background preloader

Mitt öppna klassrum

Mitt öppna klassrum
Related:  Bedömning - betyg - omdömen

Hålla ordning på bedömningen. | Tankar om svenska Så här i bedömningstider är det ju hög tid man fundera på huruvida man har ordning på bedömningen kring varje elev. Det är ju nu ett summativt stopp ska ske. Vi stannar upp och gör ett avtryck: här befinner vi oss just nu. Hur gör DU för att hålla ordning på varje elevs kunskapsutveckling? Hur håller du reda på bedömningarna och uppgifterna? Flera lärare på min arbetsplats använder sig av kunskapskravsmatriser för detta ändamål. Jag har en matris/elev och de ligger digitalt på en bärbar hårddisk. Eleverna får titta på min förteckning när de vill och de får en sammanställning av aktuellt resultat vid utvecklingssamtalet. Summa summarum, kunskapskravsmatrisen hjälper mig något oerhört med att hålla ordning på varje elevs bedömning och att sätta betyg tar inte alls så värst lång tid heller. Hur gör du? /Hanna

Kunskapsvägg åk 4-6 Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6. Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. Om du vill läsa mer om det jag lagt ut tidigare om hur jag jobbar med kunskapsväggen finns det under Kunskapsväggen i menyn eller via taggen kunskapsvägg. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Om du vill ladda ner materialet så hittar du det på Skolmagi. Flera har hört av sig och önskat få mallen som jag har använt när jag har gjort kunskapsväggen. Hoppas att ni som efterfrågat mall kan få nytta av detta.

Läs- och skrivwebb - Läsa & skriva Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin 2006). För att kunna se filmerna på vår webbplats krävs att du har Flash Player version 8 eller nyare installerad på din dator. Läsläget i världen År 2000 fanns ca 104 miljoner barn som inte gått i skolan och 862 miljoner vuxna som inte var läs- och skrivkunniga. Samhällsuppdraget I läroplanen för förskola och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet finns förskolans och grundskolans nationella mål med avseende på barns tidiga läs- och skrivutveckling presenterade. Skriftspråksutveckling Fortbildning

Dokumentation – att hitta en form som underlättar Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper. Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Under lektionerna sker det massor varje gång och det är klart att det noteras, men om jag inte har ett enkelt sätt att sätta det på pränt så har jag väldigt svårt att plocka fram all den informationen när det är dags för att skriva omdömen eller sätta betyg. Nu finns jag i en kommun som inte har ett så väl fungernade digitalt verktyg. Jag skriver noteringar om vilka teman vi har jobbat med och när i tiden det har skett. Vi har kommit överens om att vi gör så här även i år 4:a vilket gör att när jag möter eleverna i år 5 så ser jag vilka kunskapskrav de har jobbat med och hur det gick då. Men hur ska man hinna det?

jlsu Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen. Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Den som vill ha isbergsillusionen som pdf kan ladda ner den här: Isbergsillusionen

Fem förmågor i fokus Enligt läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och argumentera, reflektera och jämföra. I Lgr 11 finns det 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och före detta lärarutbildare, ville hjälpa lärare att fokusera på det som är viktigt. När han gick igenom grundskolans kursplaner fann han att de övergripande målen gick att föra samman till fem – the big five. – Det är de här förmågorna som ska utvecklas under lektionstiden och sedan bedömas. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. – Vi har gått igenom konceptet på föräldramöten, har med det i blanketten som elever och föräldrar skriver inför utvecklingssamtalet och när vi skriver IUP följer de fem förmågorna med som en röd tråd i alla ämnen. Ida Sohlberg inleder varje lektion med att redovisa vilka förmågor de ska arbeta med. – Oftast får jag in åtminstone fyra förmågor. – Jag vet att jag ligger nära både kunskapskraven och kursplanernas centrala innehåll.

untitled Skolverket - aktuella regeländringar 1 augusti 2018 Allmänt Överlämning vid skolbyte Från och med 1 juli 2018 är skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven när hen byter skolenhet eller skolform. Överlämning vid skolbyte Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Lagstiftningen på utbildningsområdet har anpassats till det nya regelverket om behandling av personuppgifter som trädde i kraft i maj 2018. Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2018. Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Det skedde fler regeländringar på skolområdet under sommaren 2018. 1 januari 2019 Förskola Förskola på nationella minoritetsspråk Regler om rätten till förskola på nationellt minoritetsspråk har förts över till skollagen och delvis stärkts. Förskola på nationella minoritetsspråk Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer Nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän 15 maj 2019 1 juli 2019

Skolverket - Undantagsbestämmelsen vid betygssättning I grundskolan och sameskolan innebär undantagsbestämmelsen att en lärare får bortse från enstaka delar av kunskapskraven när hen sätter betyg. Det kan bli aktuellt både vid terminsbetyg och slutbetyg. Undantagsbestämmelsen får användas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Eleven kan nå alla betygssteg även om man använt undantagsbestämmelsen. Det krävs inte att eleven har någon diagnos för att man ska kunna använda undantagsbestämmelsen. Det är läraren som sätter betyg som bestämmer om man ska använda undantagsbestämmelsen. I grundsärskolan är reglerna liknande, men en elevs utvecklingsstörning räknas inte som särskilda skäl.

Kan man undanta hela den muntliga delen i engelska för en elev med selektiv mutism? Vi har en elev som inte talar i skolan. Skriftlig kommunikation fungerar, men nu undrar vi hur vi ska göra vid bedömningen av de nationella proven. Det kan många gånger vara mycket svårt att locka elever med social fobi, selektiv mutism eller dylikt, att tala. Ni har kommit en bit på vägen genom att eleven erbjuder sig att svara skriftligt på den muntliga delen. Situationen hade ju kunnat vara den att eleven vägrat totalt. Frågan är om det hade kunnat gå att komma ännu längre. En annan fråga är vilken årskurs detta handlar om. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Om ni kan "pysa", det vill säga tillämpa undantagsbestämmelsen, måste avgöras lokalt. Eleven måste ha en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur, och det är endast enstaka delar av kunskapskraven som kan bortses ifrån.

”Olämpligt att sätta flera betyg under termin eller kurs” Det finns några ytterst goda anvisningar i Betyg och betygssättning, Skolverkets allmänna råd med kommentarer från 2018, som rektorer och lärare hittills inte verkar ha snappat upp. En förklaring kan vara att man ännu inte nåtts av insikten att dessa råd i betydande utsträckning skulle kunna förbättra både arbetsmiljön för lärare och kunskaperna hos eleverna. 1) Använd aldrig betyg för enskilda uppgifter på prov, på det sammanlagda provresultatet eller på inlämningsuppgifter. 2) Flera betyg under terminens eller kursens gång bakbinder dessutom lärarens möjligheter att sätta det mest rättvisande slutbetyget på eleven. Eleven har av läraren fått tre ytterst svaga C på tre olika prov, samt ett svagt D på ett annat. 3) Det är inte möjligt för läraren att avgöra till vilket betyg som en viss enskild prestation hör. 4) Betygssättning på enskilda uppgifter och prov leder vissa elever till att göra så lite som möjligt. Gunnar Hyltegren, disputerad senior lärare

Related: