background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

Strategier för läsförståelse: Introduktion. Om gemensam läsning av skönlitteratur i grupp, läskompetens och läsengagemang. Närläsning som stöttning. Vad händer när närläsningen inte fungerar?

Närläsning som stöttning

Vilka stöd i undervisningen kan läraren ha i beredskap? Vad kan läraren göra utan att säga vad texten betyder? Monica%20Reichenberg.pdf. Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Ett evidensbaserat arbetssätt med läsning.

Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs…

Juli 2013. Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westlund (2009) Natur och Kultur I det vidgade lärarrummet på twitter fick jag flera boktips i början av sommaren.

juli 2013

En svensklärare på Östra real i Stockholm som jag följer och inspireras av fotograferade en bokhög inför sommarlovet. Att undervisa i läsförståelse av Barbro Westholm var en av böckerna. "Jag börjar där", tänkte jag, gick till biblioteket och lånade boken. Jag startade läsningen och var fast. Lärmodul-om-läsförståelsestrategier-i-faktatext-för-år-4-92.pdf. Facebook. Textkopplingar. "Att sluka böcker leder inte till läsförståelse" Det var Barbro Westlund som introducerade ”läsfixarna” i svensk skola.

"Att sluka böcker leder inte till läsförståelse"

Numera är de fyra figurerna både kända och använda. Spågumman som förutspår vad som ska hända i en text. Detektiven som förklarar svåra ord. Cirkelledarstod_toura_hagnesten1. Arbeta formativt med läsning. I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling.

arbeta formativt med läsning

Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. Läsförståelse – en nyckel till framgång. Språkutveckling med Duoab. I svenska som andraspråksgruppen i år 7 (elever som är födda i Sverige till elever som endast varit här något år) har arbetet med skönlitteratur slagit väl ut och verkligen fångat eleverna.

Språkutveckling med Duoab

Denna termin har vi arbetat med Marcus Zusaks bok ”Fighting Spirit”. Här kommer en inblick i hur vi har arbetat med denna bok. Där alla trots olika förutsättningar läser samma bok och gör samma uppgifter genom samarbete och stöttning. Precis som med alla andra skönlitterära böcker så har vi (jag) läst denna bok högt. Målet för detta arbete har varit att eleverna ska utveckla följande: formulera sig muntligt med underbyggda resonemangformulera sig skriftligt med underbyggda resonemangformulera sig i dialoglogg, dvs kommentera sina kamraters resonemangsin kunskap om adjektiv och adverbsin förmåga att skriva en bokrecension. Fyrfemmansc.blogg.se - Spågumman. Idag har vi börjat bekanta oss med de olika läsförståelsestrategierna "Spågumman", "Detektiven", "Cowboyen", "Reportern" och "Konstnären".

fyrfemmansc.blogg.se - Spågumman

Eleverna fick en kort presentation av varje figur/strategi och vad de står för, sedan såg vi även en kort del av föreläsningen "Läsförståelsestrategier i praktiken i årskurs 4-6" som finns att hitta här. Vi började ca 12.40 min. in i föreläsningen och slutade ca 18.15 min. in i föreläsningen. Under den biten förklaras strategierna på ett sätt så att även eleverna förstår. Efter denna intruduktion lyfte jag fram Spågumman som aktuell för dagen och genom att arbeta med strategierna att förutspå och ställa hypoteser tog vi oss sedan igenom en faktatext tillsammans. Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Det är en sen eftermiddag i slutet av höstterminen och ett tjugotal lärare har samlats i Susanne Kristensens klassrum på Munkhätteskolan för ett sista tillfälle att förkovra sig i och bli inspirerade till att använda sig av RU – reciprok undervisning*.

Ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse

RU som också kan kallas för RT- reciprocal teaching handlar om ömsesidig undervisning för ökad läsförståelse. Eleverna lär av varandra med läraren som modell. Kurstillfället ligger helt rätt i tiden. Att elevers läsförståelse har sjunkit de senaste åren är ingen nyhet. Samma dag presenteras PISA-resultaten som konstaterar att elevers läsförståelse har sjunkit ytterligare. Susanne Kristensen, lärare i Sv/So på Munkhätteskolan. 6 Reading Strategies - a Parody of Justin Bieber 's "Boyfriend".

Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Arbetsgång. Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång.

Arbetsgång

Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg. Möte 1 Enskilt arbete inför mötet. Lässtrategier på argumenterande text - Två pedagoger - ett klassrum. Våra ettor ska snart skriva argumenterande texter. Vi förbereder och laddar med att gemensamt analysera argumenterade texters innehåll, disposition samt stil och ton. Givetvis passar vi på träna på läsförståelse. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area. 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Only sometimes it does. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features.

Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Lærer: Læsning er ikke en alene-ting. "Identitet.