background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens. Genom förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument får huvudmän, rektorer, lärare och annan personal bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling när det gäller digital kompetens. Lilla Viralgranskaren. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. SÅ fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Högt upp under taket tar vi plats, som i en rund rymdfarkost, med fri utsikt över den stora glasade entréhallen.

Du tycker att digitala medier kräver ett uppdaterat kritiskt tänkande. Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik” Aldrig tidigare har det varit så angeläget att eleverna får goda kunskaper i källkritik som nu.

Mikael Halápi, Skolverket, Helena Lindberg, MSB, och Ewa Thorslund, Statens medieråd: ”Svenska elever måste få bättre utbildning i källkritik”

Skolan kan fungera som en motkraft i en tid då allt fler får information filtrerad genom sociala medier och möter en flod av propaganda och falska nyheter. Den svenska skolans demokratiuppdrag slås fast i både skollagen och läroplanerna. Elever ska ges möjligheter att utveckla de förmågor som behövs för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. En mycket viktig del i det arbetet är att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK): att kunna finna, kritiskt värdera, analysera och själv skapa information. Där är källkritik en central del. Utvecklingen på internet och i sociala medier innebär att behovet av kunskap om källkritik aldrig varit större än i dag. Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna. – Det är stora ord här i år – det som visas är omvälvande och revolutionerande om man ska tro leverantörerna.

Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna

Statens medieråd - Barn, unga och medier. Så kan skolan lära eleverna genomskåda falska nyheter. Falska nyheter, vinklade budskap och propaganda blir allt vanligare.

Så kan skolan lära eleverna genomskåda falska nyheter

Ofta byggs trovärdigheten upp med hjälp av bild och film. Nu har Statens medieråd tagit fram ett skolmaterial som ska stärka barns och ungas ”visuella läskunnighet”, värna demokratin och bidra till att förebygga våldsbejakande extremism. Materialet riktar sig till mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Med en mobil i varje barns ficka blir förmågan att skilja fakta från fiktion i strömmen av budskap allt viktigare. Bild är ett språk, språk är makt. Att bildens betydelse har ökat i takt med den tekniska utvecklingen är otvetydigt. ”Elevers ovana vid informativ text kan förklara Pisa-raset” I dag, den 6 december, släpper Skolverket resultaten från den senaste Pisa-undersökningen av svenska femtonåringars läsförmåga.

”Elevers ovana vid informativ text kan förklara Pisa-raset”

Prognosen är dyster, och få ser det underliggande problemet. Pisa mäter elevernas förmåga att läsa informativ text, men skolan är helt fixerad vid skönlitteratur. DigitaltMuseum - Museum. Advanced search | Search tips Popular tags Museum A-Ö Find museums on map Museum Only images Only text Map.

DigitaltMuseum - Museum

Checklista källkritik. Digitala läromedel — tillgång eller börda? - Lärarnas Riksförbund. För att ta reda på hur användningen av digitalt undervisningsmaterial ser ut ute på skolorna har Lärarnas Riksförbund genomfört en enkätstudie där cirka 700 lärare deltagit.

Digitala läromedel — tillgång eller börda? - Lärarnas Riksförbund

Det visar sig att lärarna lämnas vind för våg när det gäller IT i skolan. Arbetsgivarna klarar inte sitt uppdrag vad gäller fortbildning och satsning på dessa läromedel. Vi ser en frustration över läromedelsituationen på många skolor och lärarna tvingas ofta producera egna läromedel. Det finns en attityd att digitalt ska vara billigt, helst gratis och därmed prioriteras inte digitala läromedel i skolbudgetarna.

Resurser för inköp av läromedel saknas Nära hälften av lärarna saknar helt tillgång till digitalt undervisningsmaterial. Lärares undervisningstid går till produktion av egna läromedel Över hälften av lärarna producerar eget digitalt undervisningsmaterial. Positiva till läromedel men fortbildning behövs Hälften av lärarna uppger att de erhållit sin digitala kompetens genom ett eget intresse. Changing the way you learn.