background preloader

Onderwijs

Facebook Twitter

3000 jaar denkers over onderwijs. Alles voor jullie. Alles voor jullie is het verhaal van de zoon van Iraakse vluchtelingen, die in de woestijn werden afgezet, geliefden moesten begraven op een plek die ze nooit zouden terugvinden en de dood in de ogen keken terwijl de bommen om hen heen insloegen. Maar het is ook het verhaal van een jongen die veilig opgroeide in Nederland en hier de vrijheid had om zijn grootste passie te ontdekken: lesgeven.

Die jongen is nu Docent van het Jaar 2021 van Hogeschool Utrecht. Dit bijzondere verhaal, zíjn verhaal, vertelt Amin Asad aan zijn studenten. Dit leidt tot verbinding, het krachtigste middel om elkaar echt te begrijpen. Allesomvattende onderwijsleer. Didactica magna. Amateurkunsten doen ons wat. Amateurkunsten Vlaanderen. Anarchist Pedagogies: Collective Actions, Theories, and Critical Reflections on Education. Education is a challenging subject for anarchists. Many are critical about working within a state-run education system that is embedded in hierarchical, standardized, and authoritarian structures. Numerous individuals and collectives envision the creation of counterpublics or alternative educational sites as possible forms of resistance, while other anarchists see themselves as “saboteurs” within the public arena—believing that there is a need to contest dominant forms of power and educational practices from multiple fronts.

Of course, if anarchists agree that there are no blueprints for education, the question remains, in what dynamic and creative ways can we construct nonhierarchical, anti-authoritarian, mutual, and voluntary educational spaces? Contributors to this edited volume engage readers in important and challenging issues in the area of anarchism and education. Praise: “This original contribution to revolutionary praxis in education could not come at a more urgent moment.

Art school. Propositions for the 21st Century. Leading international artists and art educators consider the challenges of art education in today's dramatically changed art world. The last explosive change in art education came nearly a century ago, when the German Bauhaus was formed. Today, dramatic changes in the art world—its increasing professionalization, the pervasive power of the art market, and fundamental shifts in art-making itself in our post-Duchampian era—combined with a revolution in information technology, raise fundamental questions about the education of today's artists. Art School (Propositions for the 21st Century) brings together more than thirty leading international artists and art educators to reconsider the practices of art education in academic, practical, ethical, and philosophical terms. The essays in the book range over continents, histories, traditions, experiments, and fantasies of education. Basisboek ontwerponderzoek. Ontwerp je onderwijs in de praktijk (E-book)

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leer-kracht realiseren. Leerlingen, die verschillen nogal wat van elkaar. Hoe zorg je dan voor maximale leerkansen voor elke leerling? Met binnenklasdifferentiatie! Binnenklasdifferentiatie 'Lees meer… Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leer-kracht te realiseren. Het boek zet je op weg met een stapsgewijze aanpak, creatieve tips en suggesties. Beschrijvingen uit de klaspraktijk in basisonderwijs en secundair onderwijs maken het differentiëren levensecht.

Het BKD-leer-krachtmodel vormt de rode draad. Geef je les? Leerlingen, die verschillen nogal wat van elkaar. Binnenklasdifferentiatie 'Lees meer… Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leer-kracht te realiseren. Beschrijvingen uit de klaspraktijk in basisonderwijs en secundair onderwijs maken het differentiëren levensecht. Geef je les? De begeleiding van hoogbegaafde kinderen (E-book) De leraar is een team. Samenwerkingsvormen als hefboom tot leren. Onze huidige maatschappij zit vol uitdagingen. Uitdagingen die vanzelfsprekend ook ons onderwijs raken: veranderende verwachtingen vanuit de samenleving, veranderende noden rond vaardigheden, attitudes en competenties, een gewijzigde kijk op kennis en kennisverwerving, een toenemende diversiteit en de evolutie van de onderwijstechnologie.

Naast inhoudelijke en didactische expertise wordt van schoolteams in die veranderende context ook steeds meer verwacht. Dat je het als individuele leraar niet meer alleen kan bemeesteren, wordt steeds duidelijker. Samen een school vormgeven, elke dag opnieuw, vergt samenwerking en goed teamwerk. De leraar blijft daarbij zijn cruciale rol opnemen in de leerprocessen van lerenden. In deze publicatie bekijken we hoe je als schoolleider samenwerking kan inzetten in het streven naar een zo hoog mogelijke leerwinst en hoe je teamwerk werkbaar en duurzaam kan maken.

Lees hier de inhoudstafel. Abonnement op de reeks. De O van onderwijs. De startende leraar. Leraar worden en blijven. Democratie begint bij jezelf (E-book) 'Met dit boek beogen de auteurs (emeritus hoogleraar psychologie en docent pedagogiek pabo Alkmaar) om docenten in opleiding (pabo en tweedegraads lerarenopleidingen) te leren hun eigen democratische houding te onderzoeken. Op deze wijze willen zij een brug slaan tussen democratie in het groot en democratie in het klein. Oppositie, coöperatie en participatie zijn de centrale concepten die van belang zijn voor zowel democratie in het groot als democratie in het klein (innerlijke democratie). De drie delen in dit boek (Tegenspraak, Leren van elkaar en van jezelf, Participatie) zijn elk onderverdeeld in vijf tot zeven hoofdstukken waarin het idee van innerlijke democratie verder wordt uitgewerkt. Een zorgvuldig samengesteld studieboek voor docenten in opleiding. ‘Het sluit goed aan bij wat wij met de wereldklas in het kader van het Nuffic certificaat willen onderwijzen.’ – docent pabo Hogeschool Leiden, 15 juni 2020 ‘Hermans & Bartels schreven een boek dat me inspireert.

Distance learning playbook, Grades K-12. Teaching for engagement and impact in any setting. Door kunst onderwezen willen worden. Dual coding with teachers. Details As part of the discovery of cognitive science, teachers are waking up to the powers of dual coding —combining words with visuals in your teaching. But cognitive scientists aren’t graphic designers, and so their books don’t show teachers how to be competent in producing effective visuals. There is a huge gap between what we know about dual coding and the skills needed to practice it effectively in the classroom. Until now, that is. Dual Coding With Teachers is a breakthrough educational book.

Author Oliver Caviglioli, is uniquely placed to bridge the gap between education and graphic design. Education in the age of the screen. Possibilities and transformations in technology. This edited volume brings together experts from across the field of education to explore how traditional pedagogic and didactic forms and processes are changing, or even disappearing, as a result of new technologies being used for education and learning.

Considering the use, opportunites and limitations of technologies including interactive whiteboards, tablets, smart phones, search engines and social media platforms, chapters draw on primary and secondary research to illustrate the wide-reaching and often salient changes which new digital technologies are introducing into educational environments and learning practices around the world. Neither claiming that traditional forms of learning must be replaced, nor calling for a restoration of the school, Education in the Age of the Screen offers a nuanced exploration of the implications of digitization for education. Een leven lang kiezen. Het coachen van loopbaan- en levenskeuzes. Feedback geven aan leerlingen op school. De motiverende kracht van woorden (ook als E-book)

GDPR op school. Beschrijving De GDPR (General Data Protection Regulation) verandert de manier waarop onderwijsinstellingen omgaan met de gegevens van leerlingen, personeel, ouders en andere betrokkenen. Dit boek beschrijft de belangrijkste effecten van deze Algemene Verordening Gegevensbescherming op de werking van scholen aan de hand van casussen en voorbeelden. Het behandelt de situatie voor de verschillende onderwijsniveaus of -koepels. Enkele specifieke aspecten die aan bod komen: Mag een ouder een gesprek met een (klas)leraar opnemen zonder diens medeweten? Heeft de school de toestemming van ouders of leerlingen nodig om een account aan te maken op een communicatie- of oefenplatform?

Vanaf welke leeftijd kunnen leerlingen zelf toestemming geven voor de publicatie van foto’s? Bert Cauwenberg is wiskundige en leerkracht wiskunde, informatica en systeembeheer. Inhoudsopgave Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken. Inleiding Klik hier om de inleiding bij het boek te lezen. Video. Gemotiveerd leren en lesgeven (E-books) Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, politiek en democratie. Handboek voor leraren (E-books) ‘Inhoud, schrijfstijl en niveau sluit goed aan bij onze doelgroep (bachelor lerarenopleiding). Het boek richt zich zowel op het vmbo als het mbo (waar wij onze studenten voor opleiden) en het heeft een brede opzet: veel relevante thema's passeren de revue. Het boek is voor meerdere modules zeer bruikbaar.

Fijn is de aanvulling rondom toetsing!’ - docent lerarenopleiding Gezondsheidszorg & Welzijn, 19 mei 2020 ‘Goed en helder geschreven. ‘Wat mij betreft is dit het beste inleidende handboek voor de studenten. ‘De vernieuwde versie is nog meer aansluitend aan het onderwijs. ‘Ik vind deze druk een echte verbetering t.o.v. de vorige. 'Opleidingsboek voor studenten aan een lerarenopleiding voortgezet onderwijs dat in 15 hoofdstukken brede informatie biedt over het onderwijsproces, werken met groepen, algemene verschillen tussen scholen, doorgaande beroepsontwikkeling, karakteristieken van vmbo en mbo.

Het Prachtige Risico van Onderwijs. ‘Gert Biesta, een briljante academicus met een gul hart, verstevigt met Het prachtige risico van onderwijs zijn positie als internationaal leider in de onderwijsfilosofie.’ – Lynda Stone, Universiteit van North Carolina ‘Een intellectuele kanonskogel’ – Simon Verwer, Denkfiguur en leraar ‘Dit boek laat een kwaliteit van denken en redeneren zien die zeldzaam is in deze tijd.’ – Learning Space In dit visionaire boek houdt onderwijspedagoog Gert Biesta een pleidooi voor wat het prachtige risico van onderwijs kan worden genoemd. Via de zeven thema’s van scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en virtuositeit werkt Biesta zijn boodschap uitvoerig uit: we kunnen onderwijs niet begrijpen als een krachtig, productieachtig proces, maar enkel als een zwak, existentieel proces.

In 2014 werd dit boek bekroond met de Outstanding Book Award in division B ‘Curriculum Studies’ door de American Educational Research Association. Bestel dit boek als paperback in onze shop. Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen. In Kan een bloemkool denken legt docent filosofie en auteur Jan de Bas op heldere en structurele wijze uit hoe je aan de slag kan met filosoferen met kinderen (FMK). De Bas doet dit aan de hand van vijf hoofdthema’s uit de filosofie: zijn, denken, doen, taal en mens. Aan deze thema’s koppelt hij onderwerpen zoals: geluk, liefde, onzichtbaarheid, identiteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Voor elke leeftijdsgroep geeft hij suggesties hoe deze thema’s in de lessen te behandelen. De Bas licht diverse beeldvormers toe in theorie en in hun praktische toepassing, zoals: het vier-tafel-experiment, denkwandelen, de filosofische meditatie en wasknijperwoorden. Een belangrijk principe van dit boek is dat elk kind de kans moet krijgen om te filosoferen.

Kan een bloemkool denken biedt uitgewerkte opties voor implementatie van FMK op school: als onderdeel van andere vakken, als projecten of als apart vak. Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: een veelzijdig beroepsbeeld. Leraar: een professie met perspectief 1 Een veelzijdig beroepsbeeld Leraar is een prachtig beroep dat bijdraagt aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren.

Een beroep waar leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie een loopbaan lang vast te houden. Variatie, ontwikkeling, uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Dit eerste deel gaat over de vraag hoe het denken in en ondersteunen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en de passie van leraren. De overige delen zijn: Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: verbreding en verdieping in het beroep. Leraar: een professie met perspectief 2Verbreding en verdieping in het beroep Leraar is een prachtig beroep dat bijdraagt aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren. Een beroep waar leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie een loopbaan lang vast te houden. Variatie, ontwikkeling, uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief verkent op basis van inzichten uit onderzoek hoe leraren hun werk betekenisvol kunnen houden, voor henzelf en voor hun leerlingen. Dit tweede deel gaat over de mogelijkheden om het werk als leraar te verbreden en te verdiepen.

De overige delen zijn: Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: een leeromgeving voor leraren. Leraar wie ben je? Leren van binnenuit. Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs. Les is meer. 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen (E-book) Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (E-book) ‘Goed geschreven. Het is een boek dat zeker moet worden opgenomen in de verplichte ‘canon’ van de lerarenopleiding!! – docent Hogeschool Inholland, 4 juni 2019 ‘Ik vind het een mooie aanvulling op ideeën over literatuuronderwijs. Hedendaagse leerlingen leven in een tekstrijke omgeving, maar lang niet alle "teksten" zijn in geschreven vorm. Juist door kunstvormen zoals literatuur, film, muziek enz. aan elkaar te koppelen ontwikkel je hun competenties de wereld om hen heen te "lezen" en kritisch te bevragen. Ik vind deze link dus mooi en de voorbeelden van hoe het concreet naar het onderwijs te vertalen waardevol.’,- docent Engels Hogeschool Utrecht, 13 juni 2019 ‘Een van de betere Coutinho boeken.

‘Buitengewoon nuttig boek met concrete aanknopingspunten om literatuurlessen te ontwerpen, qua leerdoelen en qua vorm. 'Wat een rijkdom! 'Hoe komt het toch dat leerlingen bij het woord literatuur vaak zo negatief reageren? ‘Goed geschreven. ‘Een van de betere Coutinho boeken. 'Wat een rijkdom! Logisch en kritisch denken. Onderzoeken, argumenteren, concluderen. Meesters van motivatie. Lessen ontwerpen als een game designer (E-book) Mogen we nog verwonderd zijn? Een pleidooi voor meer kunsteducatie in het onderwijs.

Onderwijs in een gekleurde samenleving. Onderwijszakboekje 2020-2021. Alles over personeelsrechten en -plichten. Onderzoekende leraren. Leidraad voor praktijkonderzoek op school. Ontwikkelingsgericht onderwijzen aan 4- tot 12-jarigen. Hoe word ik pedagogisch-didactisch competent? Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition. Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren. Effectief leren door te doen. Rapporteren in opdracht. Project, proces, product. School of Equals. Talks to teachers on psychology and to students on some of life's ideals. Teaching art in the neoliberal realm. Realism versus cynicism. The Arts and the Creation of Mind. Tijd voor verlangen. Persoonsvorming als toetssteen voor bevindelijke pedagogiek. Twintig denkgereedschappen. Samen filosoferen in de klas.

Verlangen naar tastbaar verleden. Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen.