background preloader

Nyanländas lärande

Facebook Twitter

Att arbeta med nyanlända elever. Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling. Bedömning i det mångkulturella klassrummet. Stobart försöker svara på den frågan genom att identifiera ett antal centrala områden gällande bedömning i en mångkulturell skola.

Bedömning i det mångkulturella klassrummet

Tre viktiga områden rör framförallt själva principerna för konstruktion av prov: Översättningar missar nyanser. Center för skolutveckling. Arbetet med nyanlända elevers introduktion och lärande är prioriterat i stadens budget.

Center för skolutveckling

Målet är att utforma bärande strukturer för skolornas introduktion och kartläggning samt att kvalitetssäkra former för att systematiskt utveckla metoder och arbetssätt som stödjer elevernas lärande. Utgångspunkten för arbetet skall vara en helhetssyn på barns och elevers lärande med beaktande av Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Skolverket har också tagit fram följande skrift: Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång. Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan. Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling.

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. Hon vill ta död på myterna kring flerspråkighet med hjälp av de forskningsteorier som finns kring språkinlärning. Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Ny i svenska skolan. Nyanlända elever 2013. Många skolor har svårt att ge nyanlända elever en god utbildning.

Nyanlända elever 2013

Det spelar stor roll hur skolan tar emot en nyanländ elev, hur väl man sätter sig in i vilka kunskaper eleven har och hur väl man lyckas anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov. Nu granskar Skolinspektionen hur ett antal kommuner arbetar för att ge nyanlända elever möjlighet att nå tillräckliga kunskaper i svenska och samtidigt nå kunskapskraven i alla ämnen. Bakgrund. Nyanlända och lärande. Nyanlända och lärande, föreläsning med Monica Axelsson. Pdf2746. Rapport 6.2010.pdf. Sfi-länkar. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Många skolor i Örebro arbetar med att implementera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning just nu.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kvalitetsutvecklargruppen samarbetar med dessa skolor som ofta har många flerspråkiga elever. Men vad innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och vilka elever gynnas? Foto: Navets språkklass. Alla lärare är språklärare Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att alla lärare måste planera sin undervisning så den blir kommunikativ, flerstämmig och fokuserar på språkets roll i ämnet. Symposium 2012 - Lärarrollen i svenska som andraspråk. Mikael Olofsson (red) Stockholms universitets förlag Vilka kompetenser behöver alla lärare ha för att möta elever som har annat modersmål än svenska?

Symposium 2012 - Lärarrollen i svenska som andraspråk

I dagens grundskola och gymnasieskola är runt 20 procent av eleverna flerspråkiga. Teamutbildning om nyanländas lärande. Fram till och med 2016 pågår en nationell satsning för nyanlända elevers lärande.

Teamutbildning om nyanländas lärande

Inom ramen för denna satsning erbjuder Skolverket två olika kompetensutvecklingsinsatser för skolledare och lärare i team inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det finns även möjlighet att anmäla flera team hos huvudmannen. Tema Modersmål.