background preloader

Forskning, handledning, kollegialt lärande

Facebook Twitter

Www.ips.gu.se/digitalAssets/1267/1267966_AktionsforskningEssens.pdf. "Att planera och strukturera undervisning" Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley FoU Skola har översatt och sammanfattat ett antal rapporter av internationellt erkända forskare inom det utbildningsvetenskapliga området och nu är den första publicerad.

Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley

Felaktigt stöd när flickor tystnar. Barbro Johansson Barbro Johansson har studerat skolsituationen för flickor som underpresterar och är i behov av särskilt stöd.

Felaktigt stöd när flickor tystnar

Hennes avhandling belyser situationen för nio underpresterande flickor från årskurs sju fram till och med det första året på gymnasiet. Flickor som underpresterar har enligt Johansson kommit i skymundan för motsvarande pojkar. Det är nämligen främst pojkar som ingår i beskrivningar av underpresterande elevers situation i svenska forskningsstudier. Avhandlingens flickor fick specialundervisning någon annanstans än i den vanliga klassen minst en gång i veckan.

Samtliga nio flickor fick specialundervisningen i liten grupp i engelska, sju fick den i matematik. Kurs och ämnesplaner-Gr. Dynamiskt tankesätt lärare. Jag skrev i somras ett blogginlägg om dynamiskt tankesätt för elever där jag la ut affischer på svenska som man kan använda i klassrummet.

Dynamiskt tankesätt lärare

Nu har jag gjort motsvarande för lärare när det gäller IKT-användning. Även denna gång kommer inspirationen från @ICTEvangelist. Forskning om undervisning och lärande. Skolan – en plats för utveckling. Pedagog Stockholm.

Mötesplatsen för Värmlands pedagoger. Åtgärdsbank - Umeå. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Läxor är på tapeten igen efter att Hallstahammars kommunpolitiker bestämt sig för att utreda en läxfri skola.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Men vad säger forskningen egentligen om läxor? Frågan är givetvis extra intressant eftersom den nya skollagen tydligt skriver fram praktik som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolforskarna Robert Marzano och Debra Pickering har gjort en sammanställning av den forskning som finns för och emot läxor internationellt och har utifrån detta dragit vissa slutsatser. Handledning – ett tillfälle att träna konsten att lyssna. Handledning.

Handledning – ett tillfälle att träna konsten att lyssna

Det är något som egentligen sker i alla stunder i det här jobbet. Handledning i lärande, ställa frågorna så att man inte lotsar någon igenom en uppgift utan ger förutsättningar för eget lärande och förståelse. Det sker i mötet med elever och när jag handleder studenter som ute på sin Vfu- praktik hos mig. Jag har också förmånen att handleda kollegor. Handledarskap och positiv feedback. Under våren har jag återigen fått möjlighet att stå bredvid den ordinarie undervisning och istället inta rollen som handledare.

Handledarskap och positiv feedback

Och jag har, trots min relativt korta lärarkarriär, handlett ett flertal lärarstudenter de senaste åren. Därmed borde, kan tyckas, min förmåga att handleda vara relativt god. Men det är inte riktigt förrän nu jag faktiskt har förstått vad handledarrollen syftar till samt vad positiv feedback kan ha för effekt på en students utveckling, dess självförtroende och motivation. Som handledare har jag varit ganska brokig. Brokig med orimligt höga förväntningar, på gränsen till orättvisa. ”Om man verkligen ska lyckas leda en människa till ett bestämt ställe, måste man först och främst se till att finna henne där hon är och börja där.

Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Kollegialt lärande

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget.

Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se). Se film från Skolverket om Kollegialt lärande och formativ bedömning (7:08). Moment A – individuell förberedelse Moment B – kollegialt arbete Moment C – aktivitet Moment D – gemensam uppföljning Förteckning över lärmoduler. Bättre lärare med kollegialt samarbete. I sin avhandling ”Vad gör en skicklig lärare?

Bättre lärare med kollegialt samarbete

En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik” har Lill Langelotz följt ett antal lärare vid en skola i Göteborg under två och ett halvt år. Lärarna ingick i ett arbetslag som testade ett sätt att handleda varandra för att på så vis öka kompetensen och samarbetet på skolan. Skolutveckling, Lyckas med skolan genom kollegialt lärande. Kollegialt lärande.

Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling. Begreppet ”continuous professional development” (CPD) används för att beskriva livslånga fortbildningsprocesser och professionella yrkesbehov.

Reflektion i ensamhet inte effektivt för skolutveckling

Karen McArdle och Norman Coutts vid University of Aberdeen (Skottland) diskuterar reflektionsprocessens roll vid kollegialt lärande. Idén är att lärare på ett bättre sätt ska kunna utveckla sina yrkeskunskaper och därigenom förbättra undervisningen. I sin artikel ”Taking teachers’ continuous professional development (CPD) beyond reflection” är McArdle och Coutts kritiska till föreställningen om den reflekterande praktikern, d.v.s. en ensam individ som sitter på sin kammare och i avskildhet granskar sin undervisningspraktik. Istället förespråkar de en kollegial reflektionsprocess kring skolans behov, undervisningens mål, lärarnas undervisningspraktik och implementering av nya metoder.

Reflektion fortfarande alltför individuell. Kollegan ser dig — läskigt eller lärorikt? Sofia har varit yrkesverksam i 14 år. Hon undervisar i sex ämnen från år 6 till 9. Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete. Under de senaste åren har skolpersonalens kompetensutveckling och kvalitetshöjande insatser, med fokus på bland annat kollegialt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte, haft en framträdande plats i skoldebatten. Sådana förändringsprocesser kan vara utmanande för alla inblandande. I avhandlingen ”Samarbete och lärande” belyser Lisa Stedt vid Örebro universitet hur lärare formar villkor för samarbete och deras möjligheter att lära av varandra genom samarbetet.

Lärarna som ingår i studien är utvalda ur fyra arbetslag som arbetar med totalt tolv klasser i årskurserna sju till nio. Avhandlingen baseras på deltagarobservationer och intervjuer av sex lärare där fyra också var arbetslagsledare. Eftersom Stedt följde dessa lärares arbete bevittnade hon många olika samtal och interaktioner mellan olika personer.

Risk att befintliga samarbetsstrukturer kollapsar Erfarenhetsutbyte är en lärandeprocess där vi bryter in i varandras förståelsehorisont. Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling – Helen Timperley. Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans. Denna Lärmodul är framtagen i Lärmoduler för kollegialt lärande av:Michael Rystad - utvecklingsstrateg, SvedalaLydia Folke - rektor, Västerås med feedback från Åsa Söderström, – lärare, Jönköping. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Kollegialt lärande. Höstlov – då hamnar lärarna på skolbänken. Kollegialt lärande - att arbeta tillsammans. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.

Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 3. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 2. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 4. Det professionella lärandets inneboende kraft; Helen Timperley. Del 1. John Hattie & Helen Timperley: Visible Learning and Feedback. Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement.

But research has also shown that this impact can be either positive or negative. Although feedback is among the major influences, the type of feedback and the way it is given can be differentially effective. John Hattie discusses this fact extensively in his book “Visible Learning for Teachers (2012)” and Helen Timperley contributes the “Feedback” chapter to the compendium “International Guide To Student Achievement (2013)” by Hattie and Anderman. EdPractices 18. Kvalitet och Utveckling i Svedala. Den 7:e januari möts vi på Malmö Live för en gemensam uppstart av det nya året.

Dagen börjar 8.30 och avslutas 17.00. Lärmoduler för kollegialt lärande. Lärmoduler för kollegialt lärande. Vad gör en skicklig lärare? Avhandling. Hur framträder lärarskicklighet? Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. 7164-706-1. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf. Forskning i korthet 2013 nr1.pdf. Forskning i korthet 2014 2 slutversion.