background preloader

Lessons to be learned

Facebook Twitter

Alexander Pleijter: Oei, de rector van de Univ... Alexander Pleijter: ...de universitaire vertro... What to Do About Scientific Fraud in Psychology? After the high profile case of Marc Hauser, the Harvard psychologist found guilty of serious scientific misconduct there is the recent case of my colleague, a social psychology professor in the Netherlands . [1] The extent of his fraud is yet unclear but it has produced shock waves among the international social psychology community.

What to Do About Scientific Fraud in Psychology?

Stapel was the poster boy of , having published in the major psychology journals, and receiving various grants and prestigious awards for his research on social cognition and stereotyping . In a recent article , he and his colleagues showed that in a messy environment (a dirty railway station) White participants were more prejudiced against a Black person. The authenticity of these results is now being investigated...

How common is scientific fraud? There are to my knowledge no specific data about psychology and so there is no reason to believe that it is more common in our discipline than in others. {*style:<b>Rule 1# Support Whistle-Blowers </b>*} VOX: 22sept2011 René ten Bos inquisitie. Wetenschappers moeten gegevens openbaren en copyright afstaan. TROUW: Lessen uit de affaire-Stapel. Adviseert over onderzoeksgegevens in de wetenschap. 10 november 2011 De commissie heeft als taak om: de in verschillende wetenschapsgebieden bestaande praktijken op het gebied van gegevensverzameling en -verspreiding in kaart te brengen na te gaan op welke manier onderzoekers en hun werkgevers er voor zorgen dat normen op het gebied van wetenschappelijke integriteit worden nageleefd te adviseren hoe, met name jonge, onderzoekers er toe gebracht kunnen worden om wetenschappelijk integer om te gaan met onderzoeksgegevens.

De KNAW zal in het najaar van 2012 een rapport uitbrengen. Documenten, bijeenkomsten en links over het thema wetenschappelijke integriteit vindt u op de KNAW-website . Omgang met data onder de loep. 10 november 2011 - De affaire Stapel dwingt de wetenschap tot zelfreflectie in de omgang met datagegevens. De KNAW heeft besloten een commissie in het leven te roepen die gaat onderzoeken hoe in verschillende disciplines met onderzoeksgegevens wordt omgegaan. Onder leiding van KNAW-lid prof. dr. mr. Recente fraudegevallen zijn incidenten, geen systeemfout aldus Prof.dr. Kees Schuyt... Diederik Stapel moest wel frauderen - Opinie. Nexis®: NRC: 'Fraude is zaak van universiteiten' interview Jos van Engelen. NWO hoeft 2,2 miljoen subsidie toch niet terug van Stapel.

Scienceguide: Stapel op Inholland? 2 november 2011 - Twee geruchtmakende zaken dwingen tot zelfonderzoek.

"Waarom pakken universiteiten hun affaire zo anders aan dan het HBO? " – notpicnic

Maar zowel verschillen als verrassende overeenkomsten tussen ‘Stapel’ en ‘de Theoroute’ maken obligate reacties onvruchtbaar. Hoe zit het met de kwaliteitscultuur in WO en HBO? Waarom pakken universiteiten hun affaire zo anders aan dan het HBO? Fraude Stapel: 'Ik durfde het niet bij de rector aan te kaarten' - Brabant - Algemeen. TILBURG - Met de combinatie van functies van rector magnificus en vertrouwenspersoon vormt de Universiteit van Tilburg (UvT) een uitzondering in de academische wereld.

Fraude Stapel: 'Ik durfde het niet bij de rector aan te kaarten' - Brabant - Algemeen

Op vrijwel alle universiteiten zijn de functies gescheiden en kunnen vermoedens over wetenschappelijke fraude worden gemeld bij een onafhankelijke hoogleraar of is daarvoor een ombudsman aangesteld. De UvT zal de organisatie op korte termijn aanpassen met de aanstelling van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die geen bestuurder is. Daarmee wordt het advies gevolgd van de commissie Levelt, die onderzoek deed naar de fraude van Stapel als hoogleraar sociale psychologie. In de weekendbijlage Spectrum van BN DeStem schetst de Tilburgse hoogleraar Ad Vingerhoets (klinisch psycholoog) hoe hij sterke vermoedens had over de fraude van Stapel maar niet als klokkenluider durfde op te treden. "Stapel stond in hoog aanzien. Lees zaterdag meer in BN DeStem. Opinion about scientific purity. I would like to talk about two aspects of Fraud, thanks to the case of Diederik Stapel at Tilburg University.

Opinion about scientific purity

The idea behind this is that you cannot talk about fraud in general, when you are blind too the big fraud just around the corner. The two points I would like to discuss. First: fraud in science is not a matter of psychopathology – alone. Reparatietraject voor Stapel-slachtoffers. 22 november 2011 - Accreditatie-adviseur Tineke Sessink hekelt de afwikkeling van de affaire-Stapel in het licht van de kwaliteitsperikelen in het HBO.

Reparatietraject voor Stapel-slachtoffers

“Als Tilburg en Groningen hogescholen waren geweest en de promovendi HBO’ers had hun lot er heel anders uit gezien dan bij de maatregelen van Levelt.” 'Het rapport van de Commissie Levelt [1] over de wetenschappelijke fraude van Diederik Stapel noemt onder de kop "Gevolgen van de fraude" zes belangen die door het handelen van Stapel zijn geschaad.

Stapel-debat gaat door. 28 november 2011 - De fraudezaak rond Diederik Stapel blijft de politiek bezighouden.

Stapel-debat gaat door

Kamerleden Tanja Jadnanansing en Jasper van Dijk drongen in Kamervragen aan op naleving van de Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijkheid. Van Dijk noemt het “teleurstellend dat Zijlstra dit niet wil overnemen.” ‘We moeten af van de lijstjescultuur’ Dataverzameling, –analyse en –opslag zijn hot topics sinds in september de grootschalige wetenschapsfraude van psycholoog Diederik Stapel aan het licht kwam en de discussie over de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek oplaaide.

DUB sprak hierover met Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie. “We kunnen best met wat minder kwantiteit, als we het maar aanvullen met kwaliteit.” De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen besloot onlangs een onderzoek in te stellen naar de ‘opmerkelijk gesloten datacultuur’ die heerst onder psychologen . In kaart zal worden gebracht hoe onderzoekers in verschillende disciplines met hun data omgaan en hoe dit eventueel verbeterd kan worden.

De post-Stapel universiteit. 6 december 2011 - “Ga er maar vanuit dat zulke dingen vaker voorkomen. De wetenschappelijke wereld heeft nog onvoldoende ervaring om goed met dit soort kwesties om te gaan.” Barend van der Meulen (Rathenau Instituut) wil dat het VSNU Café naar aanleiding van recente wetenschapsfraudes uit de incidentensfeer komt. Van der Meulen promoveerde op wetenschapsevaluatie en is nu hoofd van de afdeling Science System Assessment bij het Rathenau Instituut. Als hij met die blik naar zaken als de 'affaire-Stapel' kijkt, is zijn eerste reactie: "Natuurlijk is de neiging in het begin te denken: 'dat zijn nare incidenten'. " Mar dat is niet toereikend. Vergeefs zoeken naar de eenhoorn. 3 april 2017 - In zijn oratie vorige week maandag nam de kersverse hoogleraar Barend van der Meulen het op voor de wetenschapper als vakman.

Vergeefs zoeken naar de eenhoorn

Deze wordt te eenzijdig beoordeeld zonder dat bewezen is dat het ook het gewenste resultaat oplevert. Uit zijn oratie bleek nog maar eens dat Barend van der Meulen kritisch is op de toepassing van ‘Evidence based policy’. Deze methode, die uitgaat van het meetbaar maken van de effecten van (wetenschaps)beleid, wordt volgens hem veel te beperkt gebruikt en verdient uitbreiding. Zijn leerstoel Evidence for Science Policy richt zich er op de Angelsaksische methode van Evidence based Policy te verbreden. Dit leidt volgens Van der Meulen naast een praktisch ook tot een democratisch bezwaar: “Niet de burger of de professional zijn bron van argumenten voor goed beleid [...] maar alleen wat de wetenschapsonderzoeker meet als effectief beleid.” Afstandelijke integriteit Dit is volgens hem niet zonder gevaar. EM: Hoe voorkom je wetenschapsfraude? Datamanagers op universiteiten.

EM: Hoe voorkom je wetenschapsfraude?

Meer teamwork, verantwoordelijkheid en controle. Er zijn verschillende opties om een herhaling van de affaires Stapel en Poldermans te voorkomen. Hoe wetenschapsfraude voorkomen kan worden; daarover spraken vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs en de wetenschap, de pers en de politiek tijdens het VSNU-café in café Dudok in Den Haag.

Medeauteurs van artikelen moeten ook verantwoordelijkheid nemen voor de data, vindt Kees Schuyt, voorzitter van de commissie Wetenschap, Ethiek en Integriteit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarnaast, belangrijker dan publiceren is de artikelen ook te lezen. Making the research the story? - HERAVALUE. FD: Schellekens: de naweeën vd affaire Stapel. Stapel diet of fraud. Miles Hewstone discusses a heinous data-faking scandal and the lessons that must be learned to stop the ‘betrayers of the truth’ Credit: Elly Walton Attempting to view and download the publications of the prolific social psychologist Diederik Stapel recently, I drew a blank - literally.

Stapel diet of fraud

His web page at Tilburg University in the Netherlands is empty, but his name is on many lips: what has already been dubbed “Stapelgate” threatens to be one of the biggest data-faking scandals in the history of the social sciences. Stapel was a wunderkind of European social psychology who accrued numerous publications in leading outlets and gleaned major awards for his research. Science: Addressing Scientific Fraud. Observant: SBE stelt gedragscode op. Naar aanleiding van de affaire Stapel werkt de School of Business and Economics aan een gedragscode die onderzoekers voorschrijft hoe ze dienen om te gaan met hun data.

Observant: SBE stelt gedragscode op

De kern is dat de gegevens voor iedereen toegankelijk worden. Dat zegt prof. Stan van Hoesel, die de code opstelt. Deze kan als voorbeeld dienen voor andere UM-faculteiten. Van Hoesel laat zich leiden door de richtlijnen zoals onderzoeksfinancier NWO en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen die voorstaan. Uitzonderingen zijn er ook.

Univers: Gedragscode voor wetenschappers Maastricht. VVD: NWO pakt fraude slap aan. 20 februari 2012 - De VVD wil "een duidelijker controlesysteem" tegen wetenschapsfraude.

VVD: NWO pakt fraude slap aan

De verwijzing door NWO naar de primaire taak van de universiteiten zelf acht woordvoerder Anne-Wil Lucas ontoereikend. De HO-specialist in de Tweede Kamer van de liberalen is verontrust over de reactie die NWO-voorzitter Jos Engelen gaf op de aanpak van affaires als die rond de hoogleraren Stapel en Poldermans. In een brief aan de NRC wijst zij er op, dat NWO beide onderzoekers geld heeft gegund voor het uitvoeren van hun werk. Hen als uitzonderingen bestempelen en ontvangers van NWO-middelen als excellente onderzoekers die "honderd procent betrouwbaar zijn", gaat volgens Lucas daarom niet op. Een fascinerend vacuüm? Hoogleraren willen met eed wetenschapsfraude voorkomen. Binnenland Zoals artsen de eed van Hippocrates afleggen, zo zouden alle promovendi tijdens hun promotie een eed moeten afleggen. Dat zeggen drie hoogleraren en leden van De Jonge Akademie vandaag in NRC Handelsblad.

Neurofysioloog Huib Mansvelder, filosoof Ingrid Robeyns en aardwetenschapper Maarten Kleinhans deden die suggestie tijdens een discussie over het voorkomen en opsporen van wetenschapsfraude. Vier acties tegen wetenschapsfraude. De Nederlandse universiteiten nemen maatregelen tegen wetenschapsfraude. The Academic Shallows. Faculteit verandert beleid na zaak Stapel. Ieder psychologisch promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg wordt voortaan door tenminste twee supervisoren begeleid. Tevens moet data waarop een empirisch-psychologisch proefschrift gebaseerd is, door de promovendus zelf verzameld en geanalyseerd zijn. Ook moet vermeld worden hoe en waar de data verzameld is. Daarnaast moet onderzoek vaker gerepliceerd worden en moet data tenminste tot vijf jaar na publicatie gearchiveerd te blijven en op aanvraag ter beschikking gesteld worden. Opinie: Hoe nu verder? Scientific Misconduct and the Myth of Self-Correction in Science - stroebel.

+ Author Affiliations Wolfgang Stroebe, Utrecht University, Faculty of Social Sciences, P.O. Box 80.140, 3508 TC Utrecht, the Netherlands E-mail: w.stroebe@uu.nl.