background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Arbetsgång och frågeställningar till de första två filmerna "vetenskaplig grund" och "beprövad erfarenhet" Lathund för lärandesamtal. Tips och idéer för lärare. På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen.

Tips och idéer för lärare

Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. Nyckelstrategier. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? John Hattie: Visible Learning – en sammanfattning och reflektion. Denna text är en artikel skriven för Manus, läromedelsförfattarnas förenings tidning, marsnumret.

John Hattie: Visible Learning – en sammanfattning och reflektion

John Hattie, skolforskare från Nya Zeeland, publicerade för 3 år sedan en metastudie i syfte att klargöra vilka faktorer som faktiskt innebär mätbart bättre resultat i elevers prestationer. Nu har hans bok Visible Learning for Teachers utkommit på svenska, Synligt lärande för lärare, på Natur & Kulturs förlag. Alla vill ha goda resultat -kvalitet- i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till. Det unika med Hatties forskning är att den utgår från data som är så omfattande att man måste förhålla sig till den. Hattie vänder upp och ner på debatten. Titeln Visible Learning är i sig en sammanfattning av en längre fråga som Hattie ställer sig: “How do we make learning visible to teachers and how do we make teaching visible to students?”. Boken är en guldgruva av checklistor, principer och tips för hur man kan lägga grunden för synligt lärande. Exempel: Alignmentplanering. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna

Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl.

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna”

Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Det som är lätt att mäta är inte alltid det som är viktigast och därmed inte heller det som bör bedömas. Några av Christian Lundahls råd för ett mer effektivt bedömningsarbete är att formulera prov med färre frågor, låta eleverna bedöma varandra samt ge kollektiv återkoppling. 1. 5. Varför elevmedverkan vid bedömning? Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Vad är målet? Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna. Planeringsprocessen.pdf. 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning - 20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning by Laura Reynolds While assessment gets all the press, it is feedback for learning that can transform a student’s learning.

20 Ways To Provide Effective Feedback For Learning -

When feedback is predominately negative, studies have shown that it can discourage student effort and achievement (Hattie & Timperley, 2007, Dinham). Like my experience, the only thing I knew is that I hated public speaking and I would do anything possible to get out of it. As a teacher, most of the time it is easy to give encouraging, positive feedback. However, it is in the other times that we have to dig deep to find an appropriate feedback response that will not discourage a student’s learning. Express 6.10 - Tips for New Teachers: Goodbye to "Good Job!"—The Power of Specific Feedback. Margaret Berry Wilson Your principal has come to your classroom to observe a lesson.

Express 6.10 - Tips for New Teachers: Goodbye to "Good Job!"—The Power of Specific Feedback

At the end of the lesson, she smiles, says "Good job! ," and leaves. After a moment's satisfaction, you begin wondering what she meant. Was your pacing effective? Now suppose the principal had added specific feedback to her general praise: "You used positive language many more times than when I last observed you. Synligt lärande lucka 17. Lucka 17Det här med återkoppling i två riktningar - hur kan man göra?

Synligt lärande lucka 17

Återkoppling från lärare till elevEffektiv återkoppling kommer "i rätt tid" och upplevs av eleverna vara "bara till mig" och "just vad jag behöver för att få hjälp att gå vidare". I några studier har man kommit frram till att det inte alltid blir så. Carless (2006) kom frm till att merparten av den återkoppling lärare ger vänder sig till hela klassen och det mesta av den tas inte emot av någon elev - eftersom ingen enskild elev tror att den gäller honom eller henne.

Lärare anser att deras återkoppling är betydligt mer värdefull än vad eleverna gör, elever kan uppleva återkoppling förvirrande, ickemotiverad och inte förståelig. ett annat fall kan vara när elever tror att de har förstått lärarens återkoppling när de inte har det. Då blir det svårt att tillämpa den i sin inlärning. Att "rätta" uppgifter eller arbeten, texter ger naturligtvis återkoppling på nivå 1, uppgiftsnivå och detta gör alla lärare. Exempel på några bedömningstekniker som tydliggör mål och kunskapskrav.

35 Uses for Post It Notes in the Classroom. Bedömning för lärande. Att skapa högkvalitativa frågor för att skapa belägg för elevers prestationer. 2 Aktiviteter som synliggör lärandet. 4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra. 3 Återkoppling som för lärandet famåt.

1 Tydliggöra mål och kunskapskrav. 5 Eleven ägare av sin egen lärprocess.