background preloader

Hållbar utveckling

Facebook Twitter

Vad jag lärt om utveckling… – Tankar om en hållbar framtid. I fredags gick jag ut genom portarna på Sida, som varit navet i mitt arbetsliv under många år. En fantastisk tid och jag känner mig enormt priviligierad som fått bidra till att göra världen lite bättre. De senaste åren har jag, med undantag för tre år i Zambia, varit ansvarig för flera av Sidas compliancefunktioner, inklusive vårt juridiska stöd, upphandlingsstöd, korruptionsutredningar och utvärderingar liksom metodutveckling i syfte att effektivisera arbetssätt. Sida är en speciell arbetsplats på flera sätt. Det är en biståndsmyndighet som funnits i mer än 50 år och som levererar bistånd i absolut världsklass. Under denna period har Sida gjort eller finansierat tusentals utvärderingar. När jag får frågan vad vi vet om vad som avgör om en biståndsinsats blir lyckad eller inte så har jag alltså en hel del erfarenheter att falla tillbaka på.

En annan lärdom är att planer som ligger fast ofta är ett recept för misslyckande; det blir nästan aldrig precis som man tänkt. Bistånd & utveckling | Globalportalen. Globalportalen | Vi gör det enkelt att engagera sig i globala frågor. 18 lektionsupplägg om miljömålen.

Skolan - miljömål.se. Sveriges miljömål ska skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Lektioner om miljömålen är ett sätt att lära ut miljödelen av hållbar utveckling. Lektionsupplägg om miljömålen På stiftelsen Håll Sverige rents webbplats finns lektionsupplägg om Sveriges miljömål: ett för varje miljökvalitetsmål och ett vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Lektionsuppläggen har tagits fram av Håll Sverige rent i samarbete med Naturvårdsverket. Lektionsupplägg om Sveriges miljömål på hsr.se (nytt fönster) Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument.

Miljömålen och läroplanen I Läroplan 2011, Lgr 11, och de kursplaner och ämnesplaner som är kopplade till den finns en rad olika ingångar till hur Sveriges miljömål kan tas upp i undervisningen. Skolverket har gjort en sammanställning över kopplingarna mellan miljökvalitetsmålen och Lgr 11: Matris för koppling mellan miljökvalitetsmål och Lgr 11 (PDF-fil) Naturskyddsföreningen. Globalportalen | Vi gör det enkelt att engagera sig i globala frågor.

World Population | An Interactive Experience. Guide: Så fungerar klimatavtalet. Här är fyra av de tyngsta frågorna i klimatförhandlingarna. Utsläpp Problemet: På vilken ambitionsnivå kan länderna mötas när det gäller mål för minskningen av utsläppen? I avtalet: 1,5 grader nämns som en önskvärd gräns för uppvärmningen, även om 2 grader är huvudmålet.

Det är en stor framgång för de mest sårbara länderna, som små önationer. Skarpa skrivningar om att fasa ut fossila bränslen har ersatts av mer svepande formuleringar, en framgång för oljeproducerande länder. Å andra sidan har EU fått gehör för att ländernas klimatplaner ska uppdateras i femårsperioder. Pengar Problemet: Ska bara de mest utvecklade länderna finansiera biståndet eller ska även andra bidra? I avtalet: De utvecklade länderna pekas fortsatt ut som ansvariga för att bistå fattigare länder med klimatbistånd. Skydd Problemet: De länder som är mest sårbara för klimatförändringar är också de fattigaste. I avtalet: Avsnittet om anpassning till klimatförändringar vållade inte de största striderna. Ansvar. Så kan vi transportera oss i framtiden.

Kortare turer, effektivare fordon och nya bränslen är vägar till fossilfria resor. Vinsterna blir också bättre hälsa, enklare liv och trevligare städer. Men flyget, den största klimat­boven av alla transporter, är svårt att komma åt. När Arthur Dent, huvudpersonen i Liftarens guide till galaxen, vaknar en morgon och möts av en bulldozer som ska riva hans hus för att göra plats för en genomfartsled börjar han fundera på varför vägar överhuvud taget måste byggas, och om inte människor kunde bestämma sig en gång för alla var de vill vara.

Men det verkar inte så. Vi behöver hela tiden ta oss någon annanstans. Varje dag använder människor i hela världen ungefär lika mycket tid för att förflytta sig, fast på olika sätt. . – Vare sig man är rik eller fattig lägger man i genomsnitt drygt en timme per dag på resor. Inrikes transporter, som bilar, tunga fordon, inrikesflyg och kollektivtrafik, står i dag för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Grafik: Så kan framtidens stad se ut. Lärarhandledning Schyst resande. Hållbarhetsmålen (SDGs) | Biståndsdebatten.se. För en hållbar värld - Så här ser FN:s hållbarhetsmål 2015 – 2030 ut. De flesta av oss har säkert hört talas om superåret 2015 då världens ledare träffas vid tre olika tillfällen för att till slut komma överens om ett nytt globalt avtal för en hållbar utveckling av vår planet. FN:s generalförsamling träffas den 25 september för att klubba de 17 utvecklingsmålen.

Förväntningarna är stora på att världens ledare ska ställa sig bakom de 17 målen och i december i Paris underteckna ett nytt avtal som ska ersätta Milleniemålet . Avtalet kommer att gälla från 2016 och fram t o m 2030. Forskare och andra experter menar att de 17 nya hållbarhetsmålen kommer att leda mänskligheten i en ny långsiktig hållbar riktning.

Här är en kort sammanfattning om vad de nya 17 hållbarhetsmålen handlar om. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Målen kan verka övergripande och lite luddiga, men för vart och ett av dem finns delmål med mätetal definierade. Vi konsumenter kan starta redan nu Det finns faktiskt en hel del som vi konsumenter kan göra redan nu.