background preloader

Läs och skrivundervisning

Facebook Twitter

Mårten Melin. Mellan raderna: serie om olika författare. Skriva. Att undervisa nyanlända elever. Många frågor som jag får rör undervisningen av nyanlända elever.

Att undervisa nyanlända elever

Många undrar hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärning med nyanlända och många undrar hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever. Det är inga lätta frågor att besvara och många gånger har jag önskat att det fanns tydliga exempel att dela med sig av. Gärna exempel där man får se lärare undervisa. När jag och min kollega Monica Lindvall fick möjlighet att skriva en text till Skolverkets utprövningsomgång av Läslyftet valde vi att skriva en text som vi hoppas att lärare i de allra flesta ämnen och årskurser kan finna intressant. Anna_kaya added: Reading 101 for English Language Learners. Några mycket enkla och användbara tips. När man undervisar andraspråkselever i läsning och skrivning: 1 Låt eleverna skriva frågor till karaktärerna de läser om.

Några mycket enkla och användbara tips

Det väcker engagemang, aktiverar elevens eget tänkande och hjälper en som lärare att förstå elevens tankar om texten. Frågorna kan man sedan använda för ytterligare undervisning.

Reciprocal Teaching

Språket lyfter. Svenska tankar för åk 3. Tredje veckan för terminen är till ända och vi börjar hitta in i rutinerna så sakteliga.

Svenska tankar för åk 3

Det har varit ett lite extra pusslande med schemat i år, men nu tror vi det börjar lösa sig. Mycket härlig klass med treor vi har, som är sugna på att läsa och lära sig nya saker. På måndagar har vi en lektion som ägnas till läsning i egen bok eller gruppläsning och stavningsträning i den gula Veckans Ord-boken. Här finns möjlighet att träna extra läsning tillsammans med mig och min förhoppning är att jag under den här stunden kommer att få en bra tid till att ge återkoppling på elevernas lärande. Eleverna har fått en liten skrivbok där de dokumenterar en del av sitt arbete med hjälp av läsfixarna. Redovisning%20lässtrategier[1].pdf - Google Drive. Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter - Göteborgs universitet.

Läsinlärning i sju steg. Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Gr... Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen.

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Gr...

Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. De barnen brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. Barn av sitt språk: Hela skolan läser. I Rannebergsskolan i Angered ser man den skönlitterära boken som den bästa källan till kunskap.

Barn av sitt språk: Hela skolan läser

Därför ägnar alla klasser en och en halv timme varje morgon åt högläsning. Skolans hjärta är biblioteket där de där de traditionella läroböckerna fått lämna plats för de skönlitterära. Lässtrategier. Är du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan?

Lässtrategier

Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet. Även andra format finns. Barbro Westlund om RT (Reciprocal Teaching): ”Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning som påbörjades på 1980-talet. Eleverna turas om att inneha lärar- respektive elevrollen i smågrupper. Arbeta med skönlitteratur. Läsförståelsestrategier. Nu har jag arbetat ett tag med att undervisa i läsförståelsestrategier.

Läsförståelsestrategier

När jag tänker tillbaka på min undervisning i svenska så kan jag inte förstå hur jag tänkte när det gällde elevernas utveckling av sin läsförståelse. Visst har jag alltid förespråkat textsamtal som den viktigaste strategin för att utvecklas. Att läsa tillsammans, ställa frågorna och diskutera med varandra för att få syn på t ex likheter och skillnader i tolkningar av budskap. Vad jag inte gjorde då som jag gör nu är att visa eleverna hur jag gör. Narrativ genre. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Att skriva skönlitterära faktatexter. Även om terminen snart är slut så arbetar vi in i det sista, både jag och mina elever.

Att skriva skönlitterära faktatexter

Jag med att se till att vi hinner med de sista kravnivåerna och eleverna med att visa mig att de förstått. Vi har sista tiden arbetat med forntiden och jag har valt att i min bedömning utgå från elevernas texter. Jag skrev i mitt förra inlägg om ett sätt att arbeta med texter och faktabearbetning som kallas ”Från Det till Du” och som jag hämtat inspiration till utifrån boken ” Entreprenöriell Pedagogik …” av Lundqvist, Hallberg m.fl. Det vi gjort är att vi i klassen samlat fakta med hjälp av läroböcker, filmer, studiebesök och praktiskt arbete.

Sedan får eleverna utifrån det de arbetat med praktiskt skriva skönlitterära texter med sig själv i fokus. Riktad skrivning – vad innebär det? Jag fick en spännande fråga på sidan Flippa Klassrummet på facebook – vad innebär begreppet riktad skrivning?

Riktad skrivning – vad innebär det?

Så här kommer en förklaring vad riktad skrivning innebär och hur jag kan dra nytta av det i mitt Flippade Klassrum. Jag har i tidigare inlägg skrivit om EPA- metoden. The seven messages of highly effective reading teachers. Centrum För Lättläst - Ordinlärning med Brandkåren kommer. Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Lärmoduler om läsförståelse av skönlitteratur för äldre elever. Kartlägg läsförmågan. Barbro westlund. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. Läsande klass. Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa. I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll.

I Magisterns barn handlar det om en magister som tappar kontrollen i klassrummet när eleverna inte lyssnar på honom och blir så arg på eleverna att han svär, slår handen i en bänk och dessutom svimmar. Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid. Förutsättningar och lärarnas kompetens är avgörande. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Läs- och skrivundervisning. Pennvassaren_smakprov. Att utveckla och samtidigt bedöma elevers läsförståelse. Bildbrickor. Tankar och reflektioner om min undervisning. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Skribentens delar. Jag-är-en-smart-läsare-alex.jpg (JPEG Image, 543x767 pixels) - Scaled (83%) Läsundervisning. Boktips.

Filmer om läsundervisning

Läs- och skrivundervisning. Läsförståelse och lässtrategier. Det här med begrepp, och vad vi lägger in i dem, är alltid lika intressant att fundera kring. Jag har lite då och då hört läsförståelsestrategier och lässtrategier användas synonymt, som om det vore samma sak. Vilket det i och för sig kan vara men det behöver inte vara så. A Beautiful Classroom Poster on Close Reading. Att göra textkopplingar. Olika typer av lässtrategier. Språkdagarna+Josefin+Nilsson.