background preloader

Erasmus

Facebook Twitter

Protestants Nederland augustus 2015 Erasmus legde ei van de ketterij. ParaclesisErasmus. Bonae Litterae- Erasmus Center for Early Modern Studies. Erasmus is eerst en vooral uitgever van teksten geweest.

Bonae Litterae- Erasmus Center for Early Modern Studies

Zijn leven lang is hij bezig geweest met het voorbereiden en laten drukken van kritische tekstuitgaven: teksten waarvan de letterlijke tekst tot stand kwam door een kritische afweging van bestaande teksten en varianten daarvan. Daarbij hoorde altijd een tekstkritisch, maar vaak ook een inhoudelijk commentaar. Daarnaast maakte Erasmus ook Latijnse vertalingen van Griekse teksten. De weg naar zijn werkzaamheden heeft Erasmus uiteraard geplaveid met het bestuderen van de talen, in eerste instantie het Latijn. Als oefening in taalbeheersing heeft hij zich in zijn jonge jaren op dichten toegelegd. Zuivere bronnen. Cicero (106 - 43 v. Chr.) - Humanistische Canon. 'Wat zijn nu in het algemeen (...) de meest geschikte wapens van de oude dag?

Cicero (106 - 43 v. Chr.) - Humanistische Canon

De vrije kunsten en de beoefening van deugden! Als je daaraan in elke levensfase veel aandacht hebt besteed, dan zullen ze na een lang en intens leven de prachtigste vruchten voortbrengen. (...) Erasmus in Nederland. Erasmus in Nederland. Alexander de Villa Dei, Doctrinale. Alexander de Villa Dei, Doctrinale, 1489 – Koninklijke Bibliotheek Alexander de Villa Dei, Doctrinale, 1489 – Koninklijke Bibliotheek Te zien tot en met oktober 2013 In de twaalfde eeuw schreef de Franse dichter Alexander de Villa Dei of Villedieu een leerdicht over de grammatica van het Latijn.

Alexander de Villa Dei, Doctrinale

Het was een groot succes: er bestaan talloze handschriften van en de tekst werd na de uitvinding van de boekdrukkunst (ca. 1450) tot halverwege de zestiende eeuw honderden malen gedrukt. Na het doorwerken van de “Donaat” – die andere tekst die in de middeleeuwen veelvuldig gebruikt werd bij het onderwijs in het Latijn – kreeg iedere leerling van de Latijnse school deze tekst, het Doctrinale, voorgeschoteld om uit het hoofd te leren. Het boek werd in 1489 in Deventer gedrukt. Vorige topstuk Volgende topstuk Eerste editie van The Washington Post, de december… [caption id="attachment_9510" align="alignleft" width="265"] ErasmusHome Academy brengt regelmatig historische hoorcolleges uit op… 17 maart 2009. G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon. Leonijnse verzen Etym: Lat. versus leonini.

G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon

Term uit de versleer voor een tweeregelige eenheid met een specifieke prosodische (prosodie) vormgeving - geliefd vanwege het mnemotechnisch nut ervan - inzake metrum en binnenrijm. Het laatste woord van het eerste vers-1, een hexameter, rijmt op een voorafgaand woord in deze regel, en hetzelfde gebeurt in de tweede regel, die een pentameter is. Een voorbeeld van de eerste regel treft men aan in een spottend middeleeuws vers: Curia Romana non quaerit ovem sine lana('t Roomsche Hof zoekt geen schaap zonder wol; C. Bij uitbreiding wordt de term ook wel toegepast op elk distichon dat, zoals het elegisch distichon (elegie), bestaat uit een hexameter en een pentameter (zonder de genoemde rijmkenmerken). De naam ‘versus leoninus’ werd in de 12de eeuw ingevoerd, waarschijnlijk als parallel van de cursus (leoninus) in verzorgd proza. Soms ziet men ook de term ‘leonische verzen’ voor deze dichtvorm.

HOME. Conflictus Thaliae et Barbariei, Dat is, Strijd tussen Thalie (eene der zang ... Valla cambridge. Italian humanist. Renaissance - Humanistische Canon. 'Jij bent aan geen enkele beperking onderworpen.

Renaissance - Humanistische Canon

Jij zult voor jezelf je natuur bepalen naar je eigen vrije wil waaraan ik je heb toevertrouwd (...). Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden in de vorm die je verkiest.' (Pico in Oratie. In dit citaat laat Pico God tegen Adam spreken) De Libertate Christiana Dissertatio Martini Lvtheri, Per Avtorem Recognita ... - Martin Luther, Leo (Papst, X.) Epitaphiorum ac tumulorum libellus quibu Des. Erasmi roterodami mors defletur - Didier Érasme. Deutsche Biographie - Sapidus, Johannes. Erasmus -Brief aan Sadoletus - 1628.

Google Play. Humanisme- Erasmus Center for Early Modern Studies. "Geleerd word je door veel met geleerden om te gaan, door nederig en vol eerbied naar geleerden te luisteren, door het werk van geleerden aandachtig te lezen en ijverig te bestuderen, kortom door nooit van jezelf te denken dat je een geleerde bent.

Humanisme- Erasmus Center for Early Modern Studies

" Erasmus wordt vaak aangeduid als humanist. Maar in de tijd van Erasmus heeft het humanisme een ander gezicht dan in onze huidige tijd. De twee meest gebruikte omschrijvingen van humanisme kennen dan ook een klassieke en een moderne variant. Google Play. Erasmus Center for Early Modern Studies Home | Erasmus Online Database | Newsletter | Nederlands.

RePub, Erasmus University Repository: Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn "Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam" Abstract Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Erasmusstichting met als leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de intellectuele geschiedenis van de late 15e tot de late 17e eeuw, bij de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 12 december 2013.

RePub, Erasmus University Repository: Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn "Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam"

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, Als Amsterdammer uit de Watergraafsmeer uitverkoren om een leer-stoel te bekleden namens een stichting die de naam draagt van de grote Rotterdammer, tevens de naamgever van deze universiteit, is het een beetje opletten wat je ex cathedra over Erasmus zegt; al te onaardige dingen worden je mogelijk al snel nagedragen.

Maar zelfs met dit in het achterhoofd is er denk ik weinig mis mee om te constateren dat Desiderius Erasmus een leven heeft geleid dat arm was aan uiterlijke hoogtepunten. Erasmiroterodam00ruelgoog. The Correspondence of Erasmus: Letters 1535-1657 (1525) - Desiderius Erasmus, Alexander Dalzell, Charles G. Nauert. Johan Huizinga, Erasmus.