background preloader

Tav (Hoger) Onderwijs: docenten , promovendi , studenten , VO-onderwijs

Facebook Twitter

Hele Hoger Onderwijs wet is problematisch

NRO (@hetNRO)

8 mrt 2018 #bekostegingsdebat - at Eerste Kamer

Tweede Kamer wil onderwijsbestuurders terug in cao. Deze week stemde de Tweede Kamer in met een motie van de leden Kwint (SP) en Beertema (PVV).

Tweede Kamer wil onderwijsbestuurders terug in cao

Daarin wordt de regering gevraagd om ‘alle salarissen, ook die van bestuurders, onder te brengen in de onderwijs-cao’. Het is een aantal partijen een doorn in het oog dat onderwijsbestuurders niet meer onder de cao van hun sector vallen. In het hoger onderwijs is dat sinds 1999 het geval, toen de instellingen meer autonomie kregen en op grotere afstand van het ministerie kwamen te staan. Vanaf dat moment kregen raden van toezicht formeel de zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden van de leden van colleges van bestuur. Snel vergeten.

Nieuw Kabinet - Rutte III - okt 2017 _ Vertrouwen in de toekomst _ Regeerakkoord 2017 – 2021

‘UvA-bestuur, waar blijft jullie protest?’ #WOinactie _ doelmatigheids-korting. De overheid gaat werken aan het 'doenvermogen', onder andere door 3 jaar na het invoeren van het leenstelsel te gaan kijken naar problematische studieschulden. #buitenhof #putdempenkalfverdronken. Kamerbrief Voorjaarsnota 2018. Kamerbrief Voorjaarsnota 2018. Ministerie van OCW sur Twitter : "Dit jaar zijn er 0,48% meer leerlingen en studenten dan we hadden verwacht toen de begroting van het ministerie van OCW werd opgesteld. Lees hier wat de stijging van het aantal leerlingen en studenten betekent voor de beg. Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW. Opnieuw heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) een gat op zijn begroting: er zijn meer studenten en meer afgestudeerden dan verwacht.

Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW

Het gaat de komende jaren om enkele honderden miljoenen euro’s. Uit de nieuwe voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het ministerie van Onderwijs dit jaar 172 miljoen in de min staat. Dat komt doordat de uitgaven aan de studiefinanciering hoger zijn (82 miljoen) en doordat er meer studenten en leerlingen zijn dan ingeschat (107 miljoen). Kleine meevallers (17 miljoen) waren niet genoeg om dit weg te poetsen. Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW. Opnieuw heeft het ministerie van OCW een gat op zijn begroting: er zijn meer studenten en meer afgestudeerden dan verwacht.

Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW

Het gaat de komende jaren om enkele honderden miljoenen euro’s. Uit de nieuwe voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het ministerie van Onderwijs dit jaar 172 miljoen in de min staat. Dat komt doordat de uitgaven aan de studiefinanciering hoger zijn (82 miljoen) en doordat er meer studenten en leerlingen zijn dan ingeschat (107 miljoen). Kleine meevallers (17 miljoen) waren niet genoeg om dit weg te poetsen.

OCW hoeft de oplossing voor dit jaar niet helemaal zelf te verzinnen. Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW. Uit de nieuwe voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het ministerie van Onderwijs dit jaar 172 miljoen in de min staat.

Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW

Dat komt doordat de uitgaven aan de studiefinanciering hoger zijn (82 miljoen) en doordat er meer studenten en leerlingen zijn dan ingeschat (107 miljoen). Kleine meevallers (17 miljoen) waren niet genoeg om dit weg te poetsen. OCW hoeft de oplossing voor dit jaar niet helemaal zelf te verzinnen. Het ministerie krijgt 63 miljoen euro uit de schatkist om de tegenvaller gedeeltelijk te dekken. De rest is ‘gevonden op de begroting’, zegt woordvoerder Michiel Hendrikx. Tegenvaller van honderden miljoenen op begroting OCW. Tegenvaller van honderden miljoenen euro's omdat meer studenten hun diploma halen. Opnieuw heeft het ministerie van OCW een gat op zijn begroting: er zijn meer studenten en meer afgestudeerden dan verwacht.

Tegenvaller van honderden miljoenen euro's omdat meer studenten hun diploma halen

Het gaat de komende jaren om enkele honderden miljoenen euro’s. Uit de nieuwe voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het ministerie van Onderwijs dit jaar 172 miljoen in de min staat. Hoger onderwijs vreest nieuwe bezuinigingsronde. Het ministerie komt dit jaar 172 miljoen euro tekort: er zijn meer studenten en afgestudeerden dan verwacht.

Hoger onderwijs vreest nieuwe bezuinigingsronde

Volgend jaar wordt er een tekort van 200 miljoen verwacht. Het onderwijs kijkt er met argusogen naar, want een eerder begrotingstekort leidde tot een bezuinigingsronde, de zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro. Stelselmatig tekort“Voor 2018 lijkt de hogere raming gedekt te worden, maar we maken ons zorgen over de jaren daarna”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. “Krijgen we dan wel voldoende middelen of zit er dan wéér een gat in de begroting?” De raming moet betrouwbaarder, vinden ook de studenten.

Onderwijsminister komt honderden miljoenen tekort. Opnieuw heeft het ministerie van OCW een gat op zijn begroting: er zijn meer studenten en meer afgestudeerden dan verwacht.

Onderwijsminister komt honderden miljoenen tekort

Het gaat de komende jaren om enkele honderden miljoenen euro’s. Uit de nieuwe voorjaarsnota, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat het ministerie van Onderwijs dit jaar 172 miljoen in de min staat. Dat komt doordat de uitgaven aan de studiefinanciering hoger zijn (82 miljoen) en doordat er meer studenten en leerlingen zijn dan ingeschat (107 miljoen).

Kleine meevallers (17 miljoen) waren niet genoeg om dit weg te poetsen. OCW hoeft de oplossing voor dit jaar niet helemaal zelf te verzinnen. Meer diploma’s. Opnieuw heeft het ministerie van OCW een gat op zijn begroting: er zijn meer studenten en meer afgestudeerden dan verwacht. Het gaat de komende jaren om enkele honderden miljoenen euro’s. Daar gaan we weer □… Door sneller stijgende studentenaantallen is OCW meer geld kwijt "en er zijn tegenvallers bij studieschulden. Donkere wolken van dreigende bezuinigingen pakken zich samen boven hoger onderwijs. Het hoger onderwijs vreest nieuwe bezuinigingen nu er wederom sprake is van een begrotingstekort bij het ministerie van Onderwijs.

Donkere wolken van dreigende bezuinigingen pakken zich samen boven hoger onderwijs

Moet de manier waarop de studentenaantallen worden voorspeld op de schop? Rente op studielening gaat omhoog. Toekomstige studenten gaan meer betalen voor hun studielening.

Rente op studielening gaat omhoog

Het kabinet wil de rente daarop vanaf 2020 verhogen. Deze week kwam het plan online te staan, zodat iedereen die dat wil erop kan reageren. door Marten van de Wier Op dit moment is de rente op studieleningen 0 procent. Consultatie Wetvoorstel wijziging rentepercentage lening hoger onderwijs. Stel je voor dat we die langstudeerboete van het CDA nog hadden gehad. Die zou in dit geval helemaal grote gaten in de begroting van OCW hebben geslagen.… Frans van Heest у Твіттері: «Stel je voor dat we die langstudeerboete van het CDA nog hadden gehad. Die zou in dit geval helemaal grote gaten in de begroting van OCW hebben geslagen.… Frans van Heest on Twitter: "Stel je voor dat we die langstudeerboete van het CDA nog hadden gehad. Die zou in dit geval helemaal grote gaten in de begroting van OCW hebben geslagen.…

OWinactie -->> PubliekeSector in Actie

Nieuw promotierecht ~ uitbreiding van het ius promovendi - Frans van Heest sur Twitter : "Minister beantwoordt Kamervragen van @FrankFutselaar n.a.v. onderzoek van @UniLeiden over de slechte positie van postdocs. De minister zegt: ga ik niet over, het personeelsbeleid is aan universiteiten. Verzwakken van de onderhandelingspositie van werknemers op uni's. Postdocs.

Rechtsbescherming positie promovendi - PNN

Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519) (T01764) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Bruijn (VVD), toe de experimenteer-AMvB inzake promotiestudenten ook bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519) (T01764)

Kamerstukken I 2012/13, 33 519, C, p. 9 De leden van de VVD-fractie vragen of de regering vooraf kan aangeven wat de uitkomsten van het experiment met promotiestudenten moeten zijn, wil zij tot wettelijke borging overgaan en wat hierbij het tijdpad is. De regering spreekt zich nu, in dit wetsvoorstel, niet uit over wat het experiment aan positieve effecten moet opleveren, wil zij besluiten een voorstel te doen tot definitieve invoering van promotieonderwijs. Die vraag komt aan de orde bij het opstellen van de experimenteer-AMvB. Ik heb de VSNU gevraagd mee te denken over de opzet van het experiment. Handelingen I 2012-2013, nr. 34, item 3 - blz. 10 De heer Bruijn (VVD): Ik kom op de bursalen.

Handelingen I 2012-2013, nr. 35, item 2 - blz. 11 Brondocumenten.

How young researchers are unfairly penalised by the push to internationalise ; Evaluating academic staff in the neoliberal university

10 APRIL 2018 - De nieuwe Poppema als bursaal? Bursalen, promovendi die een studiebeurs krijgen in plaats van een salaris, zijn goedkoop. Dus wat te doen met de opvolger van cvb-voorzitter Sibrand Poppema? Maak er een bursale RUG-praeses van, betoogt promovendus Bert Kramer op satirische wijze. Dat scheelt een slok op een borrel. Onlangs publiceerde de Rijksuniversiteit op haar website de vacature voor een nieuwe collegevoorzitter. Na tien jaar houdt Sibrand Poppema het voor gezien en inmiddels is de sollicitatiecommissie hard op zoek naar een opvolger. Poppema’s afscheid komt helaas net na het moment dat één van zijn meest ambitieuze en innoverende plannen – de University of Groningen Yantai – strandde in de Universiteitsraad. Wetten.nl - Regeling WHO - vanaf 8 oktober 1992 - Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - BWBR0005682 - alle door de Eerste Kamer aangenomen WHO wetgeving is 'problematisch'

Wet Studievoorschot - jan 2015

Wet Internationalisering Hoger Onderwijs - 6 juni 2017. Gevolgen intro participatie wet voor studenten met beperking / handicap / functiebeperking // actievoerster Noortje van Lith ‏ @LithNoortje. Kansenongelijkheid in het onderwijs. Monitor Beleidsmaatregelen 2016 - 2017. Waarom je studieschuld een lachertje is. Steeds meer internationale studenten in Nederlandse collegebanken ‘Appen op de fiets kost straks 95 euro’ ColumnWaarom je studieschuld een lachertje is. #WOinactie _ doelmatigheids-korting.

Nieuwe CAO - 4% salarisverhoging docenten wordt NIET door OCW (Den Haag) betaald en MOET dus uit eigen middelen van de uni's worden opgehoest ! gevolgen voor studenten = ?

Studenten die tussen 2015 en 2017 begonnen zijn moeten compensatiegeld ontvangen - Petities.nl. Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs - Commissie Marijk van der Wende - gaat OCW doorlichten. ( mrt 2019 ) Toekomst van het hoger onderwijs. Eva Brouwer (@EvaBrouwer) Dirk Van Damme sur Twitter : "Samen met minister @ivanengelshoven geef ik op 25 maart de aftrap voor de toekomstverkenning hoger onderwijs, die eind van dit jaar zal leiden tot een nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Analyse tav herintroductie basisbeurs nav nieuwe stemverhoudingen Eerste Kamer & standpunten tav basisbeurs vd politieke partijen - mrt 2019.

Van der Steur - Minerva Feuten moesten z'n kasteel oppimpen.

Analyse belangenverstrengeling Wet Versterking Bestuurskracht HO. Internationalisering. Er zijn binnenkort Nederlandse studenten die betalen voor de opleiding van een buitenlandse student, die ze graag zelf gevolgd hadden De drift om opleidingen te 'internationaliseren' neemt veel te drastische vormen aan Door: Stefan Wirken 23 januari 2018. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Verval van studiepunten en goede zeden I. Verval van studiepunten en goede zeden II. The Resilience of Students with an Immigrant Background - Factors that Shape Well-being - en. Migration flows are profoundly changing the composition of classrooms.

Results from the OECD Programme for International Student Assessment (PISA) reveal that in 2015, almost one in four 15-year-old students in OECD countries reported that they were either foreign-born or had at least one foreign-born parent. Between 2003 and 2015, the share of students who had either migrated or who had a parent who had migrated across international borders grew by six percentage points, on average across OECD countries.The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being reveals some of the difficulties students with an immigrant background encounter and where they receive the support they need. The report provides an in-depth analysis of the risk and protective factors that can undermine or promote the resilience of immigrant students. Aleid Truijens: Ons onderwijs is geen springplank, maar een keihard plafond om tegenaan te beuken.

Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Verkiezingen opleidingscommissies: vooralsnog te hoog gegrepen. Bij de invoering van het leenstelsel in 2015 werd besloten dat de opleidingscommissies meer te vertellen zouden krijgen. Dankzij de wet versterking bestuurskracht hebben ze bijvoorbeeld instemmingsrecht op delen van het onderwijs examen reglement en adviesrecht bij het benoemen en ontslaan van bestuurders. Het werden officiële medezeggenschapsorganen die voortaan democratisch zouden worden verkozen. Verplicht zijn de verkiezingen niet – instellingen kunnen hiervan afwijken zolang ze het aangeven in hun reglement – maar verkozen opleidingscommissies (oc’s) zouden dit jaar wel de norm moeten zijn. Is het gelukt om de studenten en medewerkers dit jaar al naar de stembus te laten gaan en zo nee, wat zijn de drempels?

Een rondgang van het HOP maakt duidelijk dat een verkozen oc vooralsnog de uitzondering blijft – bij de universiteiten al helemaal.

Extra onderwijsgeld Voortgezet Onderwijs niet traceerbaar

Schoolbesturen: ‘Aan claim 1,4 miljard valt niet te tornen’ Schoolbesturen: ‘Aan claim 1,4 miljard valt niet te tornen’ Schoolbesturen in het primair onderwijs houden vast aan de claim van 1,4 miljard euro om de werkdruk te verlagen en salarissen te verhogen. Schoolbesturen: ‘Aan claim 1,4 miljard valt niet te tornen’ Schoolbesturen in het primair onderwijs houden vast aan de claim van 1,4 miljard euro om de werkdruk te verlagen en salarissen te verhogen. Het vreemde verdwijnen van de verzorgingshuizen. Consumentenbond waarschuwt dat inspectie niet ingrijpt bij falende thuiszorg. Zo worden patiënten onterecht vastgezet en dient ongeschoold personeel insuline en sondevoeding toe. De consumentenorganisatie wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport actie ondernemen.

De hiërarchische structuur academie is een voedingsbodem voor intimidatie. De academische cultuur staat ter discussie. De hiërarchische structuur academie is een voedingsbodem voor intimidatie - ScienceGuide. De academische cultuur staat ter discussie. Door kort op elkaar volgende onderzoeken van het LNVH Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren. naar taakverdeling en intimidatie, en de publicatie van de NRC over het machtsmisbruik en wangedrag van hoogleraar B. staan de verhoudingen op meerdere vlakken op scherp.

Your democracy as your pimp

Ontgroening - Untitled.