. Jag har gjort trevande försök förut, det har jag. Det har aldrig blivit särskilt bra. Jag har som mål den här terminen att utveckla formativ bedömning i alla ämnen. I svenskämnet har jag trevat efter en form, men Bedömning för lärande gav mig flera bra redskap, däribland metoder för att aktivera elever som resurser åt varandra och olika sätt få eleverna att ta lärandet i egna händer. I skrivprocessen i svenska kan allt detta aktualiseras. Jag ville prova! Hur gjorde jag? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vad lärde jag mig? Eleverna kan vara resurs åt varandra. Lärarrespons på elevers skrivande. Kamratrespons, text.

Kaizena.